دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 46، تیر 1395 
روش شناسی فهم اندیشۀ سیاسی: اشتراوس و اسکینر (مقایسه‌ای انتقادی)

صفحه 179-203

منصور میراحمدی؛ محمدرضا مرادی طادی (نویسندة مسئول)