دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، پاییز 1395 
3. دموکراسی با زور و چالش‌های فراروی آن در عراق

صفحه 71-95

حسین پوراحمدی؛ میثم غفاری نژاد؛ حامد کاظمی