علم فرونتیک به مثابه دلالت بنیادین برای نظریه توسعه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشگاه تربیت مدرس

10.29252/piaj.2020.99906

چکیده

هر نظریه جامع توسعه، یک منظومه گفتاری (Discursive) و شامل چند نوع گزارۀ مرتبط و منسجم است. این گزاره‌ها را می‌توان دلالت نامید، و هر نظریه توسعه را شامل چهار دلالت دانست. این دلالت‌ها عبارتند از دلالت بنیادین، دلالت وضعیتی، دلالت تبیینی، و دلالت هنجاری. دلالت بنیادین به این معناست که یک نظریه توسعه یک منظومۀ گفتاری‑عملی است با ابتناء به مبانی فکری معینی در باب انسان، جامعه، و تاریخ، چالش‌ها و بحرا‌‌ن‌های موجود را تشخیص داده و با تبیین ریشه‌ها و عوامل ایجاد وضعیت موجود، «معیار‌های توسعه یافتگی را صورتبندی و «سیاستگذاری راهبردی» را تمهید می‌کند. در این نوشتار با اجتناب از تفکر متافیزیکی – پوزیتیویستی، علم انسانی فرونتیک بعنوان دلالت بنیادین برای نظریه توسعه فراستمند مطرح می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phronetic Science: a Fundamental Implication for Development Theory

نویسندگان [English]

 • Seyedmohsen Alavipour 1
 • Abbas Manoochehri 2
1 Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

As a discursive framework, each development theory necessarily includes some interrelated characteristics whose implication would lead to a general theoretical system. The fundamental, the situational, the explanatory, and the normative are the four characteristics which together shape the implicational aspect of any development theory. Focusing on the fundamental implication, the present study attempts to show how a development theory might help in figuring out the developing criteria besides the strategic policy-making process via an intellectual understanding of the interrelation between the human-kind, the society, and history. In such doing, as a discursive-actual system, development theory would identify the present challenges in the society, and explain the roots of such critical situation. Here, we attempt to explain that in the fundamental aspect, such theory should avoid the metaphysical-positivistic approach, and apply a phronetic one in order to introduce a normative system of progress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development
 • Fundamental Implication
 • Phronetic Humanities
 1. - ارسطو (1371)، سیاست، ترجمه حمید عنایت، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
 2. - ارسطو (1378)، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمدحسن لطفی، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو.
 3. - بردشا، لی (1380)، فلسفه سیاسی هانا آرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو.
 4. - پولانی، کارل (1391)، دگرگونی بزرگ، ترجمه محمد مالجو، چاپ اول، تهران، نشر شیرازه.
 5. - چاندوک، نیرا (1377)، جامعه مدنی و دولت، ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی، چاپ اول، تهران، نشر مرکز.
 6. - فوکو، میشل (1384)، اراده به دانستن، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، چاپ سوم، تهران، نشر نی.
 7. - فوکو، میشل (1389)، نظم اشیاء: دیرینه‌شناسی علوم انسانی، ترجمه یحیی امامی، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 8. - قدیری اصلی، باقر (1387)، سیر اندیشه اقتصادی، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران.
 9. - کوهن، توماس (1383)، ساختار انقلاب‌های علمی، ترجمه عباس طاهری، چاپ اول، تهران، نشر قصه.
 10. - نیچه، فردریش (1375)، فراسوی نیک و بد، ترجمه داریوش آشوری، چاپ سوم، تهران، انتشارات خوارزمی.
 11. - هاکسلی، الدوس (1378)، دنیای قشنگ نو، ترجمه سعید حمیدیان، چاپ سوم، تهران، انتشارات نیلوفر.
 12. - هلد، دیوید (1396)، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران، انتشارات روشنگران.
 13. - Clegg, Stewart, Flyvbjerg, Bent, & Huagaard, Mark (2014), Reflections on phronetic social science: a dialogue between Stewart Clegg, Bent Flyvbjerg and Mark Haugaard, in: Journal of Political Power, Vol. 7. No. 2, pp. 275-306.
 14. - Dallmayr, Fred (1984), Polis and Praxis: Exercises in Contemporary Political Theory, MIT Press.
 15. - Elders, Leo J. (2019), The Ethics of St. Thomas Aquinas: Happiness, Natural Law, and the Virtues, Catholic University of America Press.
 16. - Flyvbjerg, B. (2004), Phronetic planning research: Theoretical and methodological reflections, in: Planning Theory & Practice, Vol. 5, No. 3, pp. 283–306.
 17. - Flyvbjerg, B. (2005), Social science that matters, in: Foresight Europe, No. 2, 38-42.
 18. - Flyvbjerg, B., Landman, T., & Schram, S. (2012), Real Social Science: Applied Phronesis, New York, Cambridge University Press.
 19. - Gimbel, E. W. (2013), Making Political Science Matter? Phronetic Social Science in Theory and Practice. In: Perspectives on Politics, Vol. 11, No. 4, pp. 1139-1143.
 20. - Habermas, Jurgen (1973), Theory and Practice, trans. to English J. Viertel, Bacon Press, Boston.
 21. - Kenyon, Eric (2012), Augustine and the Liberal Arts, in: Art and Humanities in Higher Education, Vol. 12, No. 1, pp. 105-113.
 22. - Kuschel, Gonzalo Bustamante (2016), Phronetic science: a Nietzschean moment?, in: Journal of Political Power, Vol. 9, No. 2, pp. 207-225.
 23. - Lukes, Steven (2005), Power: a Radical View. 2nd Ed., London: Macmillan.
 24. - Petersen, Anna Charlotta & Olsson, Jan Ingvar (2015), Calling Evidence-Based Practice into Question: Acknowledging Phronetic Knowledge in Social Work, in: British Journal of Social Work, No. 45, pp. 1581-1597.
 25. - Rudolf Stichweh (2001), Scientific Disciplines, History of; in: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Ed. By Neil J. Smelser & Paul B. Baltes, Amesterdam, Elsevier, pp. 13727-13731.
 26. - Rüegg, Walter (2004), A History of University in Europe, Vol. 3, Cambridge University Press.
 27. - Snow, C. P. (1998), The Two Cultures, Cambridge, The University of Cambridge Publication.
 28. - Stichweh, Rudolf (2000), Systems Theory as an Alternative to Action Theory? The Rise of ‘Communication’ as a Theoretical Option, in: Acta Sociologia, Vol. 43, pp. 5-13.
 29. - Weingart, Peter (2010), A Short History of Knowledge Formations, in: Oxford Handbook of Interdisciplinary Studies, ed. By: Robert Frodeman, Oxford, Oxford University Press, pp. 3-15.