امر سیاسی در تاریخ نگاری مطهّربن طاهر المقدّسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

تاریخ و سیاست مقوله ­هایی هستند که از دیرباز دارای تعامل و داد و ستد بوده ­اند و رابطه آن­ها به اندازه قدمت تمدن بشری است. امر سیاسی در گستره تاریخ رخ می­ دهد و تاریخ منتقل­ کنندۀ تجارب و دست ­آوردهای آن به جوامع آتی است. در تمدن اسلامی، در قرون میانه، تاریخ توسط اندیش­مندان تاریخ ­باور به ساختاری عقلانی بدل شد که به دنبال خشونت ­گریزی و خردگرایی در امر سیاسی نیز برآمد. مقاله حاضر، به کاوش در مفهوم امر سیاسی در رسالۀ  آفرینش و تاریخ، نوشتۀ مطهّربن ­طاهر المقدّسی اختصاص دارد. مقدسی در حکمت عملی خود، تاریخ و سیاست را به هم گره زده و تقابل دوست و دشمن را به تکثر و حضور اراده­ های آزاد در عین وحدت انسانی بدل کرده است. دیدگاه روشن ­اندیشانۀ او در تاریخ عمومی، هیچ اندیشه و انسانی را به محاق نرانده و به همۀ آرا و عقاید اجازۀ حضور و ابراز وجود داده تا حقیقت را خودِ مخاطب برداشت کند. هرمنوتیک تاریخی وی، بُن­ مایه­ هایی از تبارشناسی یا تاریخ انتقادی را در سده ­های میانه پرورانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political in the Historiography of Motahhar Ibn Tahir al-Maqdisi

چکیده [English]

History and politics have long been interacting and transacting and their relationship is as old as civilization itself. The political occurs in the context of history and history transmits its experiences and achievements to the future societies. In Islamic civilization in the Middle Ages, the historian scholars made history a rational structure that saught to escape violence and move toward rationalism in the political. The present article is devoted to exploring the concept of the political in Al-Maqdasī’s the creation and the history. In his practical wisdom, Moghadasi has tied up history and politics, and has turned the opposition of friends and enemies into plurality and the presence of free will in the same human unity. His enlightened view of public history has not made any thought and humanity limitted and allowed all opinions to express themselves to bring the truth to the audience. His historical hermeneutics has raised some genealogy or critical history in the Middle Ages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History
  • The Political
  • Islamic Thought
  • Rationality
  • General History
  • Genealogy
  • The Critical History