بررسی نقش استعاره‌ها در زبان‌شناسی سیاسی دانلد ترامپ

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد واحد چالوس

چکیده

این پژوهش تلاش دارد با تمرکز بر متن سخنرانی افتتاحیه­ ی 20 ژانویه 2017 و برخی از توئیت­ های مهم دانلد ترامپ تا ژوئن 2018، مقارن با ملاقات و توافق با رهبر کره شمالی، با استفاده از روش‌شناسی ترکیبی تفسیری، متکی بر روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمانی در سطوح توصیف، تفسیر و تبیین، به این سؤال پاسخ دهد که «زبان‌شناسی سیاسی دانلد ترامپ، واجد چه استعاره‌هایی است؟ همچنین، این استعاره­ ها ازحیث شکل، محتوی، سنت تاریخی، نحوه‌ی کاربرد و مکانیزم­ های زبانی، چگونه قابل تحلیل و تفسیرند و در سیاست خارجی و داخلی ایالات متحده، به عنوان جوامع مخاطب، چه بازتاب­ های احتمالی در پی داشته و خواهند داشت؟» در پاسخ به این سؤال، فرضیه­ ی این پژوهش چنین است که­ «استعاره­ های ترامپ با بهره گرفتن از محتوای تفکر محافظه­ کاری کلاسیک، در قامت پدر سخت‌گیر، جهت‌دار، تقابلی و ساختاری است. از حیث نوع، استعاره‌ها، ترکیبی و آنافوریک با کاربرد زبان خصوصی در حوزه عمومی هستند. از حیث شکلی، غیریت­ سازانه و دوقطبی و بازتاب آن درسیاست داخلی، ملی­ گرایی تهاجمی با وجهه ­ی ناسیونالیسم اقتصادی است. در سیاست خارجی، مغایر با جهانی شدن، سخت­ افزاری، اقتصادمحور و از حیث تأثیر بر جوامع مخاطب، متکی بر استعاره ­های نگران‌کننده و نوستالژیک، قابل ‌تحلیل و تفسیر به نظر می‌رسد». لذا به لحاظ دامنه ­ی تأثیرات داخلی و بین‌المللی این زبان استعاری، همچنین افزایش تنش زبانی میان ایران و ایالات متحده در سال 2018، اهمیت بررسی و پژوهش را داراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Role of Metaphors in the Political Linguistics of Donald Trump

نویسنده [English]

 • saeed eslamee
Azad Islamic University, Branch of Chalous
چکیده [English]

This Research is trying to focus on Donald Trump's inaugural speech of January 20,2017, and some of his Twitter messages until June 2018, while meeting and agreeingwith the North Korean leader. This study, based on the combined interpretationmethodology, relies on content analysis and Discourse analysis at the levels ofdescription, interpretation, and explanation and answers this question: Whatmetaphors have there been in the political linguistics of Donald Trump? Also, howcan these metaphors, in terms of form, content, historical tradition, the way they useand language mechanisms, be analyzed and interpreted by the United States foreignand interior policy, as audience communities? In response to the research’s question,the hypothesis of this study is that Trump ›s metaphors take advantage of the contentof classical conservatism thought, as the strict father, oriented, contradictory andstructural. Regarding the type of metaphors, »combined and anaphoric, with theuse of the private sphere language in the public domain.« For the form of metaphors:differentiator and bipolar, and its refelection in interior policy is an aggressivenationalism with the image of economic nationalism. In foreign policy is inconsistentwith globalization, hardware, economics, and because of the impact of audience oncommunities, relying on disturbing and nostalgic metaphors. Therefore, in view of theextent of the domestic and international influences of this metaphorical language, aswell as the increase of linguistic tension between Iran and the United States in 2018, itis considered important to study and research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • metaphor
 • Politics
 • Political Discourse
 • Language Strategy
 • Donald Trump
 • Anaphoric
 1. الف) منابع فارسی
 2. آئینه وند، بهزاد. (1390). بررسی انتقادی-شناختی پدیده‌ی استعاره درگفتمان سیاسی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان.
 3. اسلامی،‌ سعید. (1395). دانلد ترامپ: شیر یا روباه، روزنامه شهروند، شماره 1025-08/10/13951.
 4. اسلامی، سعید. (1396). دانلد ترامپ: برنده نبرد بازنده جنگ، روزنامه همدلی.
 5. برونوفسکی، مازلیش. (1379). تاریخ روشنفکری در غرب، ترجمه لی لا سازگار، تهران: نشر اگه.
 6. تاگارت، پل. (1381). پوپولیسم، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: انتشارات آشیان.
 7. جهانگیری، جهانگیر؛ فتاحی، سجاد. (1390). تحلیل گفتمان احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره 5، شماره 3، پاییز،صفحه 47-23.
 8. جینز، جولیان. (1382). خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی، ترجمه پارسا نیلی پور و دیگران تهران: نشر مرکز.
 9. ریکور، پل. (1395). نقش استعاره ها، ترجمه حسین نقوی، تهران: نشر آگه.
 10. شیرین‌پور، ابراهیم. (1395). نقش استعارة تصویری در تحلیل انتقادی کلام: مطالعة کاریکاتورهای سیاسی، مجله زبان‌شناسی، دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، پاییز و زمستان.
 11. کافمن، سارا. (1385). نیچه واستعاره، ترجمه لیلا کوچک منش، تهران: نشرگام نو.
 12. کوچش، زولتان. (1396). استعاره‌ها از کجا می‌آیند، ترجمه مصحح جهانشاه میرزابیگی، تهران: نشر آگاه.
 13. لارنس ترسک ، رابرت. (1380). مقدمات زبان‌شناسی، ترجمه فریار اخلاقی، تهران: نشر نی.
 14. معینی علمداری، جهانگیر. (1385). روش‌شناسی نظریه‌های جدید در سیاست، تهران: دانشگاه تهران.
 15. میسن، گولی. (1382). رولان بارت، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: نشر ماهی.
 16. نیلی پور، رضا. (1380). زبان‌شناسی وآسیب شناسی زبان، تهران: هرمس.
 17. نیلی پور، رضا. (1380). فرهنگ آسیب‌شناسی زبان، تهران: دانشکده بهزیستی و توان بخشی.
 18. نیلی پور، رضا. (1383). نوام چامسکی، تهران نشر ناهید.
 19. یورگنسن، ماریان فیلیس. (1389). نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
 20. ب) منابع انگلیسی
 21. Anikeeva, Ekatrin. (2018). Methaphors of Migration in U.S Presidential campain Speech, Gent university.
 22. The Conversation. (August 2016). Donal trump’s Chaotic use of Methaphor is a crucial part of his Appeal, Queen mary University of London, available at: https://theconversation.com:Hines.Andre
 23. Balk, R. (2015). Once again: There is no 'war on cops.' And those who claim otherwise are playing a dangerous game, The Washington Post, Retrieved 12 July 2016. Available at: https://www.lahotar.com
 24. Banno, S. (2018). The Two most dangerous in trump Vocabulary, Raachel, Maddow Show
 25. Benjamin, J. (2011). State of reason and Reason of state, Languge and Dialogue, Vol. 1. 2 (2011). pp. 266-290)
 26. Brands, Hal. (2018). The Unexceptational Supre Power: American Grand Strategy in the Age Of Donald trum, Global Politics and Strategy.Vol 59. 2017-issue6. Pages7-40
 27. Burgers, Christian. (2017). The Effects of Metaphorical framing on political Persuasion: a systematic literature Review.
 28. Campbell, p. n. (1957). Metaphor and linguistic Theory, The quarterly Journal of speech, Vol .61. N.1 feb. 1957 (3/2/2018); 11. Available at: https;//www.Newyorker.com.
 29. Cassidy, John. (2017). Exposed: Donald trump. Shams Populism, New Yorker, Mar.10.
 30. Chomsky, N. (1970). for reasons of state, the Book Press, Bratteldbor. vermont.USA
 31. Clinton, U. R. (2017). What Happened, Simon Scuster.
 32. Comy, J. (2017). A Higher Loyalty truth lies and leadership, MCmillan publishers
 33. Derk, Thompson. (2018). Donald trump language is reshaping America politics, Atlantic, feb.n.5 .feb.15.2018 .
 34. Dorell, Oren. (2018). Trump’s Forign Policy Often put America First And Alone, USA TODAY, Available at: https;// www.yourdictioneryglassy. Donald Trump’s 20 Most Frequently used Words: Your dictionary Glassy
 35. Campbell, p. n. (1957). Metaphor and linguistic Theory, The quarterly Journal of speech, Vol. 61. N.1 feb. 1957 (3/2/2018); 11) –Donald.
 36. Helllestn, Iian. (2002). The Politics of Metaphor, Biotechnology and Biodiversity in the Media: Temper university press
 37. Edwards, A. Jason. (2018). Make America Great Again, Donal trump Redifining The U.S Role in The World, Communication Quarterly, volum 66. 2018-issue2: Rethoric in The 2016 Presidential Election.
 38. Edel, Charls. (2018). How to conter chinas Influence in the South Pacific (the U.S and it’s Alies need to coordinate their Effort’s, Forign Affairs, nov’13 .2018.
 39. Fedja, B. (2017). Trump’s not Hitler, he’s Mussolini: How GOP anti-intellectualism created a modern fascist movement in America, Salon, N. p. n.d. Web. 24 Apr. 2017. Available at: https://www. theatlantic.com
 40. Fridman, Uri. (2017). What’s Dangerous About Donal trump Forign Policy?, Atlantic Global, nov’26.
 41. Gogolak, Emily. (2018). Border Policy is Creating Chaos, Forign Affairs.
 42. Hines, Andrew. (2016). Donal trump’s Chaotic use of Methaphor is a crucial part his Appeal, August2,
 43. Huston, Susan. (2017). Donal trump and Language of Popolism, Birmangam university. https://www.revolvy.com.https;//revolvy.com
 44. James, F. Childress. (2016). The War Metaphor in Public Policy, 23may, available at:https://medium.com/@jeffrschneider .
 45. Schinde, J. (2017). Rhetorical Devices in the Donald trump Inauguration speech, jan.20.
 46. Jonathan, A. (2016). The Populist Explosion' Dissects the History of the Anti-Elite Worldview, The New York Time, 07 Oct. 2016, Web. 24 Apr. 2017.
 47. Hellesten, IINa. (2000). The politics of Metaphor, Biotecnology and Biodiversity in the Media: temper University Press.
 48. Kirk, Rusel. (1987). The Conservative principles, the heritage Fondation, jan 7.
 49. Korte, George. (2017). Trump’s America First national security Strategy Emphasized Economic Competitiveness, ATLANTIC, dec18.
 50. Lakoff, G. (2004). Don't Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate :Chelsea Green Publishing. ISBN. 978-1-931498-71-5.
 51. Lakoff, G.; Mark Johnson. (1980.2003). Metaphors We Live By, University of Chicago Press. 2003 edition contains an 'Afterword'. ISBN 978-0-226-46800-6.
 52. Lakoff, G. (2001). Moral Politics: How Liberals and Conservatives Think, University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-46771-9.
 53. Lakoff, G. (2009). the Neural theory of Metaphor, cambridge University.
 54. Lakoff, g. (2017). The central Trump Metaphor, August1.2017. (CNMSBrekly.edu.)
 55. Marcos, S. (2017). By Tweet And By Seech, Honors Thesis: san marcos, texas.
 56. Maste, R. MC.; Cohen, Gary. (2017). America first.Dosen”t mean America Alone, Wall Street Journal, 30may. Available at: https://www.cnbc.com/
 57. Meredith, Sam. (2018). One year in office. How Donald trum shaped U.S.Forign policy, CNBC, 19jun.
 58. Moor, R. (2018). Candidacy Rhetoric in the Rise of The Donald and its Relation to Populist and Fascist Ideology, Claremont McKenna College, available at: https://www.theguardian.com
 59. Nunn, G. (2018). Donald trump, Mind your language, Winning Words,The Guardian, feb9.
 60. Chung, Liu. (2016). Reviewing the Rhetoric of Donald Trump’s Twitter of the 2016 Presidential Election, Chang Liu. Master thesis, 15 hp Media and Communication Studies: Fredrik Stiernstedt International/intercultural communication Spring 2016.
 61. Robert, a. Moorc. (2017). rhetoric in the Rise of 20 Candideny 17 downald trump, 9senior theses 1548 in clarmont colleges. Available at: https://wwww.telnewsgraph.co.uk.
 62. Sabur, Rozina, B.; Riel, Smmith. (2018). Donald trump announces Withdrawl from Iran nuclear deal, The Telegraph, 9may.
 63. Sanders, Elizabeth. (2018). Is trump A normal Forign Policy president? Forign Affairs,European Concil On Foign Relations, jan18.
 64. Siapera, E. (2010). Cultural diversity and global media: the mediation of difference Chichester.
 65. Stamenkovich, Ijan. (2017). Stamping on ISIS: Methaphorical Expressions about Trrorism in Donal trump campaign speeches, Facta .university, vol. 15.pages. 254-262.
 66. The power of worlds leadership. (2017). Metaphor and story. Forest heather (Annual International leadership Association (ILI) comference 2-5 Nov, 2006. Chicago (heather@ storyarts.org
 67. Trump, D. Shartzc, T. (1987). The Art Of The Deal, Random House, Nov1,
 68. Valida, karimova. (2016). Functions of metaphor in political discource, kazar University.
 69. Walt, S. M. (2018). Trumps sound and fury has signified nothing, Forign affairs magazine,