رویکرد دولت سازندگی به جهانی‌شدن اقتصاد و تأثیر آن بر رابطه دولت-بازار در دهة دوم انقلاب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

ادعای اصلی نوشتار حاضر این است که پس از یک دهة پرآشوب ناشی از تحولات انقلابی و جنگ هشت‌ساله، رویکرد جدید دولت پنجم به حوزه اقتصاد سیاسی و به‌ویژه فرایندهای جهانی‌شدن اقتصاد، برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران نقش و تأثیر تعیین­کننده­ای بر مناسبات راهبردی دولت- بازار برجای گذاشت؛ به‌نحوی‌که پیامدهای اتخاذ چنین رویکردی همچنان بر فضای اقتصاد و سیاست ایران سایه افکنده است. حال پرسش اصلی مقالة پیش رو این است که «دولت هاشمی چه رویکردی را نسبت به جهانی‌شدن اقتصاد اتخاذ نمود و کاربست این سیاست و رویکرد چه تأثیراتی بر رابطه دولت و بازار در این دوره داشته است؟» روش پژوهش، کیفی(تبیین علی) و روش تحلیل با استفاده از داده­ها و منابع کتابخانه‌ای-اینترنتی صورت گرفته است. براین پایه، نخست نظریه نئولیبرالیسم، همچنین جهانی‌شدن اقتصاد و شاخص‌های آن مطرح و سپس بر پایه این نظریه، رویکرد دولت پنجم در قبال جهانی‌شدن اقتصاد و تأثیرات آن بر رابطه دولت-بازار در ایران دهه1370، مورد بررسی و آزمون قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hashemi's government approach to the globalization of the economy and its impact on the government-market relationship in the second decade of the revolution

نویسندگان [English]

  • Hurie Dehghan
  • Alireza Samiee
چکیده [English]

The main claim of the present article is that after a turbulent decade caused by revolutionary developments and the eight-year war, the new government's new approach to the field of political economy and especially the processes of economic globalization, for the first time in the Islamic Republic of Iran Left on strategic government-market relations; In a way, the consequences of adopting such an approach continue to cast a shadow over Iran's economy and politics. Now the main question of the forthcoming article is "What approach did the Hashemi government take towards the globalization of the economy and what effects did the application of this policy and approach have on the relationship between the government and the market in this period?" The research method is qualitative (causal explanation) and the analysis method is done using data and library-Internet resources. On this basis, first the theory of neoliberalism, as well as the globalization of the economy and its indicators are proposed and then based on this theory, the approach of the fifth government towards the globalization of the economy and its effects on the government-market relationship in Iran in 1991, is examined and tested. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic globalization
  • neoliberalism
  • structural adjustment
  • market-state
  • Hashemi government