دولت و بیماری کروناویروس (کووید-19): دلالتهای بازگشت به وضع طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.29252/piaj.2021.214419.0

چکیده

بیمـاری کوویـد-۱۹ بـه مثابـه امـر زیسـتی، بـه وسـیله ویـروس کرونـا در مـدت کوتاهـی توانسـته بـه لحاظ شـدت شـیوع و شـمار افراد مبتـالء به مثابـه امـری عالم گیر تلقی شـود و سـبب شـکل گیری وضعیتـی بحرانـی در درون دولت هـا و اجتمـاع مدنـی شـده اسـت. این وضـع خـود را در برابـر وضعیتـی قرار می دهد که قبل از شـیوع و گسـترش بیمـاری کرونا در دولت هـا حاکـم بـوده اسـت. مقاله حاضر، به شـیوه فلسـفی بر این مدعاسـت: امر زیسـتی در تخالـف بـا امر سیاسـی نیسـت و نسـبتی متخـارج میـان آنها برقـرار نیسـت. یعنی وضع ماقبـل از وقـوع کرونـارا نبایـد به عنـوان وضـع طبیعی هابـزی قلمداد کـرد، بلکه بایـد آن را بـه مثابـه وضعی دانسـت کـه در درون دولـت جریـان دارد و آن، بـه معنای امـری متعارف و عـادی می باشـد. از ایـن رو، لفـظ وضـع طبیعـی واجـد سـه داللت اسـت: داللت سیاسـی اشـاره بـه سیاسـت عادی سـازی و عادی زدایی دولـت دارد که هنگام شـیوع کرونـا و پیدایش وضعیـت بحرانـی در کشـور به کار بسـته شـد. در عادی سـازی ترس زدایی و تطبیق سـازی و در عادی زدایـی بی تفاوتـی و بی توجهـی مدنـی از موازیـن بهداشـتی مرتبط با کرونـا مد نظر بـوده اسـت. داللـت علمی اشـاره بـه سیاسـت بهنجارسـازی دارد ولـی به دلیل مشـکالتی همچـون شـناخت ناپذیری، عـدم قطعیت و عـدم پیش بینی پذیری حاصل از بیمـاری کرونا، چنیـن امـری محقـق نشـده اسـت. داللـت اجتماعـی تاکیـد بـر زندگـی روزمـره، عادت ها و روتین شـدن، و ارزش زدایـی یـا عادی شـدن دارد. در ایـن داللـت سیاسـت عادی سـازی مبتنـی بـر تحدیـد رفتـار و تغییـر سـبک زندگی اجتماعی بـوده اسـت. بنابرایـن، داللت های سـه گانه نافـی معنـای سـلبی از مفهـوم وضـع و نیز نشـان دهندة پیوسـت میان امر زیسـتی و امر سیاسـی می باشـد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

State and Coronavirus disease (COVID-19): Implications of returning to the Natural State

نویسنده [English]

  • Mohammad Abdolahpour chenari
Faculty member of Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Covid-19's disease, as a biological cause of the coronavirus, has recently become a global phenomenon in terms of its prevalence and the number of people infected, It has also created a critical situation within governments and civil society.This contrasts with the situation that prevailed in governments before the spread of Covid-19's disease.The present article, in a philosophical way, claims this: the biological  is not in conflict with the political and there is no external relationship between them; That is, the pre-coronary state should not be considered as a natural state of Hobbes, but should be considered as a state that is going on within the state, and that, in the sense of a normal thing. Hence, the word of natural state has three meanings: Political signification refers to the government's policy of normalization and de-normalization, which was used during the corona outbreak and the emergence of a crisis situation in the country. In normalization, fear and adaptation, and in normalization, indifference and civil disregard for coronary-related health standards have been considered. Scientific implication refers to the policy of normalization, but due to problems such as unrecognizability, uncertainty and unpredictability of coronary heart disease, this has not been achieved. Social signification emphasizes daily life, habits and routine, and devaluation or normalization. In this sense, the policy of normalization has been based on limiting behavior and changing social lifestyles. Thus, the three meanings negate the negative meaning of the concept of status and also indicate the connection between the biological and the political.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus disease
  • state
  • natural state
  • the biological and the political
منابع:
جان بابایی، قاسم (21 خرداد 99)، «زمان مهار کرونا به رفتار اجتماعی بستگی دارد» برگرفته از behdasht.gov.ir
روحانی، حسن ( 3خرداد 99)، «عبور از سه مرحله در روند مبارزه با کرونا»، برگرفته از http://www.president.ir/fa/115455
................ (6 اسفند 98)، «مردم ایران به دشمن التماس نخواهند کرد و تسلیم نمی شوند»، برگرفته از http://www.president.ir/fa/114034
.............. (1 فروردین 99)، «سال 99 را باید سالِ سلامت و اشتغال و تحرک در مسائل اقتصادی و فرهنگی بسازیم»، برگرفته از  http://www.president.ir/fa/114316
................. (14 اسفند 98)، «برخی کاسبان کرونا برای سودجویی، ماسک را احتکار و پنهان»، برگرفته از http://www.president.ir/fa/115609
.................. (14 فروردین 99)، «مبارزه با فقر هم مثل مبارزه با کرونا مهم است»، برگرفته از http://www.president.ir/fa/114545
.................. (15 خرداد 99)، «با توجه به آینده نامعلوم ویروس کرونا، مردم باید زندگی خود را با این ویروس سازگار کنند»، برگرفته از http://www.president.ir/fa/115687
.................. (17 خرداد 99)، «کادر درمانی کشور، مدافعان پرنشاط میدان سلامت هستند»، برگرفته از http://www.president.ir/fa/115719
.................. (17 فروردین 99)، «تصمیمات مهم ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره زمان و شکل فعالیت کسب و کارها، ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی»، برگرفته از  http://www.president.ir/fa/114569
.................. (20 فروردین 99)، «پیوند و اتحاد ملی ما باید از هر روز دیگر محکم‌تر شود»، برگرفته از http://www.president.ir/fa/114623
.................. (21 اسفند 98)، «مشکل کرونا را باید جدی بگیریم»، برگرفته از  http://www.president.ir/fa/114171
.................. (21 خرداد 99)، «تاب آوری ملت ایران در مبارزه همزمان با تحریم و کرونا در تاریخ ثبت خواهد شد»، برگرفته از http://www.president.ir/fa/115785
.................. (22 اردیبهشت 99)، «فداکاری و ایثار ملت و بویژه کادر درمانی ایران از ابتدای شیوع بیماری کرونا باید در تاریخ ماندگار شود»، برگرفته از  http://www.president.ir/fa/115264
.................. (23 خرداد 99)، «اجرای مرحله سازگاری با کرونا»، برگرفته از  http://www.president.ir/fa/115832
.................. (24 فروردین 99)، «مردم همچنان به اصول بهداشتی توجه کنند و رفت و آمدها در حد ضرورت باش»، برگرفته از http://www.president.ir/fa/114696
.................. (27 اردیبهشت 99)، «در مورد کرونا باید حد وسط را رعایت کنیم»، برگرفته از http://www.president.ir/fa/115338.
.................. (27 اردیبهشت 99)، «درمورد کرونا باید حد وسط را رعایت کنیم»، برگرفته از http://www.president.ir/fa/115338
.................. (29 اسفند 98)، «امیدوارم با تداوم همراهی مردم، در آینده شیوع ویروس کرونا سیر نزولی داشته باشد»، برگرفته از http://www.president.ir/fa/114307
.................. (3 اردیبهشت 99)، «در زمینه کیت های تشخیص بیماری کرونا و آنتی بادی، می توانیم صادر کننده باشیم»، برگرفته از  http://www.president.ir/fa/114848
.................. (4 اسفند 98)، «مجلس، مجلس همه است و همگان باید با آن همکاری کنند»، برگرفته از http://www.president.ir/fa/114012
.................. (8 اسفند 98)، «تمامی دستگاه‌ها و ارکان کشور به اجرای تمامی مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا موظف و مکلفند»، برگرفته از  http://www.president.ir/fa/114080
.................. (10 فروردین 99)، «دولت با همه توان حامی صددرصد سربازان خط مقدم بخش سلامت و درمان کشور است»، برگرفته از  http://www.president.ir/fa/114469
کپلر، اولیور، (11 می 2020)، «واکسن موثر علیه کرونا شاید هرگز ساخته نشود»، برگرفته از: www.dw.com/fa-ir/a-53778346
کوهن، توماس (1391)، ساختار انقلاب­های علمی، ترجمة سعید زیباکلام، تهران: نشر سمت.
نمکی، سعید (10 خرداد 99)، «تشریح وضعیت بازگشایی صحن حرم مطهر رضوی»، برگرفته از  https://behdasht.gov.ir
.................. (12 خرداد 99)، «موافق تراکم جمعیت در محدوده طرح ترافیک نیستیم»، برگرفته از  https://behdasht.gov.ir
هابز، توماس (1384)، لویاتان، ترجمة حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
.................. (1395)، بهیموت: یا پارلمان طولانی، ترجمة حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
 
Berger and luckmann, (1971), The social construction of reality, USA:penguin Books.

Kekule, alexander (2020, feb 27), Wie gefährlich ist das Corona-Virus?, https://www.br.de/mediathek/video/interview-virologe-alexander-kekule-wie-gefaehrlich-ist-das-corona-virus-av:5e583205aab886001af90edc

Keppler und Protzer (2020, apr, 27), Wie lange dauert die Corona-Krise?,https://www.br.de/mediathek/video/br-extra-27042020-wie-lange-dauert-die-corona-krise-av:5ea15c7dbf6c0900135d709d.

Keppler und Protzer (2020, march 25), Wie gefährlich ist Corona?, https://www.br.de/mediathek/video/br-extra-corona-25032020-wie-gefaehrlich-ist-corona-av:5e7a3f533045020013ae332f.

Keppler und Protzer (2020, march 26), Wie besiegen wir Corona? https://www.br.de/mediathek/video/br-extra-corona-wie-besiegen-wir-corona-av:5e6f86e0529d7d001ae6a6fb.

schutz and luckmann, (1983), The structuers of the life-world, Vol II, Northwestern University Press.