تبیین جایگاه حوزه‌ی عمومی و امر سیاسی در اندیشه‌ی سیاسی هانا آرنت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

مفهوم حوزه‌ی عمومی از اصطلاحات مهم و ایده‌ساز در حوزه‌ی نظری سیاست و نیز مشوقی برای پیش­بُرد دمکراسی‌های مشورتی یا انجمنی به شمار می­‌رود، اما سیالیت و اغتشاش صورت‌بندی این مفهوم در نزد نظریه‌‌پردازان فلسفه‌ی سیاسی، بازترسیم خطوط اصلی آن و نیز پیوند آن با مفاهیم مهمی مانند امر سیاسی و آزادی را ناگزیر می‌سازد. از این‌رو، نگارنده با اتخاذ رویکرد تاریخ­نگاری ایده‌ها که مبتنی بر قرائت متنی است، درصدد برآمده تا با پرسش از چیستی ایده‌های حوزه‌ی عمومی، امر سیاسی و آزادی در اندیشه‌ی هانا آرنت، استدلال کند که مفهوم حوزه‌ی عمومی تحت تأثیر مدرنیته و ظهور ایدئولوژی‌های تمامیت‌طلب و جامعه‌ی توده‌ای که عرصه را بر عمل سیاسی تنگ‌تر می­کند، دچار تغییر شده و در نهایت با از میان رفتن چنین حوزه‌ای، امر سیاسی در قالب ایدئولوژی یا باوری متصلب به انحلال امر سیاسی منجر می‌شود. با درک چنین امری، زمینه‌ برای تقویت مفهوم حوزه‌ی عمومی به‌عنوان پیش‌ زمینه‌ای برای بازتعریف امر سیاسی در چارچوب مفهومی انسانی و مبتنی بر دوستی و سرانجام امکان بیشتر برای دسترسی به دمکراسی گشوده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Place of Public Sphere and the Political in the Political Thought of Hannah Arendt

نویسندگان [English]

 • Rahim Haji Agha
 • Mahboobeh Paknia
Azad University, Tehran-Markaz
چکیده [English]

The concept of the public sphere is one of the most important terms in the theoretical field of politics as well as in the encouraging deliberative or associative democracies. But the fluidity and disturbance of the articulation of this concept by political thinkers, drawing its main lines and linking it inevitably with other important concepts such as politics and freedom. Therefore, in this paper, by adopting an approach to historiography of ideas based on textual reading, the author has sought to question the ideas such as the public sphere, the political and freedom in thought of Hannah Arendt. It has been argued that the concept of the public sphere is affected by the modernity and the emergence of totalitarian ideologies and mass society, which tends to weaken the realm of political action, and ultimately leads to the collapse of the political. Understanding this, would lead to strengthen the concept of the public sphere as a ground for redefinition of the political in a human-based and friend-based context and ultimately more possible access to democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Public Sphere
 • Political Realm
 • The Political
 • Collapse of the Political
 • freedom
 1. منابع
 2. الف) منابع فارسی
 3. آرنت، هانا. (2016). انسان‌ها در عصر ظلمت، ترجمه مهدی خلجی، توانا.
 4. آرنت، هانا. (1390). وضع بشر ، ترجمه مسعود علیا، تهران: ققنوس.
 5. آرنت، هانا. (1377). انقلاب، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی.
 6. آرنت، هانا. (1388). میان گذشته و آینده: هشت تمرین در اندیشه‌ی سیاسی، ترجمه سعید مقدم، تهران: اختران.
 7. بردشا، لی. (1380). فلسفه سیاسی هانا آرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
 8. پارخ، بیخو. (1379). متفکرین سیاسی معاصر، ترجمه منیر سادات مادرشاهی، تهران: سفیر.
 9. فرهادپور، مراد. (1392). نام‌های سیاست، گزیده‌ی مقالات، تهران: بیدگل.
 10. لسناف، مایکل. (1387). فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، خشایار دیهیمی، چاپ دوم، تهران: ماهی.
 11. ب) منابع انگلیسی
 12. Arendt, Hannah. (1969). Crises of the Republic, New York: Harvest Books.
 13. Arendt, Hannah. (1973). The Origins of Totalitarianism, New York: Harcourt Brace & Company.
 14. Arendt, Hannah. (1978). The life of the Mind, New York: Harcourt Inc.
 15. Arendt, Hannah. (1994). Essays in Understanding 1930-1954: Formation, Exile, and Totalitarianism, New York: Schocken Books.
 16. Arendt, Hannah. (1994b). A Reply to Eric Voegelin, In Essays in Understanding, New York: Shocken Books.
 17. Arendt, Hannah. (1994a). What remains? The language remains: A conversation with Günter Gaus, in Arendt 1994, 1–23.
 18. Arendt, Hannah. (2005). The Promise of Politics, New York: Schocken books.
 19. Benhabib, Seyla. (1990). Hannah Arendt and the redemptive power of narrative, Social Research, Volume 57, p. 167–96.
 20. Benhabib, Seyla. (1996). The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, Modernity and political thought, s.l.: Sage.
 21. Buckler, S. (2011). Hannah Arendt and Political Theory: Challenging the Tradition, Edinburgh: Edinburgh University Press.
 22. Calhoun, C. (ed.). (1996). Habermas and the Public Sphere, 4 ed. Cambridge, MIT Press.
 23. Dossa, S. (1989). The public realm and the public self, The political theory of Hannah Arendt, Wilfrid Laurier University press: Ontario.
 24. Eicklman, A. S. and D. F. (eds.). (2002). Public Islam and the common good, LEIDEN, Brill.
 25. Gripsrud, J. (2009). Digisting the public sphere: two key issues. javnost the public, Vol.16 (No. 1,), pp. pp. 5 - 16.
 26. Habermas, Jurgen, T. a. (1977). Hannah Arendt's Communications Concept of Power, Social Research, 44 (1), pp. 3-24.
 27. History and Theory, Vol. 5, Beiheft 5. (1965). The Historiography of the History of Philosophy, pp. 33-66
 28. Lovejoy O. Arthur. (2001). The great Chain of Being, A Study of the History of an Idea, Harvard University Press.
 29. Mckee, A. (2005). The Public Sphere: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press.
 30. Nixon, J. (2015). Hannah Arendt and the Politics of Friendship, London: Bloomsbury Publishing.
 31. Parekh, S. (2008). Hannah Arendt and the Challenge of Modernity: A Phenomenology of Human Rights, New York: Routledge.
 32. Sing, Aakash and P. L. (eds.). (2010). From Political Theory to Political Theology: Religious Challenges and the Prospects of Democracy, London. Continuum.
 33. Swift, S. (2009). Hannah Arendt, London: Routledge
 34. Topolski, A. (2015). Arendt, Levinas and a Politics of Relationality, London, Rowman & Littlefield International, Ltd.
 35. Young-Bruehl, E. (2006). Why Arendt Matters, New York: Yale university press