دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، آذر 1392 
سکولاریسم نهادی در اندیشه مارسیلیوس پادوایی

صفحه 55-80

مصطفی یونسی؛ یاشار جیرانی؛ حاتم قادری