دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مرداد 1396 
دولت شکست خورده و جنگ های جدید: مطالعه موردی داعش در خاورمیانه

صفحه 117-145

محمدجواد سلطانی گیشینی؛ سعید وثوقی؛ شهروز ابراهیمی