الهیات سیاسی شیعه و تاثیر سیاسی و اجتماعی مفهوم انتظار قدرت غیبت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبائی- پژوهشگر

10.29252/piaj.2020.100632

چکیده

قـدرت چهره هـای آشـکار و نهـان متفاوتی دارد. در ایـن میان مطالعه چهـره پیدای قدرت ً در علم سیاسـت مطالعه این چهـره از قدرت از اقبـال بیشـتری برخوردار اسـت و عمومـا دنبـال می شـود، امـا بـرای شـناخت منطـق عمـل سیاسـی جوامـع مطالعـه چهـره پنهان قـدرت می توانـد بسـیار کارآمـد ظاهر گـردد. نوشـتار پیش روی می کوشـد قـدرت پنهان را در نگـرش شـیعی مـورد واکاوی قـرار دهد و قـدرت نهفته در بـاور آخرالزمانی اندیشـه سیاسـی شـیعی را تجزیـه و تحلیـل نمایـد. ایـن مهم ذیـل مطالعه قـدرت پنهانـی محقق می گـردد کـه بـه تحـرک و کنـش سیاسـی آشـکار منتهـی می شـود. واکاوی حرکـت ایـن سـنخ از قـدرت از ذهن/بـاور بـه کـردار روزمـره و کنش سیاسـی تالشـی اسـت کـه ذیل مطالعـه قـدرت غیبـت در این نوشـتار به انجام می رسـد. قـدرت غیبت متـرادف با دولتی ذهنـی در درون اعضـای یـک جامعه مؤمنانه اسـت که به مثابه شـکل آرمانـی زمامداری متصـور می گـردد. هـم از ایـن روی می تـوان از آن تعبیـر به دولـت انتظار نمود. کوشـش مـا تحلیـل تاثیرهـای قـدرت باور بـه امام معصـوم غایب بـه مثابـه حاکم مشـروع از یک سـوی بـر ذهنیـت سیاسـی و از سـوی دیگـر بر کنش های سیاسـی جامعه شـیعی اسـت. ایـن نوشـتار ضمـن بهره گیـری از روش شناسـی پدیدارشناسـی و روش کتابخانـه ای بـه نـگارش درآمده اسـت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shiite political theology and the political and social impact of the concept of expectation

نویسنده [English]

  • Tayebeh Mohamadikia
Researcher
چکیده [English]

Power has different faces: appearance/explicit and unseen/absence faces. The emerging face of power is further studied and generally in political science, this figure of power is studied but to understand the logic of political action in societies studying the hidden face of power can be very effective. The paper seeks to analyze the hidden power in the Shiite view and analyze the power behind apocalyptic belief in Shiite political thought. Our goal is to study parts of the hidden power which leads to obvious political action. An analysis of the movement of this kind of power from the mind / belief to everyday behavior and political action is an attempt will be done. We want to study the effects of power of absenteeism in terms of political mentality and political action. The power of absence is the same mental state, as the ideal form of government, within faithful members of a society. We interpret government of Expectation. We will analyze the political effects of the power of Faith in the absent Imam, as the most legitimate ruler, In the Shiite society with emphasis on justice, peace and collective identity. This paper studies the idea of the government of Expectation and the power of Absence Through phenomenological methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Absence"
  • " Expectation"
  • "Power"
  • "Shiite"
منابع:
-اربلی،ابوالحسن علی بن عیسی(1382)،کشف الغمه،با ترجمه و شرح علی بن حسین زوارئی،نشر اسلامیه، قم.
-اشتهاردی،محمد مهدی(1380)، حضرت مهدی فروغ تابان ولایت، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم.
-الگار حامد(1369)، دین و دولت در ایران، ترجمه ابولقاسم سری، انتشارات توس، تهران.
-بحرانی،سید هاشم(1389)، البرهان،ترجمه رضا ناظمیان،صادق خورشا، علی گنجیان، نشر کتاب صبح، قم.
-البغدادی الخطیب(1985) ، الکفایه فی علم الروایه، تحقیق : أحمد عمر هاشم، دار الکتاب العربی، بیروت.
-ریکور پل (1394)، استعاره و پارادایم‌های ترجمه، جعفریان فائزه ، دهقانی حسام، پارساخانقاه مهرداد، نشر شوند، چاپ اول، تهران.
-سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم (۴۷۳–۵۴۵ قمری)(1398)، دیوان اشعار، نگاه، تهران.
-سیدبن طاووس رضی الدین علی بن موسی(1380)، الملاحم و الفتن، ترجمه محمد جواد نجفی، کتابفروشی اسلامیه، قم.
-شایگان، داریوش(1393)، زیر آسمان‌های جهان: مصاحبه رامین جهانبگلو با داریوش شایگان، ترجمه عظیما، نازی، انتشارات فرزان روز چاپ هفتم، تهران.
-صافی گلپایگانی،آیت الله لطف الله (1390)، تلخیص وترجمه منتخب الاثر، تلخیص وترجمه لطیف راشدی- سعیدراشدی.چ اول.قم: مسجدمقدس جمکران، قم.
-صدوق، ابن بابویه قمی(1388)، کمال الدین و تمام النعمه، ترجمۀ منصور پهلوان.٢ج. چ پنجم/ششم، مسجد مقدس جمکران، قم.
-طبسی، نجم الدین(1380)، چشم اندازی به حکومت مهدی(عج)،چاپ سوم،بوستان کتاب،قم.
- طباطبایی بروجردی، آیت الله حسین(1399ه ق)، جامع احادیث الشیعه، المطبعة العلمیة ، قم.
-کلینی، جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق(1394)، اصول کافی، ترجمه سید علی مرتضوی، نشر سرور، قم.
- الکلینی، الشیخ جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق (1365)، اصول کافی، ج 4، چاپ چهارم، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
 
-مبلغی، عبدالمجید(1393)،معرفت شناسی پدیدارشناسانه اصطلاحات علوم سیاسی و کارکرد آن در اصطلاح شناسی مطالعات دینی، مجله سیاست متعالیه، دروه2، شماره 5، تابستان 1393، قم .
-مبلغی، عبدالمجید (1398)، سیر تطور هویت یابی شیعیان، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
-مظفر محمد حسین(2535)، امامت از دیدگاه تشیع، ترجمه محمد رهبر، موسسه چاپ و انتشارات عبدالرحیم علمی، تهران.
-مک درموت مارتین(1363)، اندیشه‌های کلامی شیخ مفید، ترجمه احمد آرام، انتشارات مک گیل و دانشگاه تهران.
-مجلسی، محمد باقر(1363)، بحارالانوار،ترجمه ابوالحسن موسوی اصفهانی،نشر کتابخانه مسجد حضرت ولی عصر(عج) تهران،1363.
-مطهری، مرتضی(1390)، قیام و انقلاب مهدی(ع)، چاپ 42، نشر صدرا، قم.
-منوچهری، عباس(1387)، رهیافت و روش در علوم سیاسی، سمت، تهران.
-نعمانی، محمدبن ابراهیم(1391)، غیبت نعمانی، نشر مسجد مقدس جمکران، قم.
-النعمانی، ابن ابی زینب(1422)، الغیبه، تحقیق فارس حسون کریم، انوار الهدى، قم.
منابع لاتین
-Amir Arjomand Saïd  (2016), Sociology of Shiʿite Islam: Collected Essays, BRILL, Leiden.
- Edmund Husserl(1970), The crisis of European sciences and transcendental phenomenology: an introduction to phenomenological philosophy, Northwestern University Press, Evanston.
- Hazleton Lesley(2010), After the Prophet: The Epic Story of the Shia-Sunni Split in Islam, Anchor Books, New York City.
-Tomkins Leah and Eatough Virginia (2018), Hermeneutics: interpretation, understanding and sense-making Chapter, The Open University (UK).
-Ricoeur, Paul (1913-2005) (2007), From Text to Action: Essays in Hermeneutics II, trans. Kathleen Blamey and John B. Thompson. 2nd Edition: with new Forward by Richard Kearney, NorthWestern University Press, Evanston.