«امر سیاسی » و «پراکسیس »در اندیشه سیاسی میرزاعبدالرحیم طالبوف تبریزی(1834-1911)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

طالبوف تبریزی ) 1250 - 1329 هجری قمری( یکی از شاخ صترین متفکران عصر مشروطه است. آراء سیاسی وی به شیو ههای گوناگون، از جمله در چارچوب تاریخ نگاری اندیشه معاصر ایران، شرح و تب یین شده است. در این مقاله، آراء طالبوف با استعانت از «رهیافت دلالتی » و با روش «رئالیسم انتقادی » نوع شناسی می شود. این کار، که با تشخیص نوع شناخت از «امر واقع » و نیز پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟ » توسط هر متفکری، از جمله طالبوف، انجام می گیرد، می تواند شناخت بیشتری از تفکر سیاسی اجتماعی در ایران معاصر به دست دهد. بنابراین پاسخ طالبوف به پرسش «چه باید کرد؟ » در حوز ههای مختلف سیاست، اقتصاد، علم و فرهنگ بررسی شده و آراء سیاسی او با روش رئالیسم انتقادی «روی بسکر » نوع شناسی شده است. نتیجه این نوشته ابعاد جدیدی از تفکر طالبوف و تأثیر شکاف عمل و نظر را بر اندیشه او آشکار می سازد؛ اینکه بازتاب صدای پای نظریه تجدد اقتدارگرایانه و روشنگری از بالا در اندیشه متفکری که می توان از او به عنوان نظریه پرداز آزادی یاد کرد، از فردای انقلاب مشروطه شنیده می شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“The Political” and “Praxis” of Talibov Political Thought (1834 – 1911)

نویسندگان [English]

  • Abbas Manouchehri
  • Farid Khatami
چکیده [English]

Mirza Abdulrahim Talibov Tabrizi (1250-1329 A.H) is one of
the most prominent thinkers in the era of Iranian constitutional
revolution. His political thoughts are described and explained
by different approaches, including the historiography of Iranian
contemporary thought. In this paper, Talibov’s thought is typologized
and analyzed by applying “signifying approach” and
“critical realism”. This could give a better understanding of Iranian
contemporary political and social thought if two questions
are answered, first the kind of conception of “the political”, and
then the answer to the question of “What should be done?” in
politics, economic, scientific, and cultural domains. The conclusion
of this article displays new aspect of Talibov’s thought. At
the same time, it shows the effect of gap between practice and
theory in his deliberation. Voice reflection, authoritarian, modernization
and enlightenment from above, have been heard in the thought of this thinker who can be called “liberty theorist” in the day after Iranian constitutional revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typology
  • Critical Realism
  • Ontology
  • Factual epistemology
  • Actual Epistemology
  • Ontological (Real) Epistemology
  • Praxis