جایگاه انرژی در روابط ایالات متحده آمریکا و چیندر دوران پسا جنگ سرد: الگوی همکاری و رقابت توأمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

انرژی به عنوان کی متغیر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، جایگاه ویژه ای را در روابط میان بازیگران به ویژه ابرقدرت ها در عرصه نظام بین الملل باز کرده و دسترسی به منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتبی قدرت جهان، اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است. از این روی، هر یک از بازیگران به دنبال تعریفی قابل قبول از جایگاه امنیت انرژی خود در جهان هستند. ژئوپلیتیک امنیت انرژی و تحولات آینده بازارهای نفت و جایگاه دول تها به عنوان یکی از مه مترین چال شهای نظام بین الملل از درجه اهمیت رو به افزایشی در معادلات اقتصادی و سیاسی برخوردار شده است. بدین منظور مقاله حاضر بر آن است تا در فضای اثبات گرای ذهن با بهر هگیری از آما رهای کمی موجود و در مقطع زمانی پسا جنگ سرد به چگونگی تب یین جایگاه انرژی نفت در بستر روابط استراتژیک میان آمریکا و چین در قالب الگوی همکاری و رقابت توأمان، نایل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Energy in US-China Relations in Post-Cold War Era: Concurrent Cooperation and Competition Pattern

نویسنده [English]

  • S. Mohammad Keshmiri
چکیده [English]

Energy, as a geopolitical and geo-economic variable, has found a specific status in relations among players, especially the superpowers, in the arena of international post-cold-war
system. Moreover, strategic importance has been attached to gain access to energy resources for all hierarchical levels of world powers. Therefore, each of the players is seeking to find an acceptable definition for their energy security position in the world. The energy security geopolitics and future developments in the oil markets and status of governments as one of the most important challenges of international order enjoy a growing importance in economic and political equations. To this end the present paper, under the intellectual positivist atmosphere and by taking advantage of the existing quantitative statistics, is seeking to achieve the process of explaining the position of energy (oil) in strategic relations between the  United States and China within the framework of concurrent cooperation and competition pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-cold War International System
  • Energy Security
  • the United States and China
  • Concurrent Cooperation and Competition Pattern