سکولاریسم نهادی در اندیشه مارسیلیوس پادوایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مقاله به بررسی مفهوم سکولاریسم سیاسی در اندیشه مارسیلیوس اهل پادوا فیلسوف قرن چهاردهم ایتالیایی می پردازد. در همین راستا نشان داده م یشود که مارسیلیوس با شناسایی دو سویه بنیادی امر الاهیاتی مسیحی، یعنی سویه فراسیاسی و ذات سیاسی امر الاهیاتی، تفسیری را از متن مقدس ارائه م یکند که به «سیاست زدایی از مرجع امر الاهیاتی » یعنی کشی شها منجر شود. این نظریه «سکولاریسم نهادی » نامیده شده است؛ زیرا در نهایت متضمن این امر است که نهاد کلیسا به مثابه نهاد کلیسا فاقد قدرت اجبارآمیز دنیوی )یعنی قدرت سیاسی( است. این مقاله نشان م یدهد که مفهوم سکولاریسم در خاستگاه تاریخی اش از خصایص ویژه امر الاهیاتی مسیحی جدایی ناپذیر است و در وهله اول باید آن را «امری مسیحی » دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Institutional Secularism in Thought of Marsilius of Padua

نویسندگان [English]

  • Mostafa Younesi
  • Yashar Jeirani
  • Hatam Qaderi
چکیده [English]

This article examines the concept of secularism in the thought
of Marsilius of Padua. Marsilius, employing two dimensions of
the Christian theology (i.e. trans-political and political essence
of the theology), presents an interpretation of the Holy Scripture
that leads to “depoliticization of theological authority”. We
call this theory “Institutional Secularism”; because it implies
the separation of the church institution as church institution
from secular coercive power. This article shows that the concept
of secularism, in its historical origin, is inseparable from
peculiar properties of Christian theology. In the first place, secularism
is a “Christian affair”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marsilius of Padua
  • Institutional Secularism
  • Middle Ages
  • Christianity