گذار از تفاسیر مضیق مفاهیم و پیامدهایسلطه پوزیتویسم در مطالعه روابط بین الملل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

چکیده

به هنگام طرح پوزیتویسم در روابط بین الملل، فضای فکری به سمتی سوق میی‌ابد که طی آن به دنبال یافتن الگوهای رفتاری مشابه و تکرارشدنی و عینی همراه با خروج یهای مشخص است، چرا که به نظر می رسد پوزیتویسم خواهان تضمینی برای آینده خویش بوده و در پی فرمو لهای مشخص برای مسایل خویش است تا پاسخ های معین و ثابت را در پی داشته باشد. در این مقاله در تلاش هستیم تا دریابیم چگونه مفاهیم عمد های همچون امنیت، صلح، محیط زیست، توسعه و جز اینها را که دستخوش تفاسیر مضیق گردیده اند، نم یتوان با الگوهای ثابت پوزیتویستی پویایی نظام بی نالملل نشان داد. تحت این شرایط مفاهیم در انزوا شکل نگرفته و صرفاً بازتاب و نمایی از معنا را در دوران خویش بازگو می کنند. این مفاهیم در زمان و مکا نهای متعدد یکسان نیستند، چرا که ذهن بشری به مثابه موضوعات و فرمول های شکل گرفته مسایل طبیعی نیستند و افکار و تفاسیر انسا نها از خواست ها و مفاهیم، تحت شرایط زمان و مکان و اندیشه های دوران خویش و حوادث ساخته شده، در بسترهای مهیا برای آنها مشخص و نمایان می شود. در مقابل یکسان نگری پوزیتویستی با تفاسیر موسعی که از مفاهیم روابط بی نالملل به عمل می آید، از نظری ههای انتقادی برای نشان دادن تحولات پارادایمی بهره گرفته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Passing of Constrained Interpretations of Concepts and Consequences of Positivism Domination in the Study of International Relations

نویسندگان [English]

  • Abodlali Ghavam 1
  • Samira Mohseni 2
چکیده [English]

In the context of paradigmatic shift, we are facing with constrained
and also extensive interpretations of IR concepts. Thus
generally defining, functions of IR concepts mostly depend on
paradigm and theories which are used to explain and analysis
of various aspects of IR. However, in the process of conceptual
shift, we should expect some changes in agency – structure,
levels of analysis and so on which are basically related to ontology,
epistemology and also methodology of theories and approaches
in IR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positivism
  • Post Positivism
  • Constrained and Extensive Interpretations of Concepts
  • Main Stream
  • Critical Theories