اخلاق کاتولیسم و روح سرمایه داری: مطالعه نحلهی سوعیان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در دوره قرون وسطی، حوزه «اقتصاد »، در چارچوب اندیشه غالب کلیسا، شاخ های از علم الهیات به حساب می آمد که در مبحث «خداشناسی اخلاقی » معنا می یافت. بدین ترتیب روحانیون بر جزئیات آن نظارت داشتند. استبداد دینی کلیسا لوتر را از آراء آگوستینی خود برگردانید و وی را به دیدگاه ی انتقادی نسبت به باورهای کلیسای کاتولی ک رساند. ماکس وبر در کتاب «اخلاق پروتستان »، ارتباط میان پروتستانیزم زهدگرایانه و روح سرمایه داری را کشف کرد. زهدگرایی این جهانی که اصلاح و کنترل جهان را جستجو می کند. نتایج تجربی صحت مدعای وبر را کاملاً تأیید میک‌ند. با این وجود، مسئله اساسی پژوهش حاضر آن است که گرچه اعتراف به نقش بزرگ لوتر در گذر به دوران جدید و اشارت صحیح و ظریف وبر به آن طبیعی می نماید، اما در زمان رفرماسیون مذهبی، به ضرورت زمان، اصلاح گران بزرگی نیز از درون کلیسای کاتولیک سربرآوردند. بنابراین پرسش اصلی پژوهش آنست که آیا در گذار به دوران جدید و در پیدایش سرمای هداری م یتوان در کلیسای کاتولیک نشانی یافت؟فرضیه اصلی مقاله بیان م یدارد که بخشی از آن آزاد سازی و عرفی سازی تاریخی از درون کاتولیسم و با نق شآفرینی نحله «ژزوئیت ها » اتفاق افتاده و تنها مختص به نهضت پروتستان نیست. این امر تا بدانجا پیش رفت که روحانیون ژزوئیتی، ربا را نیز حلال اعلام کردند و محققان آنان، مبلغان اقتصاد آزاد در سراسر دنیا شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Catholicism Ethics and the Spirit of Capitalism: a Study of Jesuits Sect

نویسندگان [English]

  • Yazdan Keikhosrow Dolatyari
  • Hadi Ajili
چکیده [English]

In the middle ages, the area of “economic” was regarded as
a branch of divine knowledge within the prevailing frame of
thought of the church. Thus clergymen could supervise its
details. The tyranny of the church led Luther back from his
Augustinian thoughts to a critical approach towards Catholic
Church beliefs.
Weber discovered the relationship between Ascetic Protestantism
and the spirit of capitalism; a worldly asceticism that
looks to modify and control the world. Experimental results
perfectly verify the validity of Weber’s argument. The main
subject of the present study is that, although acknowledging
the major role of Luther in the transition to a new era and Weber’s
true and subtle allusions to this subject, it seems that
in the religious reformation era and because of the necessity
of time, great reformers also rose from the Catholic Church.
Therefore, the main question of the research is whether we
could find a sign of the emergence of capitalism in the Catholic
Church. The main hypothesis of the article states that a part of
the liberalization and historical secularization occurred inside
Catholicism in which Jesuit Catholic sect played an important
role. The process extended so far that Jesuits clergies legitimated
gavel and their researchers became the missioners of free
economy in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catholicism
  • Protestantism
  • Jesuits
  • Weber
  • Capitalism
  • Ignatius de lolya