جایگاه انسان در تحولات الهیات سیاسی مسیحیت با تمرکز بر متن مقدس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، ایران

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.29252/piaj.2021.221787.1076

چکیده

به باور فیلسوفان و اندیشمندان متاله، سنت عبری و دستگاه عقلانی یونان باستان بر الهیات مسیحی و متن مقدس آن تاثیری هستی شناختی نهاده است. در مقاله حاضر قصد داریم به این پرسش بپردازیم که الهیات مسیحی چگونه به پیدایش اومانیسم در نظریه های سیاسی مدرن انجامید؟ در مقام فرضیه، این مساله مورد بررسی قرار می گیرد که گذار دیالکتیکی مغرب زمین از سیطره کلیسایی قرون وسطی به سوبژگی انسان را نمی توان یک شیفت پارادایمی دانست؛ بلکه صورت بندی الهیات مسیحی مبتنی بر نظریه تثلیث به گونه ای صورت پذیرفت که امکان تجلی "روح" خدا در پسر خدا را به اصالت عمل در پسر انسان تسری دهد و آن را به واسطه سنت یهود و تمهیدات فلسفی یونان باستان موجه سازد. لذا اهتمام داریم با استفاده از روش تطبیقی- تفسیری متن به مستنداتی بپردازیم که الهیات سیاسی مسیحی را از ترویج پارسایی در بدو ظهور مسیح تا انقیاد انسان توسط کلیسا متحول ساخت و در ادامه، ما به ازای آنچه در قرون وسطی رخ داد، ناگزیر از پذیرش اومانیسم شد و توانست از اصالت انسان و عقلانیت او حمایت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of human in the changes of the political theology of Christianity Focusing on the holy text

نویسندگان [English]

 • elnaz parvanehzad 1
 • Abolfazl Shakoori 2
1 department of political science, faculty of human science, university of Bojnord, Bojnord, Iran
2 Department of political science, Faculty of human science, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
چکیده [English]

divine philosophers and thinkers believe that the Hebrew tradition and the rational system of ancient Greece had an ontological influence on Christian theology and its sacred text. . Given this as a fact, this paper aims to answer the question “how Christian theology led to the creation of humanism, especially in the modern political theories?” During the research, we realized that the dialectical transition of the West from medieval church dominance to the subjectivity of man cannot be considered a paradigmatic shift. Rather, the Christian doctrine of Trinity extends the embodiment of the “Spirit of God” in the “Son of God” to the pragmatism in the Son of Man (Jesus Christ), and justifies it through the Hebrew tradition and the ancient Greek philosophy. Using comparative-interpretive method, this research tries to find the reasons why Christian political theology shifted from “asceticism” in early Christianity to the subjugation of man by the church, and later on, what happened in dark medieval times is discussed and that how Christian political theology had to accepted “humanism” and “rationality” inevitably to cope with the modern times.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Theory
 • Political Theorizing
 • Political Processes
 • Environmental Problem
 • Political Ecology
 • منابع

  • انجیل عیسی مسیح (2000م)، ترجمه هزاره نو، انتشارات ایلام.
  • اشمیت ، کارل (1393)، الهیات سیاسی (1)، ترجمه لیلا چمن خواه، تهران: نگاه معاصر.
  • افلاطون (1380)، دوره آثار؛ جلدهای اول تا چهارم. ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
  • آگوستین قدیس (1391)، شهر خدا، ترجمه حسین توفیقی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
  • استیونسن، لزلی؛ هابرمن، دیوید ل. و متیوز رایت، پیتر (1394)، دوازده نظریه درباره طبیعت بشر، ترجمه میثم محمدامینی، تهران: نشر نو.
  • توکلی، غلامحسین (1382)، «اومانیسم دینی و اومانیسم سکولار»، پژوهش‌های فلسفی- کلامی، شماره 17 و 18.
  • دورانت، ویلیام جیمز (1337)، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، جلد ششم، تهران: اقبال؛ فرانکلین.
  • ژیلسون، اتین (1389)، تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطی، ترجمه رضا گندمی نصرآبادی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
  • سیرا، کولت (1393)، فلسفه یهودی؛ تاریخ فلسفه راتلج، ترجمه حسن مرتضوی، جلد سوم، تهران: نشر چشمه.
  • سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم (1384)، مسیحیت، قم: انتشارات معارف اسلامی ایران.
  • شجاعی زند، علیرضا (1381)، عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
  • طباطبائی، جواد (1385)، جدال قدیم و جدید، تهران: نگاه معاصر.
  • عنایت، حمید (1386)، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، تهران: زمستان.
  • کاپلستون، فردریک (1375)، تاریخ فلسفه (یونان و روم)، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، جلد یکم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش.
  • کارمدی، د.ل و کارمدی، ج.ت (1383)، «مسیحیت از عیسی تا یوحنا»، ترجمه حسین پاینده، ارغنون، شماره 5 و 6.
  • کونگ، هانس (1389)، خدا در اندیشه فیسلوفان غرب، ترجمه حسن قنبری، جلد سوم، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
  • کهن، آبراهام (1382)، خدا، جهان، انسان و ماشیح در آموزه‌های یهود، ترجمه امیر فریدون گرگانی، تهران: نشر المعی.
  • کهن، آبراهام (1390)، گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانی، تهران: اساطیر.
  • کلباسی اشتری، حسین (1384)، مدخلی بر تبارشناسی کتاب مقدس، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  • کلاپرمن، ژیلبرت ولیبی ( 1349)، تاریخ قوم یهود، ترجمه مسعود همتی، تهران: انجمن فرهنگی اوتصرهتورا (گنج دانش ایران).
  • گورسکی، ل.پیاتی (1366)، مبانی مسیحیت، آکادمی علوم اتحاد شوروی، ترجمه اسد اله مبشری، تهران: کتابسرای بابل.
  • لیدمان، سون اریک (1381)، تاریخ عقاید سیاسی؛ از افلاطون تا هابرماس، ترجمه سعید مقدم، تهران: اختران.
  • لین، تونی (1380)، تاریخ تفکر مسیحی. ترجمه روبرت آسریان، تهران:‌ فرازن روز.
  • لوی، حبیب (1333)، تاریخ یهود ایران، کتاب فروشی یهودا بروخیم.
  • مورفی، ننسی (1391)، چیستی سرشت انسان: نگاهی از منظر علم، فلسفه و الهیات مسیحی، ترجمه علی شهبازی و محسن اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
  • محدثی، حسن (1388)، الاهیات انتقادی؛ رویکردی بدیل اما ناشناخته، تهران: یادآوران.
  • مک گراث، آلیستر (1384)، درسنامه الهیات مسیحی (شاخص ها، منابع و روش ها)، ترجمه بهروز حدادی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
  • مجتهدی، کریم (1387)، فلسفه در قرون وسطی، تهران: امیر کبیر.
  • منوچهری، محمدعلی (1370)، مذهب و سیاست در جهان، تهران: انتشارات ها.
  • ناس، جان بایر (1392)، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
  • ویور، جو مری (1393)،درآمدی به مسیحیت، ترجمه حسن قنبری، تهران: دانشگاه ادیان و مذاهب.
  • هوردرن، ویلیام (1368)، راهنمای الهیات پروتستان، ترجمه طاطاوس میکائیلیان، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
  • یاسپرس، کارل (1363)، آگوستین، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی.
  • یگر، ورنر (1392)، الهیات نخستین فیلسوفان یونان، ترجمه فریده فرنود فر، تهران: حکمت.
  • Carig, Hovey. , Phillips, Elizabeth. (Eds). (2015), The Cambridge Companion Political Theology. Cambridge University Press.
  • Elshtain, Jean Bethke. (2004), The Blackwell Companion to Political Theology. Peter Scott & William T. Cavanaugh. (Eds). Blackwell Publishing.
  • Jenson, Robert. (2004), The Blackwell Companion to Political Theology. Peter Scott and William T. Cavanaugh. (Eds). Blackwell Publishing.
  • Multman (1965), https://www.religion-online.org
  • Phillip, W.Gray. (2007), Political theology and the theology of politics: carl Schmitt and medieval Christian political thought. Volume xx, Nos. 1and 2.
  • Taylor, Charles. (2001), Sources of the self the making of the modern identity. Massachusetts: Harvard University Cambridge.