مبانی نظری شهروندی چندفرهنگی در اندیشه های ویل کیملیکا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

ناهمگونی فرهنگی وجه شاخص اکثر کشورهای امروزی است. به همین نظر دولت-ملت­های مدرن اغلب از ناحیه تنوعات فرهنگی و قومی و مدیریت آنها با مشکلات جدی روبه­رو شده­اند. نظر به اهمیت این موضوع این مقاله به معرفی و نقد و بررسی نظریه­ی شهروندی چندفرهنگی ویل کیملیکا می­پردازد، هدف این مقاله بررسی تحلیلی نظریه ویل کیملیکا در باب شهروندی چندفرهنگی می­باشد به نظر کیملیکا لیبرالیسم در اساس با حقوق جمعی اقلیت­های قومی و ملّی سازگار است. تقاضای فزاینده اقلیت­های فرهنگی در دموکراسی های لیبرال و پذیرا شدن خواسته­های این اقلیت­های فرهنگی از طرف این دولت­ها، به ویژه در کشوری همچون کانادا، نشان می­دهد که این نظریه سودمند بوده و تأثیر زیادی داشته است. روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی می­باشد. نتیجه این تحقیق نشان می­دهد، این نوع خوانش کیملیکا از لیبرالیسم که در قالب نظریه شهروندی چندفرهنگی تبلور یافته است، در مدیریت تعارضات چندفرهنگی و سیاست­های قومی اثربخش و سودمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical foundations of multicultural citizenship in Will Kimlicka's ideas

نویسندگان [English]

  • Majid Tavassoli Rokanabadi
  • Sirvan Salehzadeh
چکیده [English]

Cultural heterogeneity is a hallmark of most countries today. Accordingly, modern nation-states have often faced serious problems in terms of cultural and ethnic diversity and their management. Given the importance of this issue, this article introduces and critiques Will Kymlicka's theory of multicultural citizenship. The purpose of this article is to analyze Will Kimlicka's theory of multicultural citizenship. The growing demand of cultural minorities in liberal democracies and the acceptance of the demands of these cultural minorities by these governments, especially in a country like Canada, shows that this theory has been useful and has had a great impact. The research method of this article is descriptive-analytical. The results of this study show that this kind of Kimlica reading of liberalism, which is crystallized in the form of multicultural citizenship theory, is effective and useful in managing multicultural conflicts and ethnic policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Will Kimlicka
  • Multicultural Citizenship
  • Collective Rights
  • National Minorities
  • Ethnic Minorities
  • Multinational Federalism