فهم مسئله اصلی اندیشه سیاسی سعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

10.29252/piaj.2021.100835

چکیده

شـناخت، فهـم و تبییـن دغدغـه و مهم تریـن مسـئله زمانـه در اندیشـه سـعدی از اهمیت زیـادی برخـوردار اسـت و بـر ایـن اسـاس مقاله حاضـر تالش می کنـد با الگوی روشـی متـن زمینـه محوری هرمنوتیک اسـکینر به بررسـی مهم ترین مسـئله سیاسـی در اندیشـه سـعدی بپـردازد. ازایـن رو مقالـه پـس از تبییـن روش مذکور، در توضیح مسـئله سیاسـی سـعدی بـه زمینه هـای نظـری و عملـی سـعدی می پـردازد و مسـئله سیاسـی ایشـان را با توجـه بـه متـون و زمینه هـای نظـری و عملـی مورد بررسـی قـرار خواهـد داد تـا درآمدی بـر تبییـن مسـائل روز جامعـه گـردد. نگارنـده درنهایت بـه این نتیجه رسـیده که بـا توجه بـه روش فهـم اسـکینر و توجـه بـه متـون و زمینه هـای عملـی و نظـری زمانـه سـعدی، مهم تریـن مسـئله در افـکار و اندیشـه او عدالـت اجتماعـی و سیاسـی می باشـد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Saadi's political issue study with Skinner's hermeneutic pattern

نویسنده [English]

  • Ali Qasemi
shadid beheshti university
چکیده [English]

Identifying, understanding and explaining the concern and the issue is of great importance to Saadi time and the article tries to text pattern of a central area of the most important political issue in pattern of the text-context Hermeneutics Skinner. So after explaining the method and with reference to Saadi's Bustan and Gulistan will focus on two important texts And explain political issue Saadi to discuss theoretical and practical issues. And political issue them according to the text and examine the theoretical and practical aspects of the introduction to explain issues to be society. In my opinion and according to the method according to the texts and theoretical and practical aspects Saadi time, it seems that the most important thing in thoughts of Saadi is the issue of social and political justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • text
  • Context
  • norm
  • justice
  • Saadi

منابع:

 قرآن کریم
 اسکینر کوئنتین، ( 1393 الف)، بینش‌های علم سیاست، ترجمه مجیدی، چاپ اول، تهران، فرهنگ جاوید.
 اسکینر کوئنتین، (1393ب)، بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن (ج1)، ترجمه فیروزمند، تهران، آگه.
 اسکینر کوئنتین، (1378)، ماکیاولی، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران، طرح نو.
 امین سیدحسن، (1384)، ادبیات معاصر ایران، تهران، انتشارات دایره المعارف ایران‌شناسی.
پالمرد ریچارد، (1377)، علمهرمنوتیک،ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران، هرمس.
تولی جیمز، (1383)، روش‌شناسی اسکینر در تحلیل اندیشه سیاسی، ترجمه غلامرضا بهروزلک، مجله علوم سیاسی، شماره 28، تابستان 1383، صص 84-57.
حسن لی کاووس، (1380)،فرهنگ سعدی پژوهی، شیراز، انتشارات بنیاد فارس شناسی و مرکز سعدی شناسی.
حقیقت صادق، (1385)، روش‌شناسی علوم سیاسی، قم، دانشگاه علوم انسانی مفید.
ذکر جمیل سعدی، (1373)، مجموعه مقالات و اشعار به مناسبت بزرگداشت هشتصدمین سالگرد تولد شیخ اجل سعدی علیه‌الرحمه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات.
رجایی فرهنگ، (1376)، معرکه جهان‌بینی‌ها در خردورزی سیاسی و هویت ما ایرانیان، شرکت انتشارات احیاء کتاب، تهران.
رجایی فرهنگ، (1367)، مقدمه‌ای بر اندیشه سیاسی و اجتماعی سعدی، کیهان فرهنگی، شماره 50، اردیبهشت 1367، صص22-20.
زرین‌کوب عبدالحسین، (1361)، نقد ادبی، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر.
سعدی مصلح بن عبدالله، (1384)، کلیات سعدی، تهران، فارابی.
--------------- (1356)، کلیات، تهران، امیرکبیر.
-------------- (1386)، کلیات سعدی، تصحیح محمدعلی فروغی، چاپ پنجم، تهران، امیرکبیر.
       -------------- (1375)، گلستان سعدی، به تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران، خوارزمی.
       -------------- (1378)، کلیات سعدی، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران، هستان.
صفا، ذبیح‌الله، (1382)، تاریخ ادبیات در ایران، تهران، انتشارات فردوس.
ظهیری ناو بیژن و عمران پاک مهر، (1387)، «اندیشه‌های سیاسی و حکومتی سعدی در بوستان و گلستان»، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 58، تابستان، صص122-99.
مرتضوی سید خدایار، (1386) پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره اول.
نراقی احسان،(1379)، مفهوم اعتدال و عدالت در اندیشه سعدی، نشریه بخارا، شماره 11،صص325-319.
Quentin Skinner,"meaning and nnderstanding in the history of ideas" meaning and context,edited by james tully(new jersey, Princeton university press,1988.