انسان به مثابه دال مرکزی در گفتمان اعتدال:مطالعه الگوی حکومتی علی )ع(

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در این مقاله، تلاش شده تا با تکیه بر نگرش پساساختارگرایانه و با روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف و ون دایک به تب یین نظری و مفصل بندی گفتمان اعتدال پرداخته شود. بدین منظور، ابتدا به تشریح مبانی نظری و روشی گفتمان و تحلیل گفتمان پرداخته و نشان داده شده که چگونه بر اساس این نگاه یک ایده و آموزه می تواند جامه گفتمان را بر تن کند. سپس با بررسی مختصر گفتمان های مختلف از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بررسی گفتمان اعتدال پرداخته ایم. به منظور تب یین مفصل بندی گفتمان اعتدال، الگوی حکومت عدل مولا علی )ع( را مشخص و معلوم کردیم و تمام دال های تهی و شناور را در طواف به گرد آن سامان بخشیدیم. یک منظومه معنایی متفاوت از منظوم ههای معنایی دیگر تشکیل دادیم. زنجیره هم ارزی و زنجیره تمایزها و تفاو تها به معنی تع یین خودی ها و دگرهای مفهومی را تشریح کردیم. عناصر گفتمانی )مفاهیم خام( را ورز و صیقل داده و آنان را به صورت و هیبت «دقایق » )عناصر غنی شده با تدوین و مفصل بندی شده( درآوردیم. منطق و سازوکارهای تعریف شده جذب و حذف را به صورت معارف ایجابی و سلبی طرح ریزی کردیم. چیستی و کیستی آن را کاملاً تحدید و تعریف کردیم و برای آنکه گفتمان اعتدال پی رنگ گفتمان را به طور کامل برتابد جزئیات الهی خاص مبتنی بر حکمت و حکومت اعتدال علی )ع( را بر آن افزودیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human as the Nodal Point in Moderation Discourse: An Analysis of the Governance of Imam ALI

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Maghsoudi
  • Simin Hajipour Sarduie
چکیده [English]

This article tries to articulate ‘Moderation Discourse’ based
upon post-structuralism approach and discourse analysis
(DA), Laclau and Mouffe’s discourse theory and Van Dijk’s
model. To this end, first, we sketch out and discuss the theoretical
and methodological principles of the study of discourse
and discourse analysis and we do our utmost effort to show
how a notion can take a vast array of meanings, changing into
a structured totality, we call discourse. Then, we present a picture
of the main political discourses shaping Iranian identity
since the Islamic Revolution reaching Moderation Discourse.
To fix the meaning of Moderation Discourse, we analyzed Imam
Ali’s ideas and teachings relating to the governance of justice
and stretch out a net of floating and empty signifiers around a
certain nodal point. Then, a unified system of meaning different
from other discourses is created. Chain of equivalence and 
horizontal differences are constituted to determine conceptual
in-groups and out-groups. Attempts are made to transform elements
into moments by reducing their polysemy to a partially
fixed meaning. We adopted certain defined practices of attraction
and exclusion in the form of contingent and permanent
considerations. So to understand what Moderation Discourse
is, we fully delimit and define its meanings, and to establish
and embody it as a totality and a role model of governance, details
and principles of Hazrat Ali’s formula for good governance
is added.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • Moderation
  • Fundamentalism
  • Reformism
  • Imam Ali’s governance of justice