روش شناسی فهم اندیشۀ سیاسی: اشتراوس و اسکینر (مقایسه‌ای انتقادی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

پرسش از تفسیر اندیشۀ سیاسی در کانون این مقاله قرار دارد. برای تفسیر اندیشۀ سیاسی چند شیوۀ مسلط وجود دارد؛ از جمله: کشف سازۀ منطقی متن، تحلیل گفتمان و روش­های هرمنوتیکی. روش­های هرمنوتیکی نیز خود به دو دستۀ کلان رویکردهای متن­گرا و بافت­گرا تقسیم می­ شوند. در بُعد نظری، مقاله کوشیده است تا با تمرکز بر روشِ تفسیر هرمنوتیکیِ متن، روش دو تن از مفسرین شاخص معاصر (اشتراوس و اسکینر) را با یکدیگر مقایسۀ انتقادی کند و ضمن شرح آرای روش شناختی-تفسیری اشتراوس، از مکتب تفسیری متن­گرایی، انتقادات اسکینر علیه مکتب متن­گرایی، عموماً و اشتراوس،خصوصاً را برشمارد و در نهایت توصیفی از روشِ اسکینر را ارائه کند. مقاله برای فهم بهتر انتقادات اسکینر علیه مکتب اشتراوس نمونه‌ای از تاریخ­نگاری اشتراوسی اندیشه را از آرای تفاسیری طباطبایی ذکر کرده و چگونگی کاربرد روش اشتراوس و معایب احتمالی آن را مختصراً نشان داده است. هدف مقاله توصیف نظری و مقایسۀ تطبیقی دو شیوۀ تفسیر اندیشۀ سیاسی است، کاری که برای تاریخ­ نگاری اندیشه اهمیت به سزایی دارد. مقاله نهایتاً به این جمع­ بندی رسیده که در قرائت متن­ گرا از آرای سیاسی کاستی‌هایی وجود دارد که می­ توان با کاربست روش اسکینری برخی از آن­ها را جبران کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodology of Understanding of Political Thought: Strauss and Skinner A Critical Comparison

نویسندگان [English]

  • Mansour MirAhmadi 1
  • Mohammadreza Moradi Tadi 2
چکیده [English]

Generally, there are several dominant ways to interpret political thought, such as discovering the rational structure of text, discourse analysis and hermeneutical methods. Hermeneutical methods can be divided into two macro categories: Contextual interpretations and textual interpretations. This article, in theoretical level, and with a focus on the hermeneutic interpretation of the text, tries to compare two of the contemporary commentators: Strauss and Skinner. It describes Strauss' method, criticisms against his school, and ultimately provides a description of Skinner’s methodology. To a better understanding of Skinner's critique of the Strauss school, an example of Straussian historiography points out Tabatabai's commentary, and briefly illustrates how Strauss’s method can be applied and shows its possible disadvantages. The purpose of the article is to describe the theoretical and critical comparisons of the two ways of interpreting political thought, which have great importance to historiography of thought. The article ultimately concludes that there are shortcomings in the textual reading of the political ideas that can be compensated by using some of Skinner's method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skinner
  • Strauss
  • Methodology
  • Interpretation
  • Political Thought
  • Javad Tabatabai