دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، آذر 1395 
دموکراسی با زور و چالش‌های فراروی آن در عراق

صفحه 71-95

حسین پوراحمدی؛ میثم غفاری نژاد؛ حامد کاظمی