نمایه نویسندگان

آ

 • آثار تمر، محمد بررسی تأثیر بحران سوریه در تغییر بلوک بندی های جدید منطقه ای و بین المللی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 30-57]
 • آجیلی، هادی اخلاق کاتولیسم و روح سرمایه داری: مطالعه نحلهی سوعیان [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 147-174]
 • آزاد، امیرحامد آینده پژوهی درباره دست آوردهای روابط نیابتیِ حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 11-37]
 • آزموده، فهیمه تأملی نظری پیرامون خوانش گرایش فمینیستی از حکمرانی خوب در کشورهای اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 37-58]
 • آقاجانی، علی صورت بندی راهکارهای کلامی-سیاسی در قاعده مندیِ رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 59-80]
 • آقاحسینی، علی رضا دریدا و خوانش اسطورۀ برج بابل: شالوده شکنیِ نگرش و سیاست خشونت طلبانۀ سامی ها با استفاده از مفهوم دوستی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 58-77]
 • آقاحسینی، علیرضا پساصهیونیسم و ناامنی هستی شناختی رژیم صهیونیستی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 109-140]
 • آقامحمدی، زهرا آینده‌پژوهی نقش آفرینی عربستان در پرتو روابط با ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه (2025-2017)؛ چالش‌ها و راهبردها [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 12-34]

ا

 • ابراهیمی، شهروز دولت شکست خورده و جنگ های جدید: مطالعه موردی داعش در خاورمیانه [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 117-145]
 • ابراهیمی فر، طاهره آینده پژوهی درباره دست آوردهای روابط نیابتیِ حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 11-37]
 • احمدی، حمید رابطه هویت ملی و هویت قومی بین جوانان شهر زنجان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 62-92]
 • احمدی، حمید مؤلفه‌های تداوم‌بخش هویت ایرانی پس از حمله اعراب [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 132-159]
 • احمدیان، قدرت عدم موازنه و الگوهای رفتاری نامتجانس قدرت‌های خاورمیانه در مدیریت بحران سوریه (2019-2011) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 132-155]
 • احمدی لفورکی، بهزاد بازخوانی مدل های مطالعات منطقه ای در تقویت مبانی کاربردی الگوی های روابط امنیتی بینامنطقه ای [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 12-42]
 • احمدی لفورکی، بهزاد رویکرد اروپا به منازعه یمن؛ از هنجارگرایی به عملگرایی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 179-205]
 • احمدی نژاد، حمید تبیین دیپلماسی فرهنگی سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در نظام بین الملل [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 9-47]
 • احمدی‌نژاد، حمید تبیین بازنمایی و راهبردهای تصمیم‏ گیری پرونده هسته‏ ای در گفتمان نواصول‏گرای احمدی‌نژاد [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 32-57]
 • احمدوند، شجاع دین و دولت در عهد ساسانی؛ درآمدی بر الهیات سیاسی زرتشت [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 34-57]
 • احمدوند، ولی محمد جهاد در نگاه متصوفة عصر ایلخانان [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 11-31]
 • احمدوند، ولی محمد بررسی رابطه تسامح و قدرت سیاسی در اندیشه صوفیان عصر ایلخانان [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 201-226]
 • اخوان، بهار تبیین میانجی گری چین در منازعات خاورمیانه: مطالعه موردی بحران سوریه [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 175-204]
 • اخوان کاظمی، مسعود تحلیل مواضع روسیه در قبال کردهای سوریه پس از تحولات 2011 [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 11-35]
 • ایرانی فرد، محمود «منطقِ ‌جانشینی» در رویکرد ژاک دریدا و ژاک رانسیر به مبادی فلسفه‌ی سیاسی: «نوشتار و سیاست» [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 34-61]
 • ایرانی فرد، محمود نظریه سیاسی رادیکال در بستر سرمایه داری متأخر: «قدرتِ سازنده» در اندیشۀ آنتونیو نِگری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 143-174]
 • استوار، مجید نقش روشنفکران ایرانی در ساخت دولت رضا شاه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 11-37]
 • اسدی، محمدحسن نسبت اندیشه سیاسی سعدی با نظریه‌های روابط بین‌الملل [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 58-81]
 • اسعدی، بهروز بررسی روابط ایران و روسیه در قرن جدید : اتحاد استراتژیک یا همگرایی منافع [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 181-210]
 • اسلامی، سعید بررسی نقش استعاره‌ها در زبان‌شناسی سیاسی دانلد ترامپ [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 12-39]
 • اشکورکیایی، افشین تبارشناسی استیلای حکومت امویان بر هویت ایرانیان: تحلیل سامانه عربی-اسلامی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 69-91]
 • اشکور کیایی، افشین بازفهمی‌ هویت‌های تاریخی از موضع روشِ تبارشناسانه‌: با تأکید بر نظریه فوکو‌ [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 40-65]
 • اطاعت، جواد ارزیابی جغرافیای حملات تروریستی با استفاده از نظریه انتخاب عقلانی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 63-89]
 • اطاعت، جواد سنجش گرایش به عدالت و آزادی در جریان‏های فکری ایرانی با استفاده از مدل Political Compass [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 68-93]
 • اطاعت، جواد مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 67-94]
 • اطاعت، جواد هویت دایاسپورایی و ارتباط با وطن: مطالعه موردی عراقیهای مقیم آمریکا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 175-203]
 • اطهری، حسین دشواره رویاگونگی و توسعه؛ نگاهی به مناسبات دولت با مدرنیته در ایران پسا انقلاب [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 11-35]
 • اعجازی، احسان نقش کنگرة ایالات‌متحده در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۵) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 58-83]
 • اعمایی، حسن امتناع حکمرانی حزبی؛ آسیب‌شناسی رابطه نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 11-33]
 • اکبری، سارا بررسی مناسبات بازار سنتی و ساخت سیاسی در دوره هاشمی رفسنجانی (1376-1368) [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 237-264]
 • اکبری، سمیرا تحلیل مواضع روسیه در قبال کردهای سوریه پس از تحولات 2011 [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 11-35]
 • اکبری، سمیرا مناقشه ی ایران و عربستان در پرتو تحولات 2011 در منطقه؛ گذار از رویکردهای امنیتی هویت محور به رئالیسم کلاسیک [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 113-134]
 • اکرمیان، سیدمحمدحسین ارتباطسنجی ورزش و سیاست با بهره گیری از نظریة آنتونی گرامشی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 10-35]
 • اکوانی، حمداله گفتمان سلفی معاصر در جهان عرب؛ زمینه های خیزش و منظومة معنایی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 34-67]
 • اکوانی، سیدحمداله چارچوبی برای تحلیل جنبش های انقلابی؛مطالعات موردی جنب شهای انقلابی مصر و تونس(2011-2013) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 115-146]
 • امام جمعه زاده، سیدجواد دولت-ملت ناکام در مصر (تحلیل تحولات مصر پس از مبارک در قالب نظریه های دولت-ملّت سازی) ) [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 119-147]
 • امام جمعه زاده، سیدجواد تجزیه و تحلیل رویکرد عربستان سعودی نسبت به تحولات سوریه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 86-120]
 • امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد الگوی‌ حکمرانی‌ خوب‌ و‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ در‌ ایران‌ و‌ ترکیه (2006 تا 2017) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 86-111]
 • امانی، زهرا ماهیت دولت پنهان در خاورمیانه؛ مطالعه موردی دولت پنهان در ترکیه و مصر [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 147-173]
 • امانی، مجتبی اندیشه اخوان المسلمین و دولت محمد مرسی؛ بررسی وجوه افتراق و اشتراک [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 87-112]
 • امیدی، علی مسئلة کردها و روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2016-2002) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 80-109]
 • امیدی، علی دامنه تغییر و تداوم سیاست خارجی توسعه گرایانه ی چین در دوران شی جین ‌‌پینگ [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 147-178]
 • امیدی، علی آینده‌پژوهی نقش آفرینی عربستان در پرتو روابط با ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه (2025-2017)؛ چالش‌ها و راهبردها [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 12-34]
 • امیدعلی، بابک ابهامات معرفت شناسانۀ خوانش فوکویی از فلسفه سیاسی فارابی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 43-61]
 • امیر، سیدمحمد پوپولیسم راست در اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا و زمینه های شکل گیری آن [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 84-112]
 • امیری، مهدی رویکرد استراتژیک آمریکا و هند به منطقه ایندو-پاسیفیک [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 123-148]
 • امینیان، مهدی درآمدی بر نسبت آرای سیاسی افلاطون با دولت مدرن [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 156-185]
 • انصافی، مصطفی دین و دولت در عهد ساسانی؛ درآمدی بر الهیات سیاسی زرتشت [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 34-57]
 • انوری، سعید تأثیرپذیری نواورآسیاگرایی روسی از محافظه کاری انقلابی آلمان بررسی موردی: رابطه آراء الکساندر دوگین و کارل اشمیت [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]

ب

 • بیات، داود تحول لایه‌های معنایی مفهوم دولت در عصر فتحعلی‌شاهی (دوره بحران و ابهام) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 55-82]
 • بایزیدی، رحیم مهاجرت، خروج سرمایه ی انسانی و توسعه: مقایسه ی ایران و ترکیه [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 98-122]
 • بایزیدی، رحیم بحران جهانی محیط زیست و چالش های ساختاری در نظام بین الملل [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 57-85]
 • بازرگان، ابوالفضل ابعاد سیاسی و امنیتی حمایت از سوریه در سیاست خارجی ج. ا. ایران (2017- 2011) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 84-113]
 • باقری دولت آبادی، علی آسیب شناسیِ پژوهش های روابط بین الملل در ایران [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 9-41]
 • باقری دولت آبادی، علی اعوجاج و بدکارکردی نهادی: ارزیابی و آسیب شناسی مقالات علوم سیاسی در فصلنامه های خارجی نامعتبر [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 36-64]
 • باقری دولت‌آبادی، علی نسبت اندیشه سیاسی سعدی با نظریه‌های روابط بین‌الملل [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 58-81]
 • باقری دولت ابادی، علی سنجش و تحلیل میزان آگاهی سیاسی درباره گروه ویژه اقدام مالی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 173-201]
 • برزگر، رقیه تربیت سیاسی: اهداف، سازوکارها و بایسته های روشی آن [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 10-31]
 • برزگر، کیهان سازوکارهای شناسایی و تقویت بنیادهای صلح در روابط بین الملل [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 9-32]
 • برزگر، کیهان تحلیل سیاست امریکا در قبال برنامه هسته ای پاکستان از منظر نوواقع گرایی و سازه انگاری [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 120-148]
 • برزگر، کیهان جایگاه «حق بر تأمین اجتماعی» در اسناد روابط بین الملل [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 152-171]
 • برزگر، کیهان رئالیسم نئوکلاسیک و سیاست خارجی آمریکا؛ تحلیلی نظری بر فهم سیاست خارجی ایالات متحده [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 42-70]
 • بزرگمهری، مجید مواضع اتحادیة عربی در قبال بهار عربی؛ متعارض و دوگانه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 124-155]
 • بستانی، احمد ارزیابی تطبیقی آرا و نظریات ادوارد سعید و میشل فوکو در باب قدرت و سازوکارهای آن [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 253-276]
 • بصیری (نویسنده مسئول)، محمدعلی تبیین دیپلماسی فرهنگی سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در نظام بین الملل [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 9-47]
 • بیگی، محسن پیامدهای نظریه شناسایی اکسل هونت برای رادیکالیسم معاصر [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 102-123]
 • بیگدلی، محمد مؤلفه‌های تداوم‌بخش هویت ایرانی پس از حمله اعراب [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 132-159]
 • بهرامی، سیامک بررسی انتقادی حکمرانی جهانی: حکمرانی غربی یا سیستم غیر‌‌قطبی جهانی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 36-69]
 • بهرامی، عارف اتونومیسم و مناسبات اقتصاد سیاسی سرمایه داری جهانی؛ مطالعة موردی ایران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 9-39]
 • بهره ور، مجید خاطرات ناصری و خطرات و کیتوریایی:تحلیل خاطرات سفر فرنگستان در گفتمان روابط خارجی ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 147-206]
 • بهمنی، مهدی هویت دایاسپورایی و ارتباط با وطن: مطالعه موردی عراقیهای مقیم آمریکا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 175-203]
 • بوستانی، منصور مشروعیت قانون در جوامع کثرت‌گرا از نگاه هابرماس [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 149-177]

پ

 • پاک‌نیا، محبوبه تبیین جایگاه حوزه‌ی عمومی و امر سیاسی در اندیشه‌ی سیاسی هانا آرنت [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 62-83]
 • پدین، محمد عوامل تاثیر گذار بر روابط ج.ا.ایران و ج.آذربایجان از سال 1992 تا 2016 [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 115-146]
 • پروانه زاد، الناز جایگاه انسان در تحولات الهیات سیاسی مسیحیت با تمرکز بر متن مقدس [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 69-96]
 • پیروزی، پویا تبیین گفتمان‌ اسلامی نوین در روابط بین‌الملل با تأکید بر مفهوم همگرایی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 32-51]
 • پوراحمدی، حسین خاورمیانه و ایران در سپهر مقایسهکارکرد چندجانبه گرایی ناتو و پیمان شانگهای [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 9-46]
 • پوراحمدی، حسین جایگاه سازمان ملل متحد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 9-48]
 • پوراحمدی، حسین اقتصاد سیاسی بین الملل و ظهور و کارکرد داعش در خاورمیانه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 91-116]
 • پوراحمدی، حسین اتونومیسم و مناسبات اقتصاد سیاسی سرمایه داری جهانی؛ مطالعة موردی ایران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 9-39]
 • پوراحمدی، حسین دموکراسی با زور و چالش‌های فراروی آن در عراق [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 71-95]
 • پوراحمدی، حسین تبیین گفتمان‌ اسلامی نوین در روابط بین‌الملل با تأکید بر مفهوم همگرایی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 32-51]
 • پوراحمدی، حسین واکاوی قدرت نفوذ عربستان سعودی در منطقه و جهان اسلام و راهبرد مقابله با ایران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 89-118]
 • پوراحمدی میبدی، حسین انواع مدل های اسلام سیاسی و تعامل آنها با سیاست جهانی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 9-35]
 • پوراحمدی میبدی، حسین اقتصاد سیاسیِ سیاست خارجی چین در عصر جهانی شدن اقتصاد [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 11-39]
 • پوراحمدی میبدی، حسین ابعاد سیاسی و امنیتی حمایت از سوریه در سیاست خارجی ج. ا. ایران (2017- 2011) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 84-113]
 • پوراحمدی میبدی، حسین عوامل تاثیر گذار بر روابط ج.ا.ایران و ج.آذربایجان از سال 1992 تا 2016 [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 115-146]
 • پولادی، کمال بازفهمی‌ هویت‌های تاریخی از موضع روشِ تبارشناسانه‌: با تأکید بر نظریه فوکو‌ [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 40-65]

ت

 • تابع افشار، ساناز رئالیسم نئوکلاسیک و سیاست خارجی آمریکا؛ تحلیلی نظری بر فهم سیاست خارجی ایالات متحده [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 42-70]
 • تاجیک، محمدرضا «منطقِ ‌جانشینی» در رویکرد ژاک دریدا و ژاک رانسیر به مبادی فلسفه‌ی سیاسی: «نوشتار و سیاست» [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 34-61]
 • تاجیک، محمدرضا شکل گیری جریانهای فکری رومانتیک در عرصة سیاسی ایران؛ دورة مشروطه تا دهة 1330 [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 36-64]
 • تاجیک، محمدرضا دیالکتیک مضاعف: ساخت‌یابی عقلانیت‌ سیاسی جوامع [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 40-69]
 • تاجیک، محمدرضا جایگاه دانشگاه در مناسبات قدرت بررسی موردی: انقلاب فرهنگی در سطح محتوا، ساختار و سوژۀ دانشگاه در ایران [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 96-136]
 • تاجیک، محمدرضا جهاد در نگاه متصوفة عصر ایلخانان [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 11-31]
 • تاجیک، محمدرضا تأملی بر امکان سوژه سیاسی با توجه به نظریه‌ی ارنستو لاکلائو [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 52-73]
 • تاجیک، محمدرضا نظریه مقاومت و اندیشه مشروطه خواهی در ایران [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 39-70]
 • تاجیک، محمدرضا اندیشه نااندیشیده حوزه سیاست؛ واکاوی بنیان‌های روش استتیکی ژاک رانسیر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 32-62]
 • تاجیک، محمدرضا تحلیل قدرت موّلد فوکویی از منظر گفتمان (مطالعه موردی: تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 93-123]
 • تارا، علیرضا تحلیل مواضع روسیه در قبال کردهای سوریه پس از تحولات 2011 [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 11-35]
 • تارا، علیرضا مناقشه ی ایران و عربستان در پرتو تحولات 2011 در منطقه؛ گذار از رویکردهای امنیتی هویت محور به رئالیسم کلاسیک [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 113-134]
 • تاران، رضا شکل‌گیری مفهوم خیر ملت(عموم) در ایران معاصر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 163-184]
 • تدین راد، علی هرمنوتیک فلسفی هانا آرنت در تطابق با رویکرد تفسیری هایدگر و گادامر [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 116-142]
 • تدین راد، علی نسبت دین و سیاست در اندرزنامه‌های اردشیربابکان و نیکولو ماکیاولی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 207-229]
 • ترجمان، فریبا مدرنیته سیاسی در دولت های نهم و دهم [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 150-175]
 • توسلی رکن آبادی، مجید مبانی نظری شهروندی چندفرهنگی در اندیشه های ویل کیملیکا [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 33-62]

ج

 • جانسیز، احمد نقش کنگرة ایالات‌متحده در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۵) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 58-83]
 • جانسیز، احمد مناقشه حقوق بشری ایران و آمریکا؛ هویت یا قدرت [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 81-101]
 • جباری، محمد حسن دولت اقتدارگرا و گذار به دمکراسی در چین [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 11-33]
 • جیرانی، یاشار سکولاریسم نهادی در اندیشه مارسیلیوس پادوایی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 55-80]
 • جزایی، محدثه وضعیت استثنائی وکرونارانگیِ سیاست [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 177-206]
 • جعفری، میثم بررسی نسبت فاعل مختار و حکومت مطلوب در اندیشه کانت [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 121-146]
 • جمشیدی، محسن فلسفه ویتگنشتاین و پیامدهای سیاسی آن: مبنایی برای نقد ایدئولوژی در سیاست [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 143-163]
 • جمشیدی، محسن وارونگی رابطه‌ی نظر و عمل و پیامدهای سیاسی آن؛ با تأکید بر دیدگاه ویتگنشتاین و مایکل اُکشات [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 12-27]
 • جوادی، امین رضا تأثیر مهاجرت مسلمانان بر تقویت راست افراطی اروپا [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 38-61]
 • جودی گل لر، پویا بازکشفِ مردم در برنامه ریزی هم کارانه (ارتباطی) به میانجیِ انگاشتِ آغازِ سیاست [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 117-142]
 • جوزی، مسیب نظام سیاسی عادلانه از دیدگاه ارسطو [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 107-125]

ح

 • حاتمـی، عبـاس تبیین‌ رابطه‌ی‌ جریان‌ سوم‌ میانه‌رو‌ با‌ طبقه‌ی‌ متوسط‌ جدید ‌در‌ ایران‌ پس‌ از‌ انقلاب‌ اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 134-152]
 • حاجی آقا، رحیم تبیین جایگاه حوزه‌ی عمومی و امر سیاسی در اندیشه‌ی سیاسی هانا آرنت [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 62-83]
 • حاجی پور ساردویی، سیمین علایق زنان و مشارکت سیاسی پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعة رگرسیونی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 48-79]
 • حاجی پور سردویی، سیمین انسان به مثابه دال مرکزی در گفتمان اعتدال:مطالعه الگوی حکومتی علی )ع( [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 81-114]
 • حاجی مینه، رحمت پارلماسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 123-150]
 • حاجی یوسفی، امیر‌محمد تأملی نظری پیرامون خوانش گرایش فمینیستی از حکمرانی خوب در کشورهای اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 37-58]
 • حجازی، سید نصرالله تلقی روزنامه حکمت از لزوم تأسیس مدارس جدید [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 68-89]
 • حجازی، سیدنصراله گذار از عدالت شخصی به عدالت نهادی در اندیشه میرزاملکم خان [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 157-178]
 • حسنی، مهدی خوانش اندیشة سیاسی نصرالله منشی در مقدمة کلیله و دمنة بهرام‌شاهی بر اساس روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 97-121]
 • حسینی، سیدرضا مفهوم روایت و تخیّل در اندیشه سیاسی؛ خوانش روایی تنبیه الامّه و تنزیه الملّه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 37-67]
 • حسینی، فاطمه ادله فقهی حرمت ساخت و به‌کارگیری تسلیحات هسته‌ای در راهبرد بازدارندگی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 207-236]
 • حسینی، مجید روایت هایی از سینمای ایران در تحولات انضباط و قدرت در مدرسه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 231-253]
 • حسینی، محمدجواد مؤلفه های قدرت نرم چین در آفریقا [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 66-97]
 • حسینی زاده، سیدمحمدعلی پوپولیسم راست در اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا و زمینه های شکل گیری آن [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 84-112]
 • حسینی زاده، سید محمد علی راهبردهای برجسته سازی و به‌حاشیه‌رانی در گفتمان انتخاباتی حسن روحانی (مطالعه موردی: انتخابات ریاست جمهوری سال 1396) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 75-100]
 • حسین زاده راد، کاوه بازگشت دین در قلمرو فلسفه و سیاست معاصر [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 62-85]
 • حسینی فهرجی، مجتبی آینده‌پژوهی راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات بحران یمن [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 147-174]
 • حسنوند، مظفر دیپلماسی هسته ای ایران در دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی ( 2015 – 1997) [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 117-151]
 • حشمتی، امیر دولت-ملت ناکام در مصر (تحلیل تحولات مصر پس از مبارک در قالب نظریه های دولت-ملّت سازی) ) [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 119-147]
 • حشمت زاده، محمدباقر ارتباطسنجی ورزش و سیاست با بهره گیری از نظریة آنتونی گرامشی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 10-35]
 • حقیقت، سید صادق نقد موج های جماعت گرایی به لیبرالیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 71-94]

خ

 • خاتمی، فرید «امر سیاسی » و «پراکسیس »در اندیشه سیاسی میرزاعبدالرحیم طالبوف تبریزی(1834-1911) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 111-136]
 • خانی جوی آباد، محمود اقتصاد سیاسیِ سیاست خارجی چین در عصر جهانی شدن اقتصاد [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 11-39]
 • خان محمدی، یوسف تحول لایه‌های معنایی مفهوم دولت در عصر فتحعلی‌شاهی (دوره بحران و ابهام) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 55-82]
 • خیری، مصطفی مسئلة کردها و روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2016-2002) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 80-109]
 • خرازی محمدوندی آذر، زهرا موضع گیری رسانه های جریان اصلی در جامعه پذیری برجام (روزنامه های کیهان، همشهری و اعتماد) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 35-60]
 • خراسانی، رضا همنشینی حق و حکم در فقه سیاسی معاصر [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 70-96]
 • خراسانی، رضا تأملی نظری پیرامون خوانش گرایش فمینیستی از حکمرانی خوب در کشورهای اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 37-58]
 • خراسانی، رضا ماهیت دولت پنهان در خاورمیانه؛ مطالعه موردی دولت پنهان در ترکیه و مصر [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 147-173]
 • خزایی، ضیا نقد نظریة مارکسیستی استبداد شرقی در چشم انداز تاریخ ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 65-90]
 • خزایی، هوشنگ بررسی تأثیر بحران سوریه در تغییر بلوک بندی های جدید منطقه ای و بین المللی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 30-57]
 • خسروی، حیدر شکل گیری جریانهای فکری رومانتیک در عرصة سیاسی ایران؛ دورة مشروطه تا دهة 1330 [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 36-64]
 • خلیلی پاجی، عارف چالش های حقوقی-اقتصادی ارزهای مجازی برای نظام های سیاسی در پرتو نظریه جایگزینی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 125-152]
 • خواجه نایینی، علی درآمدی بر مفهوم حکمرانی شبکه‌ای؛ مطلوبیت‌ها و چالش‌ها [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 129-157]
 • خوانساری فرد، فهیمه زنان، جنسیت و تروریسم [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 145-174]
 • خوش رفتار، مهدی بازخوانی گنجینه تفسیری بیگانه هراسی در گفتارها و نوشتارهای محمدرضاشاه (با تأکید بر منزلت روانشناختی انگلیس در عرصه سیاسی اجتماعی ایران) [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 113-140]
 • خوشکار، امیرعباس خاورمیانه و ایران در سپهر مقایسهکارکرد چندجانبه گرایی ناتو و پیمان شانگهای [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 9-46]

د

 • دارابی، غلامعباس صلاحیت‌های شوراهای محلی و اصول حاکم بر ارتقایِ کارکرد آنها در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردیِ شوراهای اسلامی شهر و روستا [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 63-88]
 • دانش نیا، فرهاد تحولات سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه و تبیین مؤلفه های تأثیرگذار بر آن (2014-2002) [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 43-72]
 • دبیری، علی اکبر ارزیابی جغرافیای حملات تروریستی با استفاده از نظریه انتخاب عقلانی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 63-89]
 • درج، حمید تجزیه و تحلیل رویکرد عربستان سعودی نسبت به تحولات سوریه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 86-120]
 • درج، حمید تحلیل استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال جنبش مردمی بحرین [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 12-36]
 • دیلم صالحی، بهروز مقایسه‌ی‌ رابطه‌ی‌ جهان‌شناسی‌ و‌ اندیشه‌ی‌ سیاسی ‌در‌ایران‌ باستان‌ و‌ یونان‌ باستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 28-44]
 • دهشیار، حسین مفهوم سازی امنیت و روابط بین الملل مطلوب [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 27-54]
 • دهشیری، محمدرضا آینده‌پژوهی راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات بحران یمن [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 147-174]
 • دهقان، حوریه رویکرد دولت سازندگی به جهانی‌شدن اقتصاد و تأثیر آن بر رابطه دولت-بازار در دهة دوم انقلاب [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 40-67]
 • دهقانی، علی اصغر بازدارندگی سایبری در امنیت نوین جهانی: تهدید سایبری روسیه و چین علیه زیرساخت‌های حیاتی آمریکا [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 121-147]
 • دهقانی فیروزآبادی، جلال تحلیل راهبرد مقاومت در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه فرهنگی روابط بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 13-42]
 • دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال بررسی توفیق یا عدم توفیق در مدل جامعه شناسی تاریخیِ تحلیل سیاست خارجی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 65-93]

ذ

 • ذاکریان، مهدی ساختارهای مادی و معرفتی تأثیرگذار بر روابط ایران و عربستان سعودی در دوران پهلوی (با تأکید بر دهه های 1950 تا 1970 میلادی) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 93-119]
 • ذاکریان، مهدی علل ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی و تأثیر آن بر بی‏ سامانی سیاسی در لیبی پساقذافی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 70-92]
 • ذبیحی، رضا بررسی توفیق یا عدم توفیق در مدل جامعه شناسی تاریخیِ تحلیل سیاست خارجی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 65-93]
 • ذوالفقاری، عباس انواع مدل های اسلام سیاسی و تعامل آنها با سیاست جهانی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 9-35]

ر

 • رادمرد، محمد گذار از عدالت شخصی به عدالت نهادی در اندیشه میرزاملکم خان [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 157-178]
 • رادمرد، محمد تلقی روزنامه حکمت از لزوم تأسیس مدارس جدید [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 68-89]
 • راستین دل، نجیب الله راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در برقراری همگرایی در خاورمیانه و موانع آن [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 146-175]
 • رجب زاده، علی نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی درتدارک امنیت ملی پایدار ایران دهه گذشته ( 1380 ) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 175-197]
 • رحیمی، سهیلا تاریخ تحول معنایی مفهوم انقلاب و تأثیر آن بر تولد اسلام سیاسی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 11-35]
 • رحمانی، منصور بررسی مقایسه ای دیپلماسی رسانه‌ای ایران و ترکیه در عراق پساصدام [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 74-93]
 • رحمتی، رضا حک شدگی: چارچوبی برای روابط چین-نوردیک ها [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 205-232]
 • رستمی، فرزاد مناقشه ی ایران و عربستان در پرتو تحولات 2011 در منطقه؛ گذار از رویکردهای امنیتی هویت محور به رئالیسم کلاسیک [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 113-134]
 • رشیدی، احمد تداوم و تغییر در علل مداخله های نظامی روسیه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 11-42]
 • رضایی، مصطفی امتناع حکمرانی حزبی؛ آسیب‌شناسی رابطه نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 11-33]
 • رضایی، نیما تحلیل تئوریک نقش پیشه‌وران (یا تخصصی‌های) امنیت در ایالات متحده در سیاست خارجی و امنیتی آن کشور در قبال جمهوری اسلامی بر مبنای مکتب پاریس [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 127-152]
 • رضایی، نیما تحلیل انتقادی قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان های تروریستی خارجی (FTO) توسط دولت ترامپ با بهره گیری از مطالعات انتقادی تروریسم (CTS) و روش نقد درون بود [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 231-261]
 • رضاپور، دانیال دیپلماسی انرژی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری آذربایجان: اهداف و دستاوردها [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 151-178]
 • رضازاده، خسرو تحلیل قدرت موّلد فوکویی از منظر گفتمان (مطالعه موردی: تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 93-123]
 • رضائی، مسعود ابعاد و محدودیت‌های روابط نظامی ایران و چین پس از برجام [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 93-121]
 • رفعتی، مرضیه موضع گیری رسانه های جریان اصلی در جامعه پذیری برجام (روزنامه های کیهان، همشهری و اعتماد) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 35-60]
 • رفیعی دولت آبادی، علی اصغر امر سیاسی در تاریخ نگاری مطهّربن طاهر المقدّسی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 143-167]
 • رکابیان، رشید بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و چین از دریچۀ فرهنگ راهبردی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 205-230]
 • رنجبر، ایرج نسبت سنجیِ خشونت و سیاست در اندیشه سیاسی فارابی بر اساس چارچوب نظری هانا آرنت [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 94-120]
 • رنجبر، مقصود تأملی‌ در‌ اندیشه‌ی‌ سیاسی‌ دکتر‌ علی‌ شریعتی؛ تلاش‌ ناکام‌ در‌ تلفیق‌ سنت‌ و‌ مدرنیته [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 45-61]
 • رهبر، عباسعلی نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی درتدارک امنیت ملی پایدار ایران دهه گذشته ( 1380 ) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 175-197]
 • روان بد، امین سازوکارهای شناسایی و تقویت بنیادهای صلح در روابط بین الملل [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 9-32]
 • روستایی، محمدتقی تأملی‌ در‌ اندیشه‌ی‌ سیاسی‌ دکتر‌ علی‌ شریعتی؛ تلاش‌ ناکام‌ در‌ تلفیق‌ سنت‌ و‌ مدرنیته [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 45-61]
 • رومی، فرشاد تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 203-228]
 • رئیسی نژاد، آرش انقلاب و جنبش های اجتماعی: خوانشی نوین [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 61-89]

ز

 • زارعی، بهزاد انقلابی برای برابری؛ تحلیل انقلاب ایران بر مبنای آرای توکویل [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 173-198]
 • زارع زاده ابرقویی، رسول راهبردهای برجسته سازی و به‌حاشیه‌رانی در گفتمان انتخاباتی حسن روحانی (مطالعه موردی: انتخابات ریاست جمهوری سال 1396) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 75-100]
 • زمانی، صالح فروپاشی حکومت مبارک در مصر؛ یک تحلیل ساختاری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 28-59]
 • زنگنه، پیمان دشواره رویاگونگی و توسعه؛ نگاهی به مناسبات دولت با مدرنیته در ایران پسا انقلاب [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 11-35]

س

 • ساعی، احمد نسبت تفکر اسطوره‌ای و جستجوی هویت اصیل در اندیشه‌ی شایگان متقدم [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 97-116]
 • ساعی، احمد بازفهمی‌ هویت‌های تاریخی از موضع روشِ تبارشناسانه‌: با تأکید بر نظریه فوکو‌ [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 40-65]
 • سالاری، قاسم خاطرات ناصری و خطرات و کیتوریایی:تحلیل خاطرات سفر فرنگستان در گفتمان روابط خارجی ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 147-206]
 • سیاوش پوری، مهشین اندیشه نااندیشیده حوزه سیاست؛ واکاوی بنیان‌های روش استتیکی ژاک رانسیر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 32-62]
 • سیدباقری، سیدکاظم خوانش اندیشة سیاسی نصرالله منشی در مقدمة کلیله و دمنة بهرام‌شاهی بر اساس روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 97-121]
 • سرپرست سادات، سیدابراهیم مفروضات انسان شناختی رابرت نوزیک و نقد اجتماع‌گرایانۀ مکینتایر بر آن [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 9-29]
 • سردارنیا، خلیل اله اینترنت، تحول فرهنگ سیاسی و چالشهای سیاسی حکومت کویت [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 91-117]
 • سردارنیا، خلیل اله چالش های اسلام گرایان الجزایر از دهه 1990 به این سو [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 149-168]
 • سردارنیا، خلیل اله تربیت سیاسی: اهداف، سازوکارها و بایسته های روشی آن [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 10-31]
 • سردارنیا، خلیل اله دستاوردها و چالش‌های آزادسازی سیاسی در قطر از 1995 به این سو [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 119-144]
 • سررشته ایزدموسی، فاطمه جایگاه «حق بر تأمین اجتماعی» در اسناد روابط بین الملل [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 152-171]
 • سعادت، علی بررسی تأثیر بحران سوریه در تغییر بلوک بندی های جدید منطقه ای و بین المللی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 30-57]
 • سعیدی، روح الامین تکثرگرایی در روابط بین الملل و امکان ارائه نظریه های غیرغربی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 90-116]
 • سعدالدین، سهراب رویکرد اروپا به منازعه یمن؛ از هنجارگرایی به عملگرایی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 179-205]
 • سلطانی، اسحق جایگاه مؤلفه «مدار آزادی» در نظریه قرآنی آزادی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 101-126]
 • سلطانی گیشینی، محمدجواد دولت شکست خورده و جنگ های جدید: مطالعه موردی داعش در خاورمیانه [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 117-145]
 • سلیمانی، رضا ادله فقهی حرمت ساخت و به‌کارگیری تسلیحات هسته‌ای در راهبرد بازدارندگی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 207-236]
 • سلیمانی پورلک، فاطمه خروج امریکا از افغانستان؛ بازتاب استراتژی بازموازنه [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 233-258]
 • سیمبر، رضا نقش کنگرة ایالات‌متحده در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۵) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 58-83]
 • سیمبر، رضا مناقشه حقوق بشری ایران و آمریکا؛ هویت یا قدرت [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 81-101]
 • سمیعی اصفهانی، علیرضا انقلاب لیبی؛ دولت شکننده و چالشهای گذار سیاسی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 87-112]
 • سمیعی اصفهانی، علیرضا تاثیرسنجی برتری منطقه ای ایران بر الگوی رفتاری عربستان در قبال تحولات یمن [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 85-115]
 • سمیعی اصفهانی، علیرضا کودتای 2016 ترکیه و آیندۀ سیاسی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه؛ با تأکید بر روش سناریونویسی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 122-156]
 • سمیعی اصفهانی، علیرضا رویکرد دولت سازندگی به جهانی‌شدن اقتصاد و تأثیر آن بر رابطه دولت-بازار در دهة دوم انقلاب [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 40-67]
 • سمیعی اصفهانی، علیرضا دولت رانتی و چالش های دولت سازی در عصر پهلوی دوم (1357-1332) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 114-149]
 • سمیعی اصفهانی، علیرضا درآمدی‌ نظری‌ بر‌ مفهوم‌، ماهیت‌ و‌ عملکرد‌ پوپولیسم [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 62-85]
 • سنائی، اردشیر مؤلفه های قدرت نرم چین در آفریقا [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 66-97]
 • سینائی، وحید بررسی مناسبات بازار سنتی و ساخت سیاسی در دوره هاشمی رفسنجانی (1376-1368) [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 237-264]
 • سهرابی، مه سیما گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی شیعی در ایران: گسست نهادی یا عقلانیتی؟ (از صفویه تا انقلاب اسلامی) [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 125-152]
 • سوری، نرگس بررسی پیامد خواسته و ناخواسته پروژۀ مشروع‌سازی متمم قانون اساسی در مشروطه اول [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 148-174]
 • سوری، نرگس نقد درونی انسجام نظری اندیشه سیاسی ثقه‌الاسلام تبریزی پیرامون فراروی از تعارض دین و آزادی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 90-112]

ش

 • شامخ نیا، راضیه نسبت سازوکارهای حکمرانی قجری و مقاومت های عمومی عدالت خواهانه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 82-106]
 • شاملو، باقر چالش های حقوقی-اقتصادی ارزهای مجازی برای نظام های سیاسی در پرتو نظریه جایگزینی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 125-152]
 • شیخون، احسان آینده‌پژوهی منطقه‌گرایی‌نوین پیش روی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 95-124]
 • شیرخانی، علی تأملی‌ در‌ اندیشه‌ی‌ سیاسی‌ دکتر‌ علی‌ شریعتی؛ تلاش‌ ناکام‌ در‌ تلفیق‌ سنت‌ و‌ مدرنیته [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 45-61]
 • شیرخانی، محمدعلی مهاجرت، خروج سرمایه ی انسانی و توسعه: مقایسه ی ایران و ترکیه [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 98-122]
 • شیرزاد، امید تأملی بر مفهوم و مبانی دولت کمال گرا [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 171-200]
 • شریعتی، مجتبی تحلیل تئوریک نقش پیشه‌وران (یا تخصصی‌های) امنیت در ایالات متحده در سیاست خارجی و امنیتی آن کشور در قبال جمهوری اسلامی بر مبنای مکتب پاریس [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 127-152]
 • شریعتی، مجتبی تحلیل انتقادی قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان های تروریستی خارجی (FTO) توسط دولت ترامپ با بهره گیری از مطالعات انتقادی تروریسم (CTS) و روش نقد درون بود [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 231-261]
 • شریعتی مزینانی، سارا بررسی پیامد خواسته و ناخواسته پروژۀ مشروع‌سازی متمم قانون اساسی در مشروطه اول [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 148-174]
 • شریعتی مزینانی، سارا نقد درونی انسجام نظری اندیشه سیاسی ثقه‌الاسلام تبریزی پیرامون فراروی از تعارض دین و آزادی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 90-112]
 • شریعتی نیا، محسن روابط ایران و چین؛ گذار از مثلث رمانتیک به پیوند پایدار [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 95-114]
 • شریعتی نیا، محسن عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای: پیامدهای امنیتی و اقتصادی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 35-56]
 • شفیعی، محسن پوپولیسم راست در اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا و زمینه های شکل گیری آن [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 84-112]
 • شفیعی، نوذر جنگ سرد جدید: تحلیلی بر نظم امنیتی در حوزه اسیا-پاسیفیک [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 13-42]
 • شفق خواتی، محمد دیالکتیک مضاعف: ساخت‌یابی عقلانیت‌ سیاسی جوامع [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 40-69]
 • شکری، مرتضی تحلیل راهبرد مقاومت در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه فرهنگی روابط بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 13-42]
 • شکوری، ابوالفضل جایگاه انسان در تحولات الهیات سیاسی مسیحیت با تمرکز بر متن مقدس [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 69-96]
 • شکوری، مجتبی روایت هایی از سینمای ایران در تحولات انضباط و قدرت در مدرسه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 231-253]
 • شکورزاده، پریسا تأملی بر امکان سوژه سیاسی با توجه به نظریه‌ی ارنستو لاکلائو [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 52-73]
 • شمس آبادی، علی بررسی مقایسه ای دیپلماسی رسانه‌ای ایران و ترکیه در عراق پساصدام [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 74-93]
 • شهریاری، حیدر مقایسه مشارکت سیاسی دانشجویان علوم انسانی با سایر گروه های تحصیلی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 163-189]
 • شهریاری، حیدر تعارضات ایدئولوژیک طبقه متوسط جدید پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 13-44]
 • شهرام نیا، امیرمسعود هرمنوتیک فلسفی هانا آرنت در تطابق با رویکرد تفسیری هایدگر و گادامر [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 116-142]
 • شهرام نیا، امیرمسعود ساختار نظام اداری و فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات (دولت های هفتم و هشتم) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 121-146]
 • شهرام نیا، امیر مسعود بررسی نسبت فاعل مختار و حکومت مطلوب در اندیشه کانت [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 121-146]
 • شهرام‌نیا، امیرمسعود الگوی‌ حکمرانی‌ خوب‌ و‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ در‌ ایران‌ و‌ ترکیه (2006 تا 2017) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 86-111]

ص

 • صادقی، امیر بهزاد الگوی مفهومی ثبات و بی‏ ثباتی در تداوم یا عدم تداوم نظام ‏های سیاسی: علل، روند و نتایج [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 113-135]
 • صادقی متین، محمد جواد نسبت سنجیِ خشونت و سیاست در اندیشه سیاسی فارابی بر اساس چارچوب نظری هانا آرنت [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 94-120]
 • صالحی، سیدجواد دیپلماسی هسته ای ایران در دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی ( 2015 – 1997) [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 117-151]
 • صالح زاده، سیروان مبانی نظری شهروندی چندفرهنگی در اندیشه های ویل کیملیکا [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 33-62]
 • صحرایی، توحید مواضع اتحادیة عربی در قبال بهار عربی؛ متعارض و دوگانه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 124-155]
 • صفار، آرش پیامدهای ظهور دوبارۀ طالبان برای دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانستان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 97-121]
 • صفریان، روح الله ساختار نظام اداری و فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات (دولت های هفتم و هشتم) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 121-146]
 • صفریان، روح‌اله الگوی‌ حکمرانی‌ خوب‌ و‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ در‌ ایران‌ و‌ ترکیه (2006 تا 2017) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 86-111]
 • صناعی، علی اسلام سیاسی و سیاست در افکار عمومی ایران معاصر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 147-176]
 • صولت، رضا چرایی تردید اتحادیۀ اروپا در پذیرش عضویت ترکیه [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 9-33]
 • صولت، رضا بررسی چراییِ موانع عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا بر اساس هویت و معیارهای ارزشی-هنجاریِ این اتحادیه [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 78-107]

ط

 • طالبی آرانی، روح الله بازخوانی مدل های مطالعات منطقه ای در تقویت مبانی کاربردی الگوی های روابط امنیتی بینامنطقه ای [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 12-42]
 • طالبی آرانی، روح اله آینده‌پژوهی منطقه‌گرایی‌نوین پیش روی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 95-124]

ع

 • عابدی، عفیفه دگرگونی و تداوم در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه: رانه‌ها، دستاوردها و چالش‌ها [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 123-152]
 • عابدی، محمد پارلماسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 123-150]
 • عابدی اردکانی، محمد راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در برقراری همگرایی در خاورمیانه و موانع آن [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 146-175]
 • عابدی رنانی، علی مفروضات انسان شناختی رابرت نوزیک و نقد اجتماع‌گرایانۀ مکینتایر بر آن [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 9-29]
 • عالیشاهی، عبدالرضا جابه جایی قدرت در عربستان سعودی: تأثیرات تغییر ولایتعهدی بر ساختار سیاست خارجی عربستان سعودی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 137-172]
 • عالیشاهی، عبدالرضا جریان‌شناسی‌بی‌ثباتی‌های‌سیاسی‌در‌عراق‌بر‌اساس‌نظریه‌ی‌دیوید‌‌ایستون؛ از پساصدام تا پسا داعش [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 94-113]
 • عباسی، ابراهیم دیپلماسی هسته ای ایران در دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی ( 2015 – 1997) [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 117-151]
 • عباسی، ابراهیم جایگاه و نقش‌های دولت در برنامه ی سوم توسعه ی ج. ا. ایران از منظر نهادگرایی جدید [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 107-131]
 • عباسی، بهرام اقتصاد سیاسی بین الملل و ظهور و کارکرد داعش در خاورمیانه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 91-116]
 • عباسی، عالیه دولت رانتی و چالش های دولت سازی در عصر پهلوی دوم (1357-1332) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 114-149]
 • عباسی، فرهاد بررسی رویکرد ارتش در انقلاب های عربی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 38-66]
 • عباسی خوشکار، امیر ارزیابی میزان کاربست روش سناریونویسی در پژوهش های روابط بین الملل در ایران: بررسی روش شناختی مقالات علمی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 9-42]
 • عباسی خوشکار، امیر بحران جهانی محیط زیست و چالش های ساختاری در نظام بین الملل [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 57-85]
 • عباس زاده، هادی نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی درتدارک امنیت ملی پایدار ایران دهه گذشته ( 1380 ) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 175-197]
 • عباس زاده فتح آبادی، مهدی توسعه نامتوازن و ناآرامی سیاسی در سوریه [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 73-103]
 • عبداله پور چناری، محمد دولت و بیماری کروناویروس (کووید-19): دلالتهای بازگشت به وضع طبیعی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 69-94]
 • عبدالهی ضیاءالدینی، مهدی تبارشناسی تروریسم سلفی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 175-203]
 • عزیزی، حمیدرضا آیندۀ شراکت ایران و روسیه در بحران سوریه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 67-95]
 • عسکری کرمانی، حامد پیامدهای ظهور دوبارۀ طالبان برای دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانستان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 97-121]
 • عطاریانی، میمنت واکاوی مفهوم کارناوالیسم در آرای باختین و بررسی امکان مقاومت در زبان عامیانه [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 135-156]
 • علی پور، محمود داوری سیاسی به مثابه امر تراژیک: با بررسی و تحلیل اندیشه مارتا نوسبام [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 83-105]
 • علی حسینی، علی دریدا و خوانش اسطورۀ برج بابل: شالوده شکنیِ نگرش و سیاست خشونت طلبانۀ سامی ها با استفاده از مفهوم دوستی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 58-77]
 • علی‌حسینی، علی تبیین‌ رابطه‌ی‌ جریان‌ سوم‌ میانه‌رو‌ با‌ طبقه‌ی‌ متوسط‌ جدید ‌در‌ ایران‌ پس‌ از‌ انقلاب‌ اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 134-152]
 • علیخانی، مهدی ساختارهای مادی و معرفتی تأثیرگذار بر روابط ایران و عربستان سعودی در دوران پهلوی (با تأکید بر دهه های 1950 تا 1970 میلادی) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 93-119]
 • علی محمدی، امین جایگاه دانشگاه در مناسبات قدرت بررسی موردی: انقلاب فرهنگی در سطح محتوا، ساختار و سوژۀ دانشگاه در ایران [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 96-136]
 • علینی، احسان ارزیابی تطبیقی آرا و نظریات ادوارد سعید و میشل فوکو در باب قدرت و سازوکارهای آن [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 253-276]
 • عله پور، مهرداد بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و چین از دریچۀ فرهنگ راهبردی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 205-230]
 • علوی پور، محسن نقد دریدا بر روایت‌های «دوستی» در تاریخ اندیشۀ سیاسی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 110-143]
 • علوی‌پور، سیدمحسن علم فرونتیک به مثابه دلالت بنیادین برای نظریه توسعه [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 13-28]
 • عمادی، سید رضی علل ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی و تأثیر آن بر بی‏ سامانی سیاسی در لیبی پساقذافی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 70-92]
 • عمویی، رضا چالش های اسلام گرایان الجزایر از دهه 1990 به این سو [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 149-168]
 • عین الهی معصوم، بهرام رندال شوئلر و چالش های واقع گرایی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 136-155]
 • عوض پور، مهدی گفتمان سلفی معاصر در جهان عرب؛ زمینه های خیزش و منظومة معنایی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 34-67]

غ

 • غرایاق زندی، داود الگوی مفهومی ثبات و بی‏ ثباتی در تداوم یا عدم تداوم نظام ‏های سیاسی: علل، روند و نتایج [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 113-135]
 • غفاری، مسعود درآمدی بر نسبت آرای سیاسی افلاطون با دولت مدرن [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 156-185]
 • غفاری، مسعود مدرنیته سیاسی در دولت های نهم و دهم [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 150-175]
 • غفاری زاده، مهرشاد رویکرد استراتژیک آمریکا و هند به منطقه ایندو-پاسیفیک [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 123-148]
 • غفاری نژاد، میثم دموکراسی با زور و چالش‌های فراروی آن در عراق [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 71-95]

ف

 • فاطمی نژاد، احمد منطقه گرایی نهادمحور در آسیای جنوبی: کارایی سنجی سارک، سپتا و سفتا [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 94-123]
 • فاطمی نژاد، سیداحمد هند و پاکستان: مدیریت منازعه پس از 199 [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 47-76]
 • فاطمی نژاد، سید احمد از تروریسم تا ضدتروریسم در پاکستان: سنجش خشونت‌ورزی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 43-76]
 • فرحمند، صغری کودتای 2016 ترکیه و آیندۀ سیاسی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه؛ با تأکید بر روش سناریونویسی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 122-156]
 • فرهادی، محمد نقد نظریة مارکسیستی استبداد شرقی در چشم انداز تاریخ ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 65-90]
 • فرهادی، محمد بررسی رابطة بین شاخص‌های توسعة سیاسی و گرایش به سمت اسلام افراطی در آسیای مرکزی (مطالعة موردی: گرایش به گروه داعش) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 144-178]
 • فرهادی، محمد تبیین اقتصادی جدایی‌طلبیِ کاتالونیا از اسپانیا بر مبنای رویکرد انتخاب عقلانی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 96-122]
 • فرهادی، محمد مطالعه تطبیقی فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های اقتصادی ترکیه و روسیه در آسیای ‌مرکزی برای ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 69-96]
 • فروزان، یونس جابه جایی قدرت در عربستان سعودی: تأثیرات تغییر ولایتعهدی بر ساختار سیاست خارجی عربستان سعودی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 137-172]
 • فروزان، یونس جریان‌شناسی‌بی‌ثباتی‌های‌سیاسی‌در‌عراق‌بر‌اساس‌نظریه‌ی‌دیوید‌‌ایستون؛ از پساصدام تا پسا داعش [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 94-113]
 • فصیحی دولتشاهی، محمدعارف کاربست نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای در تحلیل مسائل و الگوهای روابط در جنوب آسیا [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 153-189]
 • فیضی، سیروس چالش مشروعیت در اقتدار دولت ملی عراق [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 10-33]
 • فلاح، محمود واکاوی معناشناختی منشاء قدرت سیاسی در پرتو جهان‌بینی قرآنی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 37-54]
 • فلاحی، احسان دامنه تغییر و تداوم سیاست خارجی توسعه گرایانه ی چین در دوران شی جین ‌‌پینگ [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 147-178]

ق

 • قادری، حاتم سکولاریسم نهادی در اندیشه مارسیلیوس پادوایی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 55-80]
 • قیاسی، صابر واکاوی قدرت نفوذ عربستان سعودی در منطقه و جهان اسلام و راهبرد مقابله با ایران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 89-118]
 • قاسمی، علی فهم مسئله اصلی اندیشه سیاسی سعدی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 41-68]
 • قایمی، یاسر واکاوی قدرت نفوذ عربستان سعودی در منطقه و جهان اسلام و راهبرد مقابله با ایران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 89-118]
 • قربانی، ارسلان نقش کنگرة ایالات‌متحده در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۵) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 58-83]
 • قربانی، وحید بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و چین از دریچۀ فرهنگ راهبردی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 205-230]
 • قزلسفلی، محمدتقی میکرو-اُتوپی در فلسفه سیاسی معاصر [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 113-131]
 • قهرمان، میثم زرتشت، امر سیاسی و اندیشه های شکل گیری امپراطوری ساسانی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 141-161]
 • قوام، عبدالعلی گذار از تفاسیر مضیق مفاهیم و پیامدهایسلطه پوزیتویسم در مطالعه روابط بین الملل [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 9-26]
 • قوام، عبدالعلی سازوکارهای شناسایی و تقویت بنیادهای صلح در روابط بین الملل [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 9-32]
 • قوام، عبدالعلی چرایی تردید اتحادیۀ اروپا در پذیرش عضویت ترکیه [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 9-33]
 • قوام، عبدالعلی پیوند میان روابط بین الملل و حقوق بین الملل در پرتو سازه انگاری: یک نگاه بین رشته ای [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 10-27]
 • قوام، عبدالعلی چالش مشروعیت در اقتدار دولت ملی عراق [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 10-33]
 • قوام، عبدالعلی بررسی چراییِ موانع عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا بر اساس هویت و معیارهای ارزشی-هنجاریِ این اتحادیه [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 78-107]
 • قوام، عبدالعلی موضع گیری رسانه های جریان اصلی در جامعه پذیری برجام (روزنامه های کیهان، همشهری و اعتماد) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 35-60]

ک

 • کاظمی، احسان فلسفه ویتگنشتاین و پیامدهای سیاسی آن: مبنایی برای نقد ایدئولوژی در سیاست [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 143-163]
 • کاظمی، احسان وارونگی رابطه‌ی نظر و عمل و پیامدهای سیاسی آن؛ با تأکید بر دیدگاه ویتگنشتاین و مایکل اُکشات [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 12-27]
 • کاظمی، حامد چالش مشروعیت در اقتدار دولت ملی عراق [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 10-33]
 • کاظمی، حامد دموکراسی با زور و چالش‌های فراروی آن در عراق [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 71-95]
 • کاظمی، حجت تکوین و تحول ملت‌سازی دولتی در امارات متحده عربی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 149-176]
 • کاظمی، علی اصغر کنش بلاغی در نظریه ی روابط بین الملل [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 157-184]
 • کاویانی فر، پیمان دگرگونی و تداوم در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه: رانه‌ها، دستاوردها و چالش‌ها [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 123-152]
 • کیخا، نجمه اخلاق سیاسی به مثابه اخلاق حرفه ای [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 127-146]
 • کیخسرو دولتیاری، یزدان اخلاق کاتولیسم و روح سرمایه داری: مطالعه نحلهی سوعیان [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 147-174]
 • کریمی، محمدحسن تربیت سیاسی: اهداف، سازوکارها و بایسته های روشی آن [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 10-31]
 • کریمی، مرضیه مناقشه حقوق بشری ایران و آمریکا؛ هویت یا قدرت [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 81-101]
 • کرم زادی، مسلم تغییرات‌اقلیمی و امنیت بین‌الملل در قرن 21 [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 263-288]
 • کرم‌زادی، مسلم زنان، جنسیت و تروریسم [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 145-174]
 • کشاورز شکری، عباس روند هم ارزی و تفاوت در روابط دو گفتمان انقلاب اسلامی و اخوان المسلمین [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 138-168]
 • کشمیری، سیدمحمد جایگاه انرژی در روابط ایالات متحده آمریکا و چیندر دوران پسا جنگ سرد: الگوی همکاری و رقابت توأمان [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 79-110]
 • کشوریان آزاد، محسن تأثیر خیزش چین بر نظم مالی بین‌المللی(2008-2018) [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 141-170]
 • کمالی گوکی، محمد کاربردِ مفهومِ«فَرّه» و «کرامت» در اندیشه سیاسی ایرانِ باستان و اسلام؛ تحلیلی مقایسه‌ای [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 229-251]
 • کهریزی، ندا عدم موازنه و الگوهای رفتاری نامتجانس قدرت‌های خاورمیانه در مدیریت بحران سوریه (2019-2011) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 132-155]
 • کولایی، الهه دگرگونی و تداوم در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه: رانه‌ها، دستاوردها و چالش‌ها [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 123-152]
 • کولایی، الهه تأثیرپذیری نواورآسیاگرایی روسی از محافظه کاری انقلابی آلمان بررسی موردی: رابطه آراء الکساندر دوگین و کارل اشمیت [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]

گ

 • گرجی ازندریانی، علی اکبر صلاحیت‌های شوراهای محلی و اصول حاکم بر ارتقایِ کارکرد آنها در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردیِ شوراهای اسلامی شهر و روستا [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 63-88]
 • گیلانی، نجم الدین نسبت دین و سیاست در اندرزنامه‌های اردشیربابکان و نیکولو ماکیاولی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 207-229]
 • گنج خانلو، مصدق رابطه هویت ملی و هویت قومی بین جوانان شهر زنجان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 62-92]
 • گنج خانلو، مصدق مؤلفه‌های تداوم‌بخش هویت ایرانی پس از حمله اعراب [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 132-159]

ل

 • لارتی، محمدرضا گفتمان امنیتی غرب آسیا از منظر اندیشکده‌های راهبردی روسیه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 43-67]

م

 • متقی، ابراهیم تأثیر مهاجرت مسلمانان بر تقویت راست افراطی اروپا [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 38-61]
 • متقی، ابراهیم دولت اقتدارگرا و گذار به دمکراسی در چین [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 11-33]
 • مجاهدی، محمدمهدی شش مغالطه‌ی روش‌شناختی در مطالعه‌ی تاریخ اندیشه‌ی سیاسی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 41-68]
 • محبوبی، محمد تکوین و تحول ملت‌سازی دولتی در امارات متحده عربی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 149-176]
 • محروق، فاطمه ارزیابی میزان کاربست روش سناریونویسی در پژوهش های روابط بین الملل در ایران: بررسی روش شناختی مقالات علمی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 9-42]
 • محسنی، حسین دستاوردها و چالش‌های آزادسازی سیاسی در قطر از 1995 به این سو [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 119-144]
 • محسنی، سمیرا گذار از تفاسیر مضیق مفاهیم و پیامدهایسلطه پوزیتویسم در مطالعه روابط بین الملل [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 9-26]
 • محسنی، سمیرا پیوند میان روابط بین الملل و حقوق بین الملل در پرتو سازه انگاری: یک نگاه بین رشته ای [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 10-27]
 • محمدی کیا، طیبه سیاست خارجی منطقه ای ایران از منظر عربستان بر اساس رویکرد سازه انگاری [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 123-142]
 • محمدی کیا، طیبه الهیات سیاسی شیعه و تاثیر سیاسی و اجتماعی مفهوم انتظار قدرت غیبت [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 153-172]
 • محمودی، زهرا تحلیل سیاست امریکا در قبال برنامه هسته ای پاکستان از منظر نوواقع گرایی و سازه انگاری [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 120-148]
 • محمودی، سیدعلی بررسی مفهوم، جایگاه و برون‌دادِ «عقلانیتِ ‌سنجش‌گرانه» در نظریه ی عدالت‌ رالز [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 124-145]
 • محمودی، عظیم‌الله جایگاه و نقش‌های دولت در برنامه ی سوم توسعه ی ج. ا. ایران از منظر نهادگرایی جدید [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 107-131]
 • مختاری، علی گفتمان سلفی معاصر در جهان عرب؛ زمینه های خیزش و منظومة معنایی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 34-67]
 • مدی، بهنام قانون: از رضایت تا اطاعت (بررسی رابطه ی رضایت، اطاعت و قانون در رساله ی دوم جان لاک درباره ی حکومت) [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 153-178]
 • میراحمدی، منصور گفتمان سلفی معاصر در جهان عرب؛ زمینه های خیزش و منظومة معنایی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 34-67]
 • میراحمدی، منصور روش شناسی فهم اندیشۀ سیاسی: اشتراوس و اسکینر (مقایسه‌ای انتقادی) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 179-203]
 • میراحمدی، منصور ظرفیت های «عصبیت» برای تبیین نظریِ پدیده های سیاسی-اجتماعی در جهان اسلام [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 108-137]
 • میراحمدی، منصور تنش‌ فلسفه‌های‌ سیاسی‌ متافیزیکی‌ و‌ پسامتافیزیکی‌ در‌ یونان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 112-133]
 • میراحمدی چناروئیه، منصور ساخت فرهنگی سیاست قرآنی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 13-40]
 • میراحمدی چناروئیه، منصور مفهوم روایت و تخیّل در اندیشه سیاسی؛ خوانش روایی تنبیه الامّه و تنزیه الملّه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 37-67]
 • مرادی طادی (نویسندة مسئول)، محمدرضا روش شناسی فهم اندیشۀ سیاسی: اشتراوس و اسکینر (مقایسه‌ای انتقادی) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 179-203]
 • میرترابی، سعید تأثیر خیزش چین بر نظم مالی بین‌المللی(2008-2018) [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 141-170]
 • میرخلیلی، سید محمد جواد پساصهیونیسم و ناامنی هستی شناختی رژیم صهیونیستی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 109-140]
 • میرزایی، خلیل موضع گیری رسانه های جریان اصلی در جامعه پذیری برجام (روزنامه های کیهان، همشهری و اعتماد) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 35-60]
 • میرزازاده احمدبیگلو، فرامرز نسبت دین و دموکراسی: بررسی تطبیقی آرای سیاسی جان لاک و علامه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 185-206]
 • مرشدی زاد، علی تحلیل مناسبات «انقلاب اسلامی» و «فوروم اجتماعی جهانی» در عرصه تدبیر جهانی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 45-74]
 • میرموسوی، سیدعلی شکل‌گیری مفهوم خیر ملت(عموم) در ایران معاصر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 163-184]
 • مزیدی، محمد تربیت سیاسی: اهداف، سازوکارها و بایسته های روشی آن [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 10-31]
 • مسعودی، حیدرعلی جو بایدن و رمزگان عملیاتی در حوزه سیاست خارجی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 95-122]
 • مسعودی، حیدرعلی مقوله امنیت در گفتمان سیاست خارجی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی: عناصر و صورت‌بندی‌های متمایز [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 177-202]
 • مسعودی، عارف نظریه مقاومت و اندیشه مشروطه خواهی در ایران [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 39-70]
 • مسعودنیا، حسین جابه جایی قدرت در عربستان سعودی: تأثیرات تغییر ولایتعهدی بر ساختار سیاست خارجی عربستان سعودی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 137-172]
 • مسعودنیا، حسین ساختار نظام اداری و فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات (دولت های هفتم و هشتم) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 121-146]
 • مسعودنیا، حسین الگوی‌ حکمرانی‌ خوب‌ و‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ در‌ ایران‌ و‌ ترکیه (2006 تا 2017) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 86-111]
 • مشیرزاده، حمیرا هند و پاکستان: مدیریت منازعه پس از 199 [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 47-76]
 • مشیرزاده، حمیرا رویکردهای معنایی در روابط بین‌الملل و تأثیر آنها در تحلیل سیاست خارجی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 49-85]
 • مشیرزاده، حمیرا تکثرگرایی در روابط بین الملل و امکان ارائه نظریه های غیرغربی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 90-116]
 • مشیرزاده، حمیرا رندال شوئلر و چالش های واقع گرایی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 136-155]
 • مصلح، پگاه مسئلۀ محیط زیست، اولویتی در ساحت نظریه پردازی سیاسی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 13-40]
 • معتمدی امین، حسین جایگاه سازمان ملل متحد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 9-48]
 • معینی علمداری، جهانگیر پیامدهای نظریه شناسایی اکسل هونت برای رادیکالیسم معاصر [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 102-123]
 • مفیدی احمدی، حسین جامعه پذیری در نظریه روابط بین الملل (محاسبه ابزاری عقلانی؛ بازی نقش عقلانی یا فراتر از آن) [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 105-127]
 • مفیدی احمدی، حسین کنش بلاغی در نظریه ی روابط بین الملل [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 157-184]
 • مقدس، محمود نسبت تفکر اسطوره‌ای و جستجوی هویت اصیل در اندیشه‌ی شایگان متقدم [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 97-116]
 • مقدس، محمود سازوکارهای انضباطی ایجاد اُبژه به هنجار در عصر پهلوی اول بر مبنای نظریه‌ی حکومت‌مندی فوکو [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 146-170]
 • مقصودی، مجتبی انسان به مثابه دال مرکزی در گفتمان اعتدال:مطالعه الگوی حکومتی علی )ع( [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 81-114]
 • مقصودی (نویسنده مسئول)، مجتبی علایق زنان و مشارکت سیاسی پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعة رگرسیونی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 48-79]
 • مکی، پریسا ساختار نظام اداری و فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات (دولت های هفتم و هشتم) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 121-146]
 • ملایوسفی، مجید نظام سیاسی عادلانه از دیدگاه ارسطو [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 107-125]
 • ملکی، علی امکان یا امتناع قانونگذاری در اندیشه دینی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 265-295]
 • ملک پور اصل، بهزاد بازکشفِ مردم در برنامه ریزی هم کارانه (ارتباطی) به میانجیِ انگاشتِ آغازِ سیاست [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 117-142]
 • منوچهری، عباس «امر سیاسی » و «پراکسیس »در اندیشه سیاسی میرزاعبدالرحیم طالبوف تبریزی(1834-1911) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 111-136]
 • منوچهری، عباس علم فرونتیک به مثابه دلالت بنیادین برای نظریه توسعه [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 13-28]
 • منوچهری باغبادرانی، عباس پدیدار شناسی مدنی و مطالعات توسعه [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 13-32]
 • منوری، سید علی بررسی روابط ایران و روسیه در قرن جدید : اتحاد استراتژیک یا همگرایی منافع [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 181-210]
 • مهربان دافساری، احمد ظرفیت های «عصبیت» برای تبیین نظریِ پدیده های سیاسی-اجتماعی در جهان اسلام [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 108-137]
 • موسایی، علی نقش عوامل غیرمادی در الحاق شبه‌جزیره کریمه به فدراسیون روسیه [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 153-180]
 • موسوی، سیداحمد تاثیرسنجی برتری منطقه ای ایران بر الگوی رفتاری عربستان در قبال تحولات یمن [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 85-115]
 • موسوی خامنه، مرضیه نسبت سازوکارهای حکمرانی قجری و مقاومت های عمومی عدالت خواهانه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 82-106]
 • موسوی زاده، علیرضا تأثیر مهاجرت مسلمانان بر تقویت راست افراطی اروپا [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 38-61]
 • موسوی نیا، سیدرضا آینده‌پژوهی (الگوی امتداد حال) و کاربست نظریه‌های روابط بین‌الملل [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 156-177]
 • موسوی نژاد، سیدولی چارچوبی برای تحلیل جنبش های انقلابی؛مطالعات موردی جنب شهای انقلابی مصر و تونس(2011-2013) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 115-146]

ن

 • ناصرخاکی، حسن روند هم ارزی و تفاوت در روابط دو گفتمان انقلاب اسلامی و اخوان المسلمین [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 138-168]
 • ناصرخاکی، حسن تحلیل مناسبات «انقلاب اسلامی» و «فوروم اجتماعی جهانی» در عرصه تدبیر جهانی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 45-74]
 • نبوی، سیدعبدالامیر فروپاشی حکومت مبارک در مصر؛ یک تحلیل ساختاری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 28-59]
 • نجفی، مصطفی آیندۀ شراکت ایران و روسیه در بحران سوریه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 67-95]
 • نجف پور، سارا هرمنوتیک فلسفی هانا آرنت در تطابق با رویکرد تفسیری هایدگر و گادامر [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 116-142]
 • نجف پور، سارا نسبت دین و سیاست در اندرزنامه‌های اردشیربابکان و نیکولو ماکیاولی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 207-229]
 • نجف زاده، رضا چرخش اسپینوزایی در فلسفه سیاسی فرانسوی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 137-146]
 • نجف زاده، رضا امر سیاسی در تاریخ نگاری مطهّربن طاهر المقدّسی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 143-167]
 • نجف زاده، رضا نسبت سازوکارهای حکمرانی قجری و مقاومت های عمومی عدالت خواهانه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 82-106]
 • نجف زاده، رضا وضعیت استثنائی وکرونارانگیِ سیاست [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 177-206]
 • نجف زاده، مهدی بازخوانی گنجینه تفسیری بیگانه هراسی در گفتارها و نوشتارهای محمدرضاشاه (با تأکید بر منزلت روانشناختی انگلیس در عرصه سیاسی اجتماعی ایران) [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 113-140]
 • نجف زاده، مهدی واکاوی مفهوم کارناوالیسم در آرای باختین و بررسی امکان مقاومت در زبان عامیانه [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 135-156]
 • نساج، حمید دریدا و خوانش اسطورۀ برج بابل: شالوده شکنیِ نگرش و سیاست خشونت طلبانۀ سامی ها با استفاده از مفهوم دوستی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 58-77]
 • نساج، حمید تبیین‌ رابطه‌ی‌ جریان‌ سوم‌ میانه‌رو‌ با‌ طبقه‌ی‌ متوسط‌ جدید ‌در‌ ایران‌ پس‌ از‌ انقلاب‌ اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 134-152]
 • نصیری حامد، رضا امتناع سیاست در پروژه فکری هانری کربن [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 137-161]
 • نظری، علی اشرف ارزیابی میزان کاربست روش سناریونویسی در پژوهش های روابط بین الملل در ایران: بررسی روش شناختی مقالات علمی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 9-42]
 • نظری، علی اشرف بازفهمی‌ هویت‌های تاریخی از موضع روشِ تبارشناسانه‌: با تأکید بر نظریه فوکو‌ [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 40-65]
 • نعمتی، فرزاد تنش‌ فلسفه‌های‌ سیاسی‌ متافیزیکی‌ و‌ پسامتافیزیکی‌ در‌ یونان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 112-133]
 • نوری، علیرضا چالش نظم هژمونیک، ثبات و موازنه در خاورمیانه؛ فرصت‌ها برای ایران و روسیه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 77-108]
 • نورمحمدی، مرتضی کاربست نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای در تحلیل مسائل و الگوهای روابط در جنوب آسیا [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 153-189]
 • نوروزی فیروز، رسول صورت‌بندی نظریه‎پردازی تمدنی در روابط بین‎الملل [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 179-203]
 • نوروزی نژاد، جعفر انقلاب لیبی؛ دولت شکننده و چالشهای گذار سیاسی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 87-112]

و

 • وثوقی، سعید ابعاد و محدودیت‌های روابط نظامی ایران و چین پس از برجام [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 93-121]
 • وثوقی، سعید دولت شکست خورده و جنگ های جدید: مطالعه موردی داعش در خاورمیانه [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 117-145]
 • وثوقی، سعید تبیین بازنمایی و راهبردهای تصمیم‏ گیری پرونده هسته‏ ای در گفتمان نواصول‏گرای احمدی‌نژاد [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 32-57]
 • ویسی، سارا دریدا و خوانش اسطورۀ برج بابل: شالوده شکنیِ نگرش و سیاست خشونت طلبانۀ سامی ها با استفاده از مفهوم دوستی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 58-77]

ه

 • هادوی، مجید اسلام سیاسی و سیاست در افکار عمومی ایران معاصر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 147-176]
 • هاشمی، مسعود تحولات سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه و تبیین مؤلفه های تأثیرگذار بر آن (2014-2002) [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 43-72]
 • هدایتی شهیدانی، مهدی دیپلماسی انرژی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری آذربایجان: اهداف و دستاوردها [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 151-178]
 • هدایتی شهیدانی، مهدی گفتمان امنیتی غرب آسیا از منظر اندیشکده‌های راهبردی روسیه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 43-67]
 • همتی دشتکی، امیر تبیین‌ رابطه‌ی‌ جریان‌ سوم‌ میانه‌رو‌ با‌ طبقه‌ی‌ متوسط‌ جدید ‌در‌ ایران‌ پس‌ از‌ انقلاب‌ اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 134-152]

ی

 • یحیوی، حمید مشروعیت قانون در جوامع کثرت‌گرا از نگاه هابرماس [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 149-177]
 • یحیوی، حمید دیرینه شناسی و تجربه «تجدد ایرانی»: کنکاشی در وضعیتِ میان اپیستمه ای [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 60-84]
 • یحیوی، حمید انقلابی برای برابری؛ تحلیل انقلاب ایران بر مبنای آرای توکویل [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 173-198]
 • یحیوی، حمید بازگشت دین در قلمرو فلسفه و سیاست معاصر [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 62-85]
 • یحیوی، حمید تاریخ تحول معنایی مفهوم انقلاب و تأثیر آن بر تولد اسلام سیاسی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 11-35]
 • یزدانی، عنایت الله مسئلة کردها و روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2016-2002) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 80-109]
 • یزدانی، عنایت الله تحلیل استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال جنبش مردمی بحرین [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 12-36]
 • یزدانی، عنایت الله تبیین میانجی گری چین در منازعات خاورمیانه: مطالعه موردی بحران سوریه [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 175-204]
 • یزدانی، عنایت الله نقش عوامل غیرمادی در الحاق شبه‌جزیره کریمه به فدراسیون روسیه [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 153-180]
 • یزدانی، عنایت‌الله تبیین بازنمایی و راهبردهای تصمیم‏ گیری پرونده هسته‏ ای در گفتمان نواصول‏گرای احمدی‌نژاد [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 32-57]
 • یونسی، مصطفی سکولاریسم نهادی در اندیشه مارسیلیوس پادوایی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 55-80]