مقایسه مشارکت سیاسی دانشجویان علوم انسانی با سایر گروه های تحصیلی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه مشارکت سیاسی یکی از مهم‌ترین مفاهیم توسعه سیاسی و مردم­سالاری در یک جامعه است و به باور اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در مقایسه با فعالیت­های دیگر اجتماعی، مهم‌ترین و تأثیرگذارترین فعالیت به شمار می­آید. از این روی برای توسعه، پیشرفت و تعالی جامعه، پروراندن و تربیت افرادی که بر اساس آگاهی، فکر و اندیشه برتر، مشارکت سیاسی بیشتری داشته باشند ضرورتی انکارناپذیر است. یکی از ابزارهای تحقق این مهم، توجه وافر و تقویت بنیادی علوم انسانی از یک سوی و به‌کارگیری فعالان این عرصه (اعم از متخصصان، اساتید، دانشجویان) در زمینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر است. پژوهش حاضر که با هدف بررسی تفاوت دانشجویان رشته‌های علوم انسانی با سایر رشته ها در زمینه مشارکت سیاسی آنجا م گرفته نشان می­دهد که دانشجویان علوم انسانی نسبت به سایر دانشجویانِ گروه­های تحصیلی از مشارکت سیاسی بیشتری برخوردارند.به منظور بررسی این امر، پژوهش حاضر بر مبنای این فرضیه که دانشجویان گروه علوم انسانی نسبت به سایر گروه­های تحصیلی مشارکت سیاسی بیشتری دارند درصدد است تا با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه رابطه فوق را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا بر مبنای روش خوشه­ای چند مرحله­ای و با توجه به جامعه آماری دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران (و نمونه آماری: 264 نفر، بر اساس جدول مورگان) رشته­های مختلف دانشگاهی به چهار گروه (فنی و مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی و ادبیات و هنر) تفکیک شده و پرسشنامه توزیع شده بین آنان با ابزار SPSS و در قالب مشخصه‌های آمار توصیفی (درصدفراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس، آزمون T و آزمون تعقیبی توکی) مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از داده­ها نشان می­دهند که مشارکت سیاسی دانشجویان علوم انسانی نسبت به سایر دانشجویان گروه­های تحصیلی بیشتر است که این امر موید فرضیه تحقیق می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Participation of Human Science Students with other Student's Field of Study(Case study: Tehran University Students)

نویسنده [English]

  • Haidar Shahriari
چکیده [English]

political participation is one of the most important concepts of political development and democracy in a society and according to social and political scientist's belief this is the most significant and effective social activity in comparison with other social and political activity. Therefore, it is an undeniable necessity to educate individuals for social development based on the best idea, thought and mind to participate in political affairs. One of these methods is to take the development of human sciences into consideration, on the one hand, and benefiting from these field actors (including experts, professors, students, et.c.) in different social and political fields, on the other hand. The aim of this research is to show the relationship between political participation of human science students in comparison with other student's field of study and the findings also show that human science students participate in political affairs more than other Student's field of study.
The hypothesis of this research is that human science students participate in political affairs more than other Student's field of study and it is to survey this relationship by survey method and questionnaire tool. Therefore, based on multi-stage cluster method and considering Statistical population of the master students of Tehran university (and statistic sample based on Morgan table), the different university fields of study are divided into four groups (engineering, medical sciences and literary and art sciences) and the distributed questionnaires among them were analyzed by SPSS tool and in a mold of descriptive statistics indicators (frequency percent, standard deviation and mean) and inferential statistics (variance analysis, T test and Tukeypost hoctest). The outcome of data indicates that human science students participate in political affairs more than other Student's field of study and this outcome also supports the research hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • field of study
  • political participation
  • human sciences and natural sciences