مفهوم سازی امنیت و روابط بین الملل مطلوب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

برای درک روابط بی نالملل تأکید فراوان بر مفاهیم قدرت، توانمندی و وابستگی متقابل می گردد. این ذهنیت وجود دارد که در چارچوب این مفاهیم است که بازیگران به ترسیم محیط می پردازند و دست به اقدام می زنند. اما توجه به این موضوع ضرورت است که غایت هر بازیگر تحقق امنیت در هر دو بعُد آن یعنی امنیت فیزیکی و امنیت هویتی است. سؤال مقاله حاضر این است که امنیت را چگونه و به چه طریقی باید مفهوم سازی کرد. سؤال دیگر این است که چه شکلی از روابط بی نالملل، برای تحقق امنیت مطلوب است. امنیت فیزیکی دغدغه های ارضی و حاکمیتی را تسکین م یدهد و امنیت هویتی برای بازیگر در خصوص اینکه چه کسی است و باید به چه شکل خود را متجلی سازد، عدم نگرانی را حیات می دهد. به همین روی است که از نظر هر بازیگری آن شکل از محیط بی نالملل مطلوب است که امکان تجلی هر دو بُعد امنیت را به وجود آورد. این بدان معناست که جغرافیایی که بازیگر در آن مستقر است و هویتی که بر اساس آن به تعریف خود و پیرامون می پردازد هر دو مصون از تهدید باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capability and Identity: Two Different Understandings of Security in International Relations

نویسنده [English]

  • Hossein Daheshiar
چکیده [English]

Competition and cooperation have been dual dimensions of
international relations throughout history. Competition directs
attention toward the importance of the material capabilities.
Cooperation, because of its character, leads focus toward the
significance of the agent. According to the structural theory,
security, as the most valuable good, originates in the context
of order, in which the player enjoys a distinctive status. Distribution
of capabilities has to occur in a way that brings about
influence. With emphasis on the importance of identity of the
agent in shaping the phenomenon and events, that kind of order
ought to be created which demonstrates the least amount
of identity conflict and inter-subjective similarity. An order of
this kind brings about a promising domain for shaping security
needs. Congenial international relations for each player assuredly
depend on the possibility of making security. What is the
most suitable framework to establish security is viewed as the
main question of the article. Understanding the multidimensional
character of security and knowing determining role of
material and social aspects in shaping security, the hypothesis
is: The environment with least identity conflict and highest status
for the player creates the most suitable security surrounding
without any doubt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition
  • Cooperation
  • Material Capacity
  • Normal Capacity
  • Security