فرایند پذیرش مقالات

فرایند دریافت، پذیرش، بررسی، ارزیابی و داوری مقاله:

پس از دریافت مقالات بارگذاری شده در سامانه، تیم سردبیری فصلنامه آن را بصورت اولیه بررسی می نماید(حداکثر در هفت روز). در صورتی که مقاله بر اساس راهنمای نویسندگان مجله تنظیم شده و شروط اولیه لازم برای فرایند داوری را داشته باشد برای داوری(حداقل دو نفر) ارسال می گردد. روند داوری نیز همسان و دوسو بسته و حداقل در نه هفته انجام می گیرد. پس از اتمام فرایند داوری، تصمیم گیری بصورت یکی از گزینه های پذیرش، پذیرش مشروط ( نیاز به بازبینی و اصلاح) یا عدم پذیرش اعلام می گردد.