دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 65، خرداد 1400، صفحه 1-212 
زنان، جنسیت و تروریسم

صفحه 145-174

10.29252/piaj.2021.213823.0

مسلم کرم‌زادی؛ فهیمه خوانساری فرد