ارتباطسنجی ورزش و سیاست با بهره گیری از نظریة آنتونی گرامشی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جلوه­های هم­بستگی ورزش و سیاست در طول تاریخ مدرن مشهود بوده است و به­خوبی می­توان به نشانه­هایی تاریخی از دخالت دولت­ها در عرصه­های ورزشی اشاره کرد. جدایی سیاست از ورزش، امروزه بی­معنی است و این پدیده توانسته با شاخص­های متعددی، خود را بیش از پیش به سیاست متصل کند. در جهان معاصر، ورزش، دولت و سیاست به­نحو درهم­تنیده­ای با یکدیگر مرتبط­اند و می­توان از ورزش به­عنوان یک عامل مهم اجتماعی نام برد. امروزه، نقش ورزش در علوم اجتماعی، سیاسی و روابط بین­الملل، به­گونه­ای وسیع مورد توجه علمی قرار گرفته است. این مقاله، با رویکردی توصیفی-تبیینی در­صدد شناخت اثرات اجتماعی-سیاسی ورزش است و شاخص­های آن را با استفاده از رویکرد هژمونی گرامشی به­عنوان نیرویی اجتماعی-سیاسی، مورد تحلیل قرار داده و نقش این پدیده را در ساخت هژمونی ملی و علی­الخصوص در تحکیم هم­بستگی و استقرار دولت ملی نشان می­دهد. برای تحلیل هژمونی ورزشی، نقش آن در ملت سازی، کنترل اجتماعی، ادغام اجتماعی و ساخت هژمونی در عرصه­های بین­المللی مورد واکاوی قرار می­گیرد. شیوة گردآوری اطلاعات در این پژوهش، استفاده از داده­های کتابخانه­ای و الکترونیکی و تحلیل این اطلاعات بر مبنای روش پژوهش و آرای آنتونیو گرامشی در باب جامعة مدنی و هژمونی است. هدف این پژوهش، بر مبنای جنبة نوآورانة موضوع ارتباط­سنجی ورزش و سیاست، بر اساس آرای فرهنگی هژمونی است که می­تواند خود به­عنوان یک چارچوب نظری در مطالعات بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Sports and Politics According to the Theory of Gramsci

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Heshmatzade
  • Seyyed Mohammad Hossein Akramiyan
چکیده [English]

Correlation between sports and politics in modern history is clearly visible. Today, it is impossible to separate politics from sports and politics is connected with several indicators to sports. In the contemporary world, sports, government and politics are linked to each other. Today ,sports is presented as an important social factor. The role of sports in the social sciences, political science and international relations has been in deep scientific attention. This article is a descriptive-explanatory and tries to understand the social and political effects of sports. This article uses Gramsci's theory of hegemony and shows the role of sports in the building and consolidating national unity of government. This article shows the role of sports in nation building, social control, social integration. In this study we have used the method of data collection and electronic library. This article has a theoretical framework that can be used in the future studies of the relationship between sports and politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports
  • Hegemony of Sports
  • Gramsci's Civil Society
  • National Identity
  • Integration and Social Control