ساخت فرهنگی سیاست قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

10.29252/piaj.2021.220312.1021

چکیده

فهم سیاست قرآنی مستلزم فهم ساخت فرهنگی قرآن کریم است. در پاسخ به پرسش از چیستی ساخت فرهنگی سیاست قرآنی، مقاله حاضر، تلاش می کند در چارچوب رویکرد معناشناختی و با بکارگیری روش تفسیر موضوعی، با فهم و تبیین ساخت فرهنگی قرآن کریم، مفهوم سیاست قرآنی را در درون این ساخت فرهنگی مطالعه نماید. فرضیه ای که با روش مذکور در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند این است که "الله" به مثابه کلمه کانونی، ارزش خداگرایی را در جایگاه کانونی قرار داده، منظومه ای از مفاهیم ارزشی پیرامون آن ساخت فرهنگی قرآن کریم را شکل می دهند. قراردادن سیاست در درون چنین ساخت فرهنگی، جایگاه سیاست در قران کریم را نمایان ساخته ما را به ساخت فرهنگی سیاست قرآنی رهنمون می سازد. مطالعه صورت گرفته در این مقاله نشان می دهد که سیاست به مثابه فعالیت عمومی ناظر به اقتدار و امر حکمرانی، آن گاه مورد تایید قران کریم است که در درون ساخت فرهنگی خدامحور قرار گرفته، ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم ارزشی چون حق محوری، مسئولیت پذیری، پایداری، عدل، وفای به عهد و اصلاح برقرار نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural construction of Quranic politics

نویسنده [English]

  • Mansour Mirahmadi
چکیده [English]

Cultural construction of Quranic politics
Understanding Quranic politics requires understanding the cultural construction of the Holy Quran. Using the method of thematic interpretation, the present article tries to study the concept of Qur'anic politics within this cultural construction in the framework of a semantic approach. The study conducted in this article shows that "Allah" as the focal word, puts the value of theism in the focal position, forming a system of value concepts around it. These concepts form the cultural construction of the Holy Quran. Placing politics within such a cultural construction reveals the place of politics in the Holy Qur'an. Politics, as a public activity governing authority and governance, is endorsed by the Holy Qur'an when it is embedded in a God-centered cultural construction. This cultural construction is composed of value concepts such as righteousness , responsibility, sustainability, justice, commitment and improvement.
Keywords: "semantic approach", "cultural construction", "Quranic politics", "governance", "theism".

کلیدواژه‌ها [English]

  • "semantic approach"
  • "cultural construction"
  • "Quranic politics"
  • "governance"
  • "theism"
منابع
دوورژه، موریس. (1386). اصول علم سیلست. (ابوالفضل، قاضی؛ مترجم). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
بلوم، ویلیام.تی. (1373). نظریههای نظام سیاسی. (ج2). (احمد، تدین؛ مترجم). تهران: آران.
هیوود، اندرو. (1389). سیاست. (عبدالرحمن، عالم؛ مترجم). تهران: نشر نی.
ایزوتسو، توشیهیکو. (1373). خدا و انسان در قرآن. (احمد، آرام؛ مترجم). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
بابایی، علی‌اکبر. (1386). مکاتب تفسیری. (ج2). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و تهران: انتشارات سمت
جمعی از مولفان. (1388). تفسیر قرآن: تاریخچه، اصول، روشها. تهران: نشر کتاب مرجع
طباطبایی، سید محمدحسین. (بی‌تا). المیزان فی تفسیر القرآن. (ج1-20). قم: جامعه المدرسین.
محمود طالقانی،(1362)، پرتوی از قرآن، تهران: شرکت سهامی انتشار.
ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی،( 1362/1404)، جوامع الجامع فی تفسیر القرآن الکریم، تهران: مکتبة الکعبة.
محمد بن حسن  الطوسی، (بی تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق و تصحیح احمد حبیب قصیرالعاملی، بیروت: دار احیاء للتراث العربی.
عبدالله جوادی آملی،( 1381)، شریعت در آینه معرفت، قم: نشر اسراء.
سید محمد ضیاء آبادی،( 1390)، کلام النور نور الکلام، تفسیر سوره یونس، تهران: موسسه بنیاد خیریه الزهرا.
عبدالرحمن الحاج، (2012)، الخطاب السیاسی فی القرآن:السلطه والجماعه ومنظومة القیم، بیروت: اعداد الشبکة العربیة للابحاث و النشر.
ا.د. السید عمر،(2009)، مفهوم السیاسة فی المنظور الاسلامی، قاهره: مرکز الدراسات المعرفیة.
 
 
Rod Hague, Martin Harrow, John McCormick, (2016), Comparative Government and Politics. An Introduction. London: Palgrave.