پدیدار شناسی مدنی و مطالعات توسعه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

10.29252/piaj.2021.220436.1024

چکیده

 در ایران به چرائی عدم موفقیت برنامه‌های توسعه، پاسخ‌های مختلفی داده شده، اما توجهی به اهمیت «مبانی فکری توسعه» نشده است. این در حالی است که نظریه‌پردازی در باب «توسعه»، در آغاز در مکاتبی چون اقتصاد رشد و مدرنیزاسیون که مبتنی بر مفروضات پارادایمی «علم سیاست پوزیتیویستی» و «علم اقتصاد کلاسیک» پردازش شد. این ابتناء، از یکسو تضمنات نظری و عملی خود را دارد و از سوی دیگر، بی توجهی به آن تبعات معینی برای توسعه اندیشی در بر خواهد داشت. در چند دهه اخیر، نظریه‌های جدید توسعه همچون نظریه‌های «اخلاق توسعه» و «توسعه انسان»، به صراحت با رجوع و اتکاء به مبانی فکری متفاوت از نظریه‌های پیشین توسعه به دو پارادیم مدنی، یعنی «پارادایم عرصه عمومی» و«پارادایم بازار» تاسی جسته و هنجارهائی چون «عدالت»، «آزادی»، و«زندگی خوب» را وارد مباحث توسعه کرده‌اند. اما، در نهایت تنش میان این دو پارادایم مدنی نظریه‌های جدید را نیز دچار تنش کرده است در اینجا «پدیدارشناسی امر مدنی» بعنوان نوعی مبنای فکری فلسفی که می‌تواند با توجه به اقتضائات زمینه و زمانه، تمهیدگر توسعه اندیشی در ایران فارغ از تنش حاصل از دوگانه مدنی مذکور باشد، مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civic Development an Development Studies

نویسنده [English]

  • Abbas Manoochehri
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In Iran, various answers have been given to the failure of development programs. The importance of the "intellectual foundations of development" has not, however, been taken into consideration in this regard. "Theories of Development" were initially developed by schools such as the “Economics of Growth » and « Modernization Theory», which were formulated based on the paradigmatic assumptions of "modern political science" and "classical economics." In recent decades, however, new theories of development, such as "Development Ethics" and "Human Hevelopment", have explicitly referred to two civic paradigms, namely the "public arena paradigm" and «Market Paradigm and have introduced norms such as "justice", "freedom", and "good life" into development issues. However, in the end, the tension between the two types of civic paradigms has also strained these new theories. Here, the "phenomenology of the civil" as a kind of intellectual-philosophical basis that can prepare development free from the tension existing Development Paradigms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Civic Phenomenology
  • Intellectual Foundations
منابع
پیترز، ج. ن (1394) نظریه توسعه ترجمه انور محمدی. نشر گل آذین. تهران..
چاندوک، نیرا (۱۳۷۷) جامعه مدنی و دولت، کاوش‌هایی در نظریۀ سیاسی. ترجمۀ فریدون فاطمی و وحید بزرگی. مرکز تهران.
دلاکامپانی، کریستیان (۱۳۸۲) فلسفه سیاست در جهان معاصر. ترجمۀ بزرگ نادرزاد. هرمس، تهران.
زدلاچک، توماش (1396) (علم) اقتصاد خیر و شر. ترجمه احمد علیقلیان. ققنوس. تهران.
ضیائی، آرام (1395) پسا توسعه. ترجمه موسی عنبری و همکاران. نشر علم. تهران.
قدیری اصلی، باقر (۱۳۶۶) سیر اندیشه اقتصادی. دانشگاه تهران، تهران.
هلد، دیوید (۱۳۶۹) مدل‌های دمکراسی. ترجمۀ عباس مخبر. روشنگران، تهران.
 
‒   Bernstein, Richard. (1983) Beyond Objectivism and Realism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
‒   Habermas, Jurgen. (1988) Theory and Praxis. Trans. John Viertel. Beacon Press. Boston. Heidegger Martin Zeit und Sein. Max Niemeyer. 4th auf. Tübingen. 2000.
‒   ______________ On Time and Being. tran Joan Stambaugh. Harper & Row. New York. 1972.
‒   Held, Klaus Phänomenologie der politische Welt. Peter Lang. Berlin. 2010. 
‒   Neal DeRoo, John Panteleimon Manoussakis (ed) Phenomenology and Eschatology. Ashgate Farnham England. 2009
‒   Moran, Dermot and Mooney, Timothy (ed) The Phenomenology Reader. Routledge, New York. 2002.
‒   Trawny, Peter. Martin Heidegger. Campus Verlag, Frankfurt/New York. 2003.
‒   Van Manen, Max Practicing Phenomenological Writing, Phenomenology + Pedagogy Volume 2 Number 1. 1984.
‒   Vetter, Helmuth „was ist Phänomenologie“. Tagungsbricht Das Wesenliche Sehen. 2/2007/24. Jahrgang.