دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 65، خرداد 1400، صفحه 1-212 
زنان، جنسیت و تروریسم

صفحه 145-174

مسلم کرم‌زادی؛ فهیمه خوانساری فرد


تبارشناسی تروریسم سلفی

صفحه 175-203

مهدی عبدالهی ضیاءالدینی