چرخش اسپینوزایی در فلسفه سیاسی فرانسوی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سال های پس از جنگ جهانی دوم، در فلسفه اروپایی نگاه ویژه ای به اسپینوزا شکل گرفت. تا پیش از این، متافیزیک، اخلاق و سیاست اسپینوزا در پرتو خوانشی هابزی هگلی از او تفسیر می شد. در فرانسه قرن بیست، جریانی از تفکر فلسفی سیاسی شکل گرفت که نسبت به هگل نگاهی انتقادی داشت و شماری از فیلسوفان ضدهگلی فرانسه تفسیر جدیدی از اسپینوزا به دست دادند که در مجموع سنتی از تفسیر جدید اسپینوزایی و فلسفه اسپینوزایی جدید آفریده شد. این دگردیسی گفتمانی فلسفی در چارچوب نظریه انتقادی یا نظریه رادیکال، در تقابل با گفتمان های فلسفه سیاسی غالب در فرانسه قرار دارد. در این مقاله بر پایه رویکرد تاریخ انتقادی اندیشه، به بررسی تحلیلی تحول خوانش اسپینوزایی و ادوار تفسیر اسپینوزایی در فلسفه عمومی به طور کلی و فلسفه سیاسی به طور خاص در فرانسه قرن بیستم می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spinozan Turn in French Political Philosophy

نویسنده [English]

  • Reza Najafzadeh
چکیده [English]

New controversial interpretations of Spinoza`s Opera Quae
Supersunt Omnia flourished in post second World War years.
During the nineteen century and beginning years of the Twentieth
Spinoza`s metaphysics, ethics and politics were dominated
by a Hobbesian-Hegelian interpretation. Gradually a critical
philosophico-political thought toward Hegel were created in
the twentieth-century French philosophy. A group of French
anti-Hegelian philosophers introduced an alternative interpretation
of Spinozian works, generating a new tradition in Spinozist
readings. Spinozist philosophy faced new dimensions.
This discursive change contradicted with dominant traditions
of French political philosophy. In this article, the author tries
to analyze some faces of transformation of Spinozian reading
and periods of Spinozian interpretation in twentieth-century
French philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seventieth Century Philosophy
  • Spinozian Thought
  • Radical Thought
  • Metaphysics
  • Political Philosophy
  • French Philosophy
  • Immanentism