جو بایدن و رمزگان عملیاتی در حوزه سیاست خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

10.29252/piaj.2021.214997.0

چکیده

رئیس جمهـور آمریـکا از اختیـارات زیـادی در حـوزه سیاسـت خارجـی برخـوردار اسـت و ّ ی بـر حـوزه ادراکـی و عملیاتـی سیاسـت خارجـی آمریکا تغییـر آن می توانـد تأثیـرات جـد نیازمنـد ً داشـته باشـد. آگاهـی از رویکردهـای سیاسـت خارجـی رهبـران جدیـد معمـوال ارزیابـی دقیـق باورهـای اصلـی آنهاسـت چراکـه آشکارسـازی باورهـای مرکـزی نخبـگان سیاسـی، امـکان پیش بینـی مواضـع رهبـران در موقعیت هـای احتمالـی آینـده را پدیـد مـی آورد. بـا توجـه بـه انتخاب جـو بایـدن به عنوان چهـل و ششـمین رئیس جمهـور آمریکا، سـؤال اصلـی مقاله این اسـت کـه الگوهـای ادراکی جـو بایـدن در حوزه سیاسـت خارجی کدام هـا هسـتند؟ در واقـع، هدف اصلی مقاله بررسـی باورهـای مرکزی جو بایـدن در حوزه سیاسـت خارجـی بـا بهره گیـری از دیدگاه هـا و مواضـع پیشـین او بـا اسـتفاده از چارچـوب مفهومـی رمـزگان عملیاتی اسـت. بـرای این منظـور جامعه آمـاری برگزیده از متـون مربوط بـه زندگی سیاسـی جـو بایدن از سـال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ بـا رویکرد تحلیل کیفـی متون مورد بازبینـی ذهنی و تفسـیری قـرار گرفته انـد. یافته اصلی مقاله این اسـت که ادراکات سیاسـت خارجـی بایـدن در حـوزه باورهـای بنیادیـن، بـر اسـاس نـگاه همکاری جویانـه بـا متحدان آمریـکا، ائتالف سـازی دموکراتیـک بـر ضـد رقبـای آمریـکا و احیـای رهبـری قاعـده محور آمریـکا در عرصـه جهانـی و همچنین در حـوزه باورهای ابزاری، بر اسـاس اقـدام گام به گام، اولویـت دیپلماسـی با شـرکت همه ذی نفعان و اهمیـت رضایت مردم آمریـکا در تصمیمات سیاسـت خارجی شـکل گرفته اسـت. در ایـن مقاله، ابتـدا مقدمه و ادبیات موجود و سـپس چارچـوب مفهومـی و روش شناسـی خواهند آمـد. در ادامه، رمـزگان عملیاتی جـو بایدن بر اسـاس پنـج سـؤال مربوط بـه باورهای بنیادین و پنج سـؤال مربـوط به باورهای ابـزاری مورد تحلیـل قـرار خواهنـد گرفـت. در نتیجه گیـری، چارچوب هـای احتمالـی سیاسـت خارجی دولـت بایـدن در قبـال ایـران مورد اشـاره قـرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Joe Biden’s Operational Codes in Foreign Policy

نویسنده [English]

  • Heidarali Masoudi
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

US president has a significant role in foreign policy-making. In result, change of White House occupant can cause significant changes in perceptual and operational aspects of American foreign policy. Anticipating the new president’s foreign policy tendencies requires an analysis of his/her core ideas and attitudes in this area. Applying operational code analysis as its framework, the article aims to investigate Joe Biden’s main ideas, perceptions and attitudes in foreign policy area. The main thesis of the article is that Biden’s foreign policy perceptions are strategically based on cooperation with American allies, democratic alliance-building against American rivals and restoring American rule-based global leadership. In terms of tactical issues, the finding shows that Biden’s foreign policy is likely to frame in terms of step-by-step approach, preference of diplomacy with all sides involved and importance of American public support in foreign policy area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joe Biden
  • American foreign policy
  • operational code
  • perception
  • Iran
  • US relations

 

بهستانی, مجید (1392) رابطه نگرش دینی و سیاست خارجی ادراکی. تحلیل رمزگان عملیاتی بازرگان و احمدی نژاد. روابط خارجی 19 (5), pp. 211–247.
خسروی, علیرضا; افراسیابی, شایان (1397) رخدادها و سنجش تغییر در باورهای رهبران (مطالعۀ موردی. باراک اوباما و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در ایران، سیاست 47 (48), pp. 651–670.
مشیرزاده, حمیرا(1397) مبانی نظری تبیین و تحلیل سیاست خارجی:تهران: سمت.
Biden, Joe (2003): Hearing Before The Committee On Foreign Relations United States Senate: One Hundred Eighth Congress First Session. Iran: security threats and US Policy. Available online at https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-108shrg92476/html/CHRG-108shrg92476.htm.
Biden, Joe (2006a): Hearing Before The Committee on Foreign Relations United States Senate One Hundred Ninth Congress. Responding to Iran’s nuclear ambitions: Next steps. Available online at https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-109shrg30620/html/CHRG-109shrg30620.htm.
Biden, Joe (2006b): Hearing Before The Committee On Foreign Relations United States Senate One Hundred Ninth Congress Second Session. A Nuclear Iran: Challenges And Responses. Available online at https://www.govinfo.gov/app/details/CHRG-109shrg30835.
Biden, Joe (2006c): Iran’s political/nuclear ambitions And U.S. Policy options A compilation of Statements by witnesses Before the Committee on foreign relations United states senate One hundred ninth congress. Available online at https://www.govinfo.gov/app/details/CPRT-109SPRT27613/context.
Biden, Joe (2014): Remarks by the Vice President at the John F. Kennedy Forum, Harvard University. Harvard Kennedy School, Boston, Massachusetts. Available online at https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/10/03/remarks-vice-president-john-f-kennedy-forum.
Biden, Joe (2020a): Biden interview with Thomas Friedman,. CNN. USA. Available online at https://www.nytimes.com/2020/12/02/opinion/biden-interview-mcconnell-china-iran.html.
Biden, Joe (2020b): Joe Biden’s Democratic National Convention (DNC) speech. Available online at https://joebiden.com/2020/08/25/watch-highlights-of-joe-bidens-dnc-speech/, updated on August 21.
Biden, Joe (2020c): Why America Must Lead Again. In Foreign Affairs Magazine, 2020. Available online at https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again, checked on 11/6/2020.
Biden, Joe (2020d): There’s a smarter way to be tough on Iran. Opinion by Joe Biden. CNN. USA. Available online at https://edition.cnn.com/2020/09/13/opinions/smarter-way-to-be-tough-on-iran-joe-biden/index.html ¼.
Biden, Joe; Harris, Kamala (2020): Biden and Harris interview with CNN,. USA. Available online at Available at https://edition.cnn.com/2020/12/04/media/biden-harris-tv-interview/index.html.
Crichlow, Scott (1998): Idealism or Pragmatism? An Operational Code Analysis of Yitzhak Rabin and Shimon Peres. In Political Psychology 19 (4), pp. 683–706. DOI: 10.1111/0162-895X.00127.
Dyson, Stephen Benedict (2001): Drawing policy implications from the ‘Operational Code’ of a ‘new’ political actor: Russian President Vladimir Putin. In Political Science 34 (3), pp. 329–346.
Holsti, Ole R. (1976): Foreign policy viewed cognitively. In Robert Axelrod (Ed.): Structure of decision. The cognitive maps of political elites. Princeton, Guildford: Princeton University Press, pp. 18–54.
Lubold, Gordon; Jamerson, Joshua (2020): Biden National Security Adviser Sees U.S. Rejoining Iran Nuclear Deal. In The Wall Street Journal, 12/8/2020. Available online at https://www.wsj.com/articles/biden-national-security-adviser-sees-u-s-rejoining-iran-nuclear-deal-11607399179, checked on 12/14/2020.
Peake, Jeffrey S. (2016): Presidential Agenda Setting in Foreign Policy. In Political Research Quarterly 54 (1), pp. 69–86. DOI: 10.1177/106591290105400104.
Sprout, Harold; Sprout, Margaret (1957): environmental factors in the study of international politics. In The Journal of Conflict Resolution 1 (4).
Stephen G. Walker, Mark Schafer and Michael D. Young (1998): Systematic Procedures for Operational Code Analysis: Measuring and Modeling Jimmy Carter’s Operational Code. In International Studies Quarterly 42 (2).
Tower, John G. (1981): Congress versus the President. The Formulation and Implementation of American Foreign Policy. In Foreign Affairs 60 (2), p. 229. DOI: 10.2307/20041078.
Walker, Stephen G. (1977): The Interface Between Beliefs and Behavior Henry Kissinger’s Operational Code and the Vietnam War. In Journal of Conflict Resolution 21 (1), pp. 129–168. DOI: 10.1177/002200277702100107.
Young, Michael D.; Schafer, Mark (1998): Is There Method in Our Madness? Ways of Assessing Cognition in International Relations. In Mershon International Studies Review 42 (1), p. 63. DOI: 10.2307/254444.