دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، بهمن 1393 
انقلاب لیبی؛ دولت شکننده و چالشهای گذار سیاسی

صفحه 87-112

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ جعفر نوروزی نژاد