اعضای هیات تحریریه

سردبیر

منصور میراحمدی چناروئیه

علوم سیاسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-mirahmadisbu.ac.ir

مدیر داخلی

رضا خراسانی

علوم سیاسی استادیار دانشگاه شهید بهشتی

reza.khorasaniegmail.com

اعضای هیات تحریریه

قاسم افتخاری

روابط بین الملل دانشیار (بازنشسته) دانشگاه تهران

eftekharut.ac.ir

حسین پوراحمدی میبدی

روابط بین الملل استاد دانشگاه شهید بهشتی

h-pourahmadisbu.ac.ir

محمدرضا تاجیک

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

m_tajiksbu.ac.ir

امیرمحمد حاجی یوسفی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

am_yousefisbu.ac.ir

محمود سریع القلم

روابط بین الملل استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-sariolghalamsbu.ac.ir

حسین سلیمی

روابط بین الملل استاد دانشگاه علامه طباطبایی

hoseinsalimiyahoo.com

محمد شیرخانی

روابط بین الملل استاد دانشگاه تهران

shirkhniut.ac.ir

جهانگیر معینی علمداری

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه تهران

jalamdariut.ac.ir

دکتر عباس منوچهری باغبادرانی

علوم سیاسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

manoochamodares.ac.ir

منصور میراحمدی چناروئیه

علوم سیاسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-mirahmadisbu.ac.ir