دولت اقتدارگرا و گذار به دمکراسی در چین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

10.29252/piaj.2022.225621.1192

چکیده

این مقاله به دنبال بررسی گذار به دموکراسی در چین بعد از اصلاحات موفق اقتصادی دهه 1980 می‌باشد. بسیاری از تئوریسین‌های مدرنیزاسیون طرفدار پیش‌شرط اقتصادی در گذار به دموکراسی باور داشتند توسعه اقتصادی پیش‌شرط دمکراتیزاسیون می‌تواند باشد ولی در چین با وجود موفقیت‌های اقتصادی و اجتماعی گذار به دموکراسی بر مبنای مدل مورد نظر آنها رخ نداده است. اینکه چه عواملی باعث شده است که تئوری مدرنیزاسیون در گذار به دموکراسی با پیش‌شرط اقتصادی در چین تحقق پیدا نکند، بایستی در موقعیت دولت و جامعه جستجو کرد. روش تحقیق این مقاله مطالعه موردی با بررسی موقعیت و نقش نهادهای سنتی و لنینستی در گذار به دموکراسی با توجه به فراهم شدن پیش‌شرط‌های اقتصادی و اجتماعی گذار به دموکراسی می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با وجود برخی پیشرفت‌ها در دمکراتیزاسیون مانند انتخابات محلی توسط مردم بعد از اصلاحات دهه 1980م، میراث نهادی سنتی چین باستان (فرهنگ کنفوسیوس) مبتنی بر نظم سلسله مراتبی بورکراتیک، شایسته سالاری و جامعه هماهنگ، نهادسازی لینینستی بعد از انقلاب مائو مبتنی بر انحصار قدرت در اختیار حزب کمونیسم و ضرورت توسعه اقتصادی، رفاه عمومی و ثبات سیاسی به عنوان اولویت مردم زمینه تضعیف جامعه نسبت به دولت اقتدارگرا در چین شده و امکان گذار به دموکراسی در چین از پائین را با وجود تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی تضعیف کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Authoritarian State and Transition to Democracy in China

نویسندگان [English]

 • ebrahim motthghi 1
 • mohammad hasan jabbari 2
1 Professor, Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Faculty member of Political Science, Payame Noor University
چکیده [English]

This article seeks to examine the transition to democracy in China after the successful economic reforms of the 1980s in China. Many theorists of modernization in favor of economic preconditions in transition to democracy believed that economic development can be a precondition for democratization, but in China, despite economic and social success, the transition to democracy has not taken place according to their model. What factors have led to the non-realization of the theory of modernization in the transition to democracy with economic preconditions should be sought in the position of the state and society. The research method of this article is a case study examining the position and role of traditional and Leninist institutions in the transition to democracy in China with regard to the provision of economic and social preconditions for the transition to democracy in China. The research findings show that despite some advances in democratization, such as local elections by the people after the 1980s reforms, the traditional institutional heritage of ancient China (Confucian culture) based on hierarchical order, meritocracy and harmonious society, post-Maoist Leninist institutionalization based on the monopoly of power in the Communist Party and the need for economic development , Public welfare and political stability as the people's priority has weakened society in relation to the authoritarian state in China and the possibility of a transition to democracy in China from below despite changing economic and social structures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Authoritarian state
 • Economic Development
 • Aransition to Democracy
 • China
 •  

  منابع

  • بشیریه، حسین (1398)، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: گام نو.
  • بشیریه، حسین (1380)، آموزش دانش سیاسی، تهران: نگاه معاصر.
  • جباری، محمد حسن (1393)، مقایسه نوسازی و اصلاحات ایران و ژاپن در دوره معاصر، تهران: اندیشه عصر.
  • جمالی، حسین(1389)، «جامعه هماهنگ و همگن چین؛ نگرشی تحلیلی انتقادی»،پژوهش‌های سیاست نظری، شماره8.
  • راش، مایکل (1388)، جامعه وسیاست، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: سمت.
  • زکریا، فرید (1385)، آینده آزادی، ترجمه امیرحسین نوروزی، تهران: طرح نو.
  • سن، آمارتیا (1381)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه احمد موثقی، تهران: دانشگاه تهران.
  • سینایی، وحید(1400)،«اقتدارگرایی یا دموکراسی؛ ساحتار دولت و توسعه اقتصادی در چین و هند»، پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل، شماره18.
  • فوکویاما، فرانسیس (1396)، نظم و زوال سیاسی، ترجمه رحمن قهرمانپور، تهران: روزنه.
  • قوام، عبدالعلی (1373)، سیاست‌های مقایسه‌ای، تهران: سمت.
  • لسناف، مایکل ایچ (1392)، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: ماهی.
  • مارش، دیوید(1387)، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • Billioud, Sebastien (2007), »Confucianism, cultural tradition and official discourses in China at the start of the new century «, China Perspectives
  • Bell, Daniel (2015), The China Model; political meritocracy and the limits of democracy, Princeton University Press.
  • Bradley, Kleinl (2004),» Democracy Optional: China and The Developing Word Chalienge to The Washington Consensus «, Pacific Basin Law Journal, No. 22.
  • Carsten, herrmann Pillath (2011), »A ‘Third Culture’ in Economics? An Essay on Smith, Confucius and the Rise of China «, Frankfurt School Working Paper Series, No. 159.
  • Ci, Jiwi (2019), Democracy in China: The Coming Crisis, Harvard university press.
  • Chang, Yu-tzung (2004), »Confucian Values and Conception of Democracy: An Empirical Study of Mainland China, Taiwan and Hong Kong «, International Conference on the Transformation of Citizen Politics and Civic Attitudes in Three Chinese Societies.
  • Child, j (2003), »Culture and Management in China «, University of Cambridge.
  • Chen, Evans (2007), »Development First, Democracy Later? Or Democracy First, Development Later? The Controversy over Development and Democracy «, California University.
  • Dessein, Bart (2019), »Confucianism and Chinese Normative Power, Department of Languages and Cultures «, Ghent University, Belgium.
  • Fan, Ying (2000), »A Classifiation of Chinese Culture«, Cross Cultural Management: An International Journal, No. 2.
  • Friedman, Edward (2002), »On alien Western democracy« In Globalization and Democratization in Asia: The construction of identity, Routledge
  • Fang, Ning (2014), China’s Democracy Path, China Social Sciences Press.
  • Gave, Mary (2012), »Confucianism and Chinese Families: Values and Practices in Education «, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 2 No. 3.
  • Guo, sujian (2017), »Prospects for Democratic Transition in China«, Journal of Chinese Political Science/Association of Chinese Political Studies.
  • Guo, Yingjie (2004), »Barking up the wrong tree: The liberal–nationalist debate on democracy and identity «, Routledge.
  • He, Baogang (2006), »Participatory and Deliberative Institutions in China« In The Search for Deliberative Democracy in China, Palgrave Macmilian.
  • He, Baogang (2007), The Role of Village Electionsm, Palgrave Macmilian.
  • Jiang, Yi-huah (2018), Confucian Political Theory in Contemporary China, Department of Public Policy, City University of Hong Kong.
  • Helgesen, Geir (2002), »Imported democracy: The South Korean experience« In Globalization and Democratization in Asia: The construction of identity, Routledge
  • Keeping, yu (2008), »Ideological Change and Incremental Democracy in Reform-Era China «, In China's Changing Political Landscape: Prospects for Democracy, brookings institution press.
  • Keeping, yu (2009), Democracy is a Good Thing, Brookings Institution Press.
  • Lin Jusin Yifu (2013), Demystifying the Chinese Economy, The Australian Economic Review, Vol. 46.
  • Lipset, Seymour Martin (1959), »Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy «, The American Political Science Review, Vol. 53, No. 1.
  • Morrison, Wayne (2019), »China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States «, Congressional Research Service.
  • Mathew, George (2007), »Local Government System in India and China: Learning from Each Other «, In Grass-Roots Democracy in India and China: The Right to Participate Sage Publications Inc .
  • McCormick, Barrett (1990), Political Reform in Post-Mao China; Democracy and Bureaucracy in a Leninist State, University of California Press.
  • Mobrand, Erik (2014), »South Korean democracy in light of Taiwan« In Democratization in China, Korea, and Southeast Asia? Local and national perspectives, Routledge.
  • Paul, Erik (2010), Obstacles to Democratization in Southeast Asia in A Study of the Nation State, Regional and Global Order, Palgrave Macmillan.
  • Ryu, Kiung (2008), the Role of Confucian Cultural Values and Politics in Planning educational programs for Adulte in Korea, the University of Georgia.
  • Rustow, Dankwart A (1970), »Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model«, Comperative Politics, Vol.2, No.3.
  • Song, Ligang (2019), The Chinese Economic Transformation: Views from Young Economists, The Australian National University.
  • Shue, Vivienne (2002), »Global imaginings, the state’s quest for hegemony, and the pursuit of phantom freedom in China: from Heshang to Falun Gong« In Globalization and Democratization in Asia: The construction of identity. Routledge
  • Shin, Doh Chull (2012), Confucianism and Democratization in East Asia, Cambridge University Press
  • Shengyong, Chen (2006), »The Native Resources of Deliberative Politics in China «, In The Search for Deliberative Democracy in China, Palgrave Macmilian.
  • Tan, Qingshan (2006), »Deliberative Democracy and Village Self-government in China «, In The Search for Deliberative Democracy in China, Palgrave Macmilian.
  • Tai, John (2015), Building Civil Society in Authoritarian China, Springer
  • Weller, Robert (1999). Alternate Civilities: Democracy and Culture in China and Taiwan, Routledge.
  • Wang, Guohui (2014), Tamed Village Democracy: Elections, Governance and Clientelism in a Contemporary Chinese Village, Springer
  • Xuebing, Dong and Jinchuan Shi (2006), »The Reconstruction of Local Power: Wenling City’s “Democratic Talk in All Sincerity« , In The Search for Deliberative Democracy in China, Palgrave Macmilian.
  • Zhang, Jianjun (2008), Marketization and Democracy in China, Routledge.
  • zhou, Kata ziao (2014), »How the internet is changing China« In democratization in china, korea, and south asia? Local and national perspectives, Routledge.