آسیب شناسیِ پژوهش های روابط بین الملل در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج

چکیده

پرسش اصلی مقاله این است که چالش­های فراروی کاربردی­ سازی رشتة روابط بین ­الملل در ایران چیست؟ و این چالش­ها چگونه خود را در خروجی پژوهشی این رشته که به شکل مقالات علمی-پژوهشی است، نشان می­ دهند؟ چارچوب نظری پژوهش را رابطة نظریه و پژوهش از منظر دیدگاه ­های اثبات­ گرا و پسااثبات­ گرا شکل می ­دهند. برای این منظور، از هر دو روش کمّی و کیفی استفاده شده است. در جریان نگارش مقاله، آثار منتشرشده طی سال­های 1393 تا 1395 در شش فصلنامه علمی-پژوهشی بررسی شد. یافته­ های پژوهش نشان می­ دهد که عدم اهتمام به پیش­ بینی مبتنی بر سناریوسازی، ناکارآمدی نظام آموزشی، فقدان دست­رسی به داده­ های پژوهشی، نگاه ابزاری به پژوهش در ایران، قطع ارتباط دانشگاه با نهادهای اجرایی، ضعف نسبی در حوزة دانش نظری و عدم نقد در پژوهش­ها، چالش­ های اصلی پیش روی کاربردی­ سازی روابط بین­ الملل به شمار می ­آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of International Relations Research in Iran

نویسنده [English]

  • Ali Bagheri Dolatabadi
چکیده [English]

The main question of the article is what are the challenges facing the application of the field of international relations in Iran? And how do these challenges manifest themselves in the research output of this field, which is in the form of scientific-research articles? The theoretical framework of research is formed by the relationship between theory and research from the perspective of positivist and post-positivist perspectives. For this purpose, both quantitative and qualitative methods have been used. During the writing of the article, the published works from 1393 to 1395 were reviewed in six scientific-research quarterly journals. Findings show that lack of attention to scenario-based forecasting, inefficiency of educational system, lack of access to research data, instrumental view of research in Iran, disconnection of the university from executive institutions, relative weakness in theoretical knowledge and lack of criticism In research, the main challenges facing the application of international relations are.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Relations
  • Foreign policy
  • Research
  • University
  • Ministry of Foreign Affairs