اهداف و چشم انداز

اهداف:

۱- انتشار نتایج پژوهش های بدیع و نوآورانه علمی، کاربردی و بنیادی در حوزه های علوم سیاسی و روابط بین الملل

۲ - فرص تسازی برای نظریه پردازی های سیاسی و بین المللی بویژه در عرصه ی منافع ملی

۳ - ارتقای ادبیات موضوعی و تخصصی سیاسی و بین المللی دانشگاهی

۴ - تصویر سازی واقعی از رویدادها، تحولات و فرآیندهای سیاسی اجتماعی امنیتی ملی، منطق های و بین المللی

۵ - بهره مندی جامعه دانشگاهی علوم سیاسی، مطالعات منطق های و روابط بین الملل از دستاوردهای علمی پژوهشی

۶ - بستر مناسب پژوهشی پاسخگوی نیازهای سیاستگذاری و تصمی مگیری های سیاسی، منطقه ای و بین المللی کشور

۷ - آزمون و کاربرد رویکردها و نظریه های سیاسی، بین المللی و اقتصاد سیاسی در حوزه های تخصصی مرتبط

۸ - بکارگیری روش ها، رویکردها و نظریه های بینارشت های مربوط در راستای اهداف و منافع ملی

۹ - ارائه رویکرد ایرانی اس المی به موضوعات، تحولات و فرآیندهای سیاسی و بین المللی در سطوح ملی و جهانی

۱۰ - ایجاد فضای سالم و روشنفکری مسئولانه برخورد آرا و عقاید اندیشمندان سیاسی و بین المللی کشور

۱۱ - تأمین فضای نوشتاری مناظرات علمی و کرسی های آزاد اندیشی سیاسی و بین المللی کشور

 

چشم انداز:

۱- امتیاز اول در رتب هبندی مج الت علمی پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲- دستیابی به جایگاه برتر استناد علمی پژوهشی کشور در حوزه مطالعات سیاسی، منطق های و بین المللی

۳- استقرار در معتبرترین پایگاه های استنادی علمی پژوهشی بین المللی در حوزه های تخصصی مربوط

۴ - موقعیت یکی از برترین مج الت موضوعی تخصصی در خاورمیانه، آسیا، جهان اس الم و دنیای در حال توسعه

۵- حصول به بلندای نظریه پردازی های ایرانی اس المی و غیر غربی در حوزه های علوم سیاسی و روابط بین الملل

۶- درخشش در جایگاه برترین ماخذشناس یهای موضوعی و تخصصی منطقه ای و بین المللی فارسی زبان

۷- ماخذ رویکرد و بینش علمی تخصصی پرآوازه ایرانی و رقیب جریا نهای نظری سیاسی و بین المللی غرب محور