چارچوبی برای تحلیل جنبش های انقلابی؛مطالعات موردی جنب شهای انقلابی مصر و تونس(2011-2013)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

جنب شهای اجتماعی، انقلاب ها و شور شهای خیابانی پدیده هایی ناگهانی و غافلگیرکننده هستند. به همین دلیل همواره این دغدغه وجود داشته که این پدید ههای بسیار پیچیده و غیرقابل پیش بینی چگونه آغاز می شوند؟ متغیرهای مؤثر بر این پدید هها چیست و چگونه می توان آنها را پیش بینی کرد؟ در نظام پیچیده کنونی با چه سازوکارهایی باید به تدبیر این کنش های جمعی پرداخت و از طریق دستکاری در کدام عوامل م یتوان از رخداد آنها یا از زیان های احتمالی این پدید هها پیشگیری کرد؟ در این مقاله با تکیه بر جنبش های انقلابی مصر و تونس برای نشان دادن اینکه اینگونه کنش های جمعی، کی شروع م یشوند، چه فرایندهایی را طی می کنند و چه موقع به پایان می رسند )چه با شکست و چه با پیروزی( از منظومه نظری و مفهومی نظریه آشوب استفاده شده است. در این پژوهش از روش مقایسه ای استفاده می شود؛ به این معنا که پدیده های اجتماعی سیاسی با پدید ههای فنی و ریاضی و زیستی مقایسه و با چارچوب نظریه آشوب همانندی های میان آنها استخراج می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for the Analysis of Revolutionary Movements: Case Studies of Egypt and Tunisia Movements

نویسندگان [English]

  • Hamdallah Akvani
  • Seyed Vali Moosavinejad
چکیده [English]

Social movements, revolutions and street riots are uprising,
sudden and surprising phenomena. That is why there is
always a concern that these phenomena are very complex and
unpredictable in how to begin, parameters and the way we
can predict them. In this study, the theoretical and conceptual
systems, chaos theory and comparative method are used to
answer these questions. In comparative method, political and
social phenomena are compared to biological, technical and
mathematical ones and through chaos theory, their similarities
are explored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arab Revolutionary Movements
  • New Social Movements
  • Effective Parameters
  • Chaos Theory
  • Comparative Method