بررسی رابطة بین شاخص‌های توسعة سیاسی و گرایش به سمت اسلام افراطی در آسیای مرکزی (مطالعة موردی: گرایش به گروه داعش)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دکترای مطالعات منطقه ای، حوزة روسیه و آسیای مرکزی، دانشگاه علوم آکادمی تاجیکستان

چکیده

مقالة حاضر که درصدد بررسی رابطة بین شاخص‌های توسعه سیاسی و گرایش به سمت اسلام افراطی در آسیای مرکزی است، پس از ارایة رویکردهای نظری، در جهت تبیین نظری موضوع با استفاده از روش کمی و از نوع تحلیل ثانویه و با رجوع به آمار و ارقام شاخص­های توسعه سیاسیِ منتشرشده در سایت مؤسسة مطالعات بین‌الملل فنلاند (2015)، مرتبط با کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی (پنج کشور مشترک‌المنافع قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان)، داده‌های پژوهش استخراج شده و ضمن انطباق رتبه جهانی شاخص‌ها در میان پنج کشور مورد بررسی، داده‌ها در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی مورد آزمون و تحلیل قرارگرفته­اند. یافته­های تحقیق در بخش تحلیل توصیفی نشان داد که از میان پنج کشور مورد بررسی، کشورهای ازبکستان با 35.7 درصد، ترکمنستان با 25.7 درصد، قزاقستان با 17.9 درصد، تاجیکستان با 13.6 درصد و قرقیزستان با 7.1 درصد به ترتیب بیش­ترین تا کم­ترین تعداد جنگ­جو را در گروه داعش داشتند. هم­چنین، کشورهای قرقیزستان و قزاقستان دارای بهترین رتبة شاخص‌های توسعه سیاسی و کشور ازبکستان و ترکمنستان دارای بدترین رتبة شاخص‌های توسعه سیاسی در میان پنج کشور مشترک‌المنافع موردبررسی هستند. کشور تاجیکستان دارای رتبة بینابین بوده است. یافته‌های تحقیق در بخش تحلیل استنباطی و در قسمت تحلیل مقایسه‌ای نشان داد که تفاوت معناداری در سطح خطای 0.01 بین شاخص‌های توسعه سیاسی کشورهای مشترک‌المنافع عضو گروه داعش بر اساس آزمون کروسکال والیس وجود دارد. یافته‌های تحقیق در بخش تحلیل استنباطی و در قسمت تحلیل دومتغیره نشان داد که رابطة معناداری در سطح خطای 0.01 بین شاخص‌های توسعه سیاسی کشورهای مشترک‌المنافع مورد بررسی و گرایش به گروه داعش مشاهده‌ شده است. در این میان، شاخص‌های حکومت قانون و آزادی رسانه، به ترتیب بیش­ترین میزان هم­بستگی را نسبت به سایر شاخص‌های توسعه سیاسی در گرایش شهروندان به گروه داعش نشان دادند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relationship between Political Development and Tendency toward Radical Islam in Central Asia:A Case Study of Islamic State (ISIS)

نویسنده [English]

  • Mohammad Farhadi
چکیده [English]

The present article aims to investigate the relationship between the political indicators development and the tendency toward extremist Islam in Central Asia. The research data were extracted after the presenting of theoretical approaches for theoretical explanation of the subject using the quantitative method from the type of secondary analysis and referring to the facts and figures of the political development indicators published on the website of the Finnish Institute of International Affairs (2015) related to the Central Asian countries (five Commonwealth countries including Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan and Tajikistan). While comparing the global ranking of indicators among the surveyed five countries, the data was analyzed and tested in two sections: descriptive analysis and inferential analysis.
Results of the inferential analysis and comparative assessment showed a significant difference at the level of 0.01 between the political development scales of the commonwealth countries having citizens fighting for ISIS according to Kruskal-Wallis Test. The findings of inferential analysis and bivariate analysis showed a significant relationship at the level of 0.01 between political development scales of commonwealth countries and tendency toward ISIS group. Rule of law and freedom of media scales showed the highest level of regression with regard to political development scales of the countries with citizens having fighters in ISIS, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radical Islamism
  • Political Development
  • Democracy
  • Freedom of Media
  • Rule of Law
  • Nonexistence of Corruption Mentality
  • Central Asia