حک شدگی: چارچوبی برای روابط چین-نوردیک ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

10.29252/piaj.2022.224132.1143

چکیده

در دو دهه اول قرن بیستم روابط چین-نوردیک­ها فضای جدیدی را تجربه می­‌کند و پیچیدگی­‌های این رابطه بیشتر شده است. چین به لحاظ اقتصادی در حال رشد است و نوردیک‌­ها نیز برای توسعه مدل ترکیبی دولت رفاه خود نیازمند سرمایه­‌گذاری چینی­‌ها بوده­‌اند. با این حال تمایل چین به استفاده از ظرفیت اقتصادی-سیاسی منطقه نوردیک علاوه بر مواجه شدن با چالش­‌های بیرونی بر اساس وضعیت متغیرهای اجتماعی نیز تبیین‌­پذیر است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه سازوکارهای کنش‌­های اقتصادی چین-نوردیک­ها در درون بسترهای اجتماعی حک شده است؟ در پاسخ به این سوال پژوهش حاضر تلاش کرده با وفاداری به سنت جامعه‌­شناسی اقتصادی، کنش اقتصادی چین-نوردیک‌­ها را در بستر حک­‌شدگی تبیین کند. حک­ش‌دگی تاریخی، دلالت بر وضعیت چسبندگی الگوهای ساختاری، تاریخی، پیشینه روابط و ملاحظات تاریخی به روابط اقتصادی دارد. حک­شدگی شناختی-روانشناختی، دلالت بر چسبندگی برداشت­های ذهنی، عناصر شناختی متقابل، تصویر از جامعه و ادراک شهروندان/نخبگان به مناسبات اقتصادی دارد. حک­شدگی سیاسی نیز دلالت بر چسبندگی اولویت­‌های سیاسی، تصمیم­گیری­‌های سیاسی، جایگاه سیاسی کشور، جایگاه منافع ملی و حیاتی، توازن قدرت و متغیرهای بین­‌المللی به ترتیبات اقتصادی دارد. پژوهش حاضر به­‌لحاظ هدف، بنیادین است و در تلاش است تا چارچوب روابط چین-نوردیک­‌ها را در بستر جامعه­‌شناسی اقتصادی تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Embeddedness: a framework for understanding China-Nordics Relations

نویسنده [English]

 • Reza Rahmati
Bu ali sina University
چکیده [English]

In the late two decades of the 21th century, China-Nordic relations experienced a new atmosphere, and the complexity of this relationship increased. China is growing economically, and the Nordics have needed Chinese investment to develop their combined welfare state model. However, China's willingness to use the economic-political capacity of the Nordic region, in addition to facing external challenges, has also been explained by the state of social variables. The main question of the present study is how the mechanisms of China-Nordic economic actions are engraved within the social context? In answer to this question, the present study has tried to explain the China-Nordic economic action in the context of sovereignty by adhering to the tradition of economic sociology. Historical rationality refers to the state of adherence of structural and historical patterns, the history of relations, and historical considerations to economic relations. Cognitive-psychological wisdom implies the attachment of mental perceptions, mutual cognitive elements, the image of society and the perception of citizens / elites to economic relations. Political governance also implies the attachment of political priorities, political decisions, the political position of the country, the position of national and vital interests, the balance of power and international variables to economic arrangements. The present study is fundamental in terms of purpose and seeks to explain the framework of Sino-Nordic relations in the context of economic sociology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nordic
 • Scandinavia
 • China
 • Embeddedness
 • Disembeding
 • منابع

  • آرتر، دیوید (1400)، سیاست و حکومت در اسکاندیناوی، ترجمه رضا رحمتی، همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
  • پولانی، کارل (2001)، دگرگونی بزرگ خاستگاه­های سیاسی و اقتصادی روزگار ما، ترجمه: محمد مالجو، انتشارات شیرازه.
  • رحمتی، رضا (1399)، «گرینلند؛ هات اسپات ژئوپلیتیک جدید»، فصلنامه سیاست و روابط بین الملل، دوره چهار، شماره 7، 111-141.
  • زریباف، سیدمهدی (1387)، «ارتباط اقتصاد و جامعه­شناسی» مجله اقتصاد-ماهنامه بررسی مسائل و سیاست­های اقتصادی، شماره­های 79 و 80، خرداد و تیر 1387، 27-36.
  • زکی، محمد علی (1396)، «جامعه­شناسی اقتصادی حوزه­ای نوظهور در ایران» فصلنامه نقد کتاب، دوره ۴، شماره ۱۵ و ۱۶.
  • علی­نژاد، منوچهر و روح­اله نصرتی (1396)، «حک­شدگی کنش اقتصادی: مطالعه الگوی کنش اقتصادی دریانی­های آذری­زبان»، فصلنامه مطالعات جامعه­شناختی، دوره 24، شماره یک، 435-458.
  • گرانواتر، مارک و سوئدبرگ، ریچارد (1395)، جامعه­شناسی اقتصادی، ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی، تهران: انتشارات تیسا.
  • نوذری، حمزه (1398)، «ضرورت بازنگری در گونه­شناسی جامعه­شناسی اقتصادی» مجله علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار و تابستان 1398، 289-321.
  • 2016 “Sino-Nordic Relations: Opportunities and the Way Ahead” Institute for Security and Development Policy.
  • Andersen, Morten, HenrikHiim, and Ulf Sverdrup (2020), “the Nordic shift: China’s uphill battle for public approval in northern Europe” available in: https://www.ecfr.eu/article/commentary_the_nordic_shift_chinas_uphill_battle_for_public_approval_in_nor
  • Andersson, Patrik, Jesper Willaing Zeuthen & Per Kalvig (2019), “Chinese Mining in Greenland: Arctic Access or Access to Minerals?” Arctic Yearbook.
  • Bennet, Mia (2018), “The Controversy over Greenland Airports Shows China isn’t Fully Welcome in the Arctic — Yet”, [Accessed 2 April 2020]. Available in: https://www.arctictoday.com/controversy-greenland-airports-shows-china-still-unwelcomearctic/
  • Brattberg, Erik (2019), “Chinese Investments in the Baltic Sea Region” available in: https://carnegieendowment.org/2019/02/28/chinese-investments-in-baltic-sea-region-pub-78474
  • Granovetter, M. (1985), Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American Journal of Sociology, 91, 481–510.
  • Grunfelder, Julian &linusrispling and GustafNorlen (2018), “state of the Nordic region 2018: theme 3: economy”, Nordic council of ministers.
  • Hass, Jeffery Kenneth (2007), Economic sociology an introduction, USA: Routledge.
  • Hellström, Jerker (2016), “China’s Political Priorities in the Nordic Countries: from technology to core interests” Norwegian Institute of International Affairs.
  • Rahmati, Rahmati (2020), Greenland: New Geopolitical Hotspot. Journal of Politics and International Relations, 4(7), 111-141.doi: 10.22080/jpir.2020.2950.
  • Rahmati, Reza (2020). Geo-Economics and Reshaping the Regional Order (Nordic, Southeast Asia and MENA). International Political Economy Studies, 3(1), 151-179. doi: 10.22126/ipes.2020.3722.1071.
  • Rahmati, Reza (2019). Nordic Securitization Model: Transition of Environment from securitizing to Normalizing. Strategic Studies Quarterly, 22(86), 123-150.
  • Rahmati, Reza (2021). Configuration of Basic Principles of Development in the Nordic Model. International Political Economy Studies, 4(1), 195-235. doi: 10.22126/ipes.2021.4984.1224
  • Rispling, L. &Grunfelder, J. (Eds.) (2016), Trends, challenges and potentials in the Baltic Sea Region. Stockholm: Swedish Agency for Economic and Regional Growth.
  • N. and R.Swedberg.(2005), The Handbook of Economic Sociology. New York: Russell Sage/Princeton.
  • Swedberg, R. (2003), Principles of Economic Sociology. Princeton, NJ: Princeton University Press.
  • Tim BoersmaAnd Kevin Foley (2014), The Greenland Gold Rush, Brookings Center.