جایگاه «حق بر تأمین اجتماعی» در اسناد روابط بین الملل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

امروزه، «حق بر تأمین اجتماعی» با مسئولیت دولت­ها ارتباط مستقیمی دارد؛ به­ گونه­ ای که در اسناد بین­ المللی نیز مورد تأکید ویژه قرارگرفته است. این مسئله، در روابط بین ­الملل برعهدة دولت­هاست وآنان مکلف شده ­اند تا این حق را برای تمامی شهروندان خود فراهم کنند. موضوع «حق بر تأمین اجتماعی» در نسل دوم حقوق بشر مورد توجه است. نویسندگان در این مقاله، سعی دارند تا مسئولیت دولت­ها را درقبال حق بر تأمین اجتماعی مورد بررسی و مداقة علمی قرار دهند. فرضیة اصلی مقاله این است که «حق برتأمین اجتماعی» در اسناد بین­ المللی به ­عنوان یک اصل حقوق بشر به شمار می ­آید و جزو نسل دوم حقوق بشر بوده است. برخلاف حق­ های نسل اول، یعنی آزادی­ های اساسی که برعدم مداخلة دولت تأکید دارند، در نسل دوم حقوق بشر، دولت­ها مسئولیت برقراری تأمین اجتماعی مناسب برای همة شهروندان خود را به­ دور از هرگونه تبعیض دارند و در قبال اسناد بین المللی متعهد شده و پاسخ­گو هستند. نویسندگان نتیجه می­ گیرند که دولت­ها به ­منظور جلوگیری از جنگ،  خشونت، برقراری عدالت اجتماعی، کاهش تضاد طبقاتی، فقر و کرامت انسانی، حق بر تأمین اجتماعی را در اسناد بین­ المللی به ­عنوان حق بشری به رسمیت شناخته­ اند و مسئول برقراری تأمین اجتماعی مناسب برای همة شهروندان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Right to Social Security in the Documents in International Relations

نویسندگان [English]

  • Fateme Sar-Reshte Izadmousa
  • Keyhan Barzegar
چکیده [English]

Today, "the right to social security" directly relates to responsibility of governments which have been highlighted in international documents. This is a subject in International Relations that makes governments responsible for providing this right to all of its citizens. The issue of "the right to social security" is mentioned in the second generation of human rights. The authors of this article try to study exactly the responsibility of governments toward the right to social security. The main hypothesis of this paper is that "the right to social security" is mentioned in the international documents as a principle of human rights in second-generation of human rights. while the first generation is the fundamental freedoms that insist on “lacking of government intervention”, the second generation of human rights focuses on states responsibility for social security for all of its citizens without any discrimination and states are committed to the international documents. The authors conclude that governments to avoid from war, violence, social justice, reducing class conflict, poverty and human dignity, have recognized the right to social security as a human right in international documents, and states are responsible for social security for all citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State Responsibility for Human Rights
  • the Right to Social Security
  • Documents of International Relations