فرایند دریافت، پذیرش، بررسی، ارزیابی و داوری مقاله:

پس از دریافت مقالات بارگذاری شده در سامانه آنلاین فصلنامه، تیم سردبیری فصلنامه آن را بصورت اولیه بررسی می نماید(حداکثر در هفت روز). تمام مقالات دریافتی به طور خاص و به شیوه های مختلف از نظر سرقت ادبی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در صورتی که مقاله بر اساس راهنمای نویسندگان مجله تنظیم شده و شروط اولیه لازم را داشته باشد برای داوری(حداقل دو نفر) ارسال می گردد. روند داوری نیز همسان و دوسو بسته و حداقل در نه هفته انجام می گیرد. پس از اتمام فرایند داوری، تصمیم گیری بصورت یکی از گزینه های پذیرش، پذیرش مشروط ( نیاز به بازبینی و اصلاح) یا عدم پذیرش اعلام می گردد.