بررسی انتقادی حکمرانی جهانی: حکمرانی غربی یا سیستم غیر‌‌قطبی جهانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

انتشار اقتدار، ضرورت یک نگاه جدید را به نظام بین‌الملل فراهم ساخته است. حکم­رانی جهانی نامی است که به‌ این نگاه اطلاق گردیده است. در بطن نظریه­های غربی از حکم­رانی جهانی، دیدگاهی مبتنی بر حذف و شمول قرار دارد. به­ گونه ­ای­ که، تعاریف غربی از حکم­رانی جهانی سبب حذف جهان توسعه‎نیافته از قلمرو این مفهوم شده ­اند. هدف این نوشتار نقدی بر عدم جامعیت حکم­رانی جهانی و چگونگی آن در نظریه ­های غربی و رفع این نقیصه­ ی اساسی است. در این راستا، این پرسش طرح شده است که نظریه­ های غربی چگونه و با تأکید بر چه مبانی ­ای جهان توسعه‎نیافته را از شمول حکمرانی جهانی حذف کرده‎اند، و برای حل آن چه باید کرد؟ در پاسخ، این فرضیه طرح شده است که، مجموعه ­ای از تقیّدات هستی­شناختی، به­ خصوص در دو مسئله ­ی نوع کنش­گران و رابطه ­ی ساختار و کارگزار در نظریه ­های غربی ،حذف جهان توسعه‎نیافته را رقم زده است و راه چاره در نقد مبانی هستی‎شناختی نظریه‎های غربی و ایجاد دیدگاهی نوین با ابعاد هستی‎شناختی نوین در باب حکمرانی جهانی است. این تحقیق در چارچوب نظری با تمسک به ابعاد فرانظری (هستی­شناسی) موضوع را مورد تحلیل قرار داده، و درنهایت نتیجه می‎گیرد که اولویت مبانی هستی­شناختی بر نظریه سبب می­شود تا حکم­رانی جهانی که در دیدگاه غربی، در بعد فرانظری دارای کنش­گران محدود و رابطه­ ی کارگزارمحور بود و در بعد محتوایی صرفاً به­ صورت عملکردهای همکاری ­جویانه تعریف می ­شد، در یک دیدگاه جایگزین، در بعد فرانظری به دیدگاهی با کنش­گران نامحدود و رابطه ­ی دوسویه­ ی ساختار و کارگزار، و در بعد محتوایی به یک ساختار منسجم و تعریف­ کننده، با یک قانون واحد که دارای رابطه­ ی تکوینی با عملکردهای همکاری ­جویانه و غیرهمکاری­ جویانه­ ی حکم­رانی جهانی است، تبدیل شود. چیزی­ که در نهایت سبب جایگیری جهان توسعه‎نیافته در این ساختار می­ شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study on Global Governing; The Western Governing or Non-Polar Global System

چکیده [English]

The release of  authority has provided necessity of a new look to the international system. Global governance is the name given to this view. Western theories in the context of global governance are based on  inclusion and  removed. Western definition of global governance, has been removed the undeveloped world from the realm of this concept. The purpose of this paper is a critique of the lack of comprehensiveness in western global governance and fix this problem. In this context, the question is that the western theories, how has been eliminated undeveloped world from the realm of global governance and they are stressed on what principles?  And what can be done to solve this problem? In response, provided hypothesis is that a set of ontological commitment on the issues of the relationship between structure and agency and type actors in western theories, eliminates the undeveloped world. Solution is to review the ontological foundations of western theories and create a new perspective with a new ontological dimension about global governance. The theoretical framework of this study was to document the meta-theoretical model (ontology) to analyze the case and ultimately concludes that ontology is prior on theory and this makes the western view with limited actors and agent-based process in its meta theoretical model and with cooperative operations in terms of content, to be amended . Thus, creating an alternative approach with unlimited actors and Interrelationships between structure and agency in its meta theoretical model and  with a coherent structure defining and a single law that has a formative relationship with cooperative and non-cooperative processes of global governance in terms of content. This, ultimately has resulted that undeveloped countries enter in global governance structure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Global governance actors
 • Ontology
 • Global governance
 1. الف) منابع فارسی
 2. آرچر، کلیو.(1384). سازمان‌های بین‌المللی، ترجمه فرزانه عبدالملکی، تهران:نشر میزان.
 3. برنم، پیتر و دیگران.(1390). روش تحقیق در علوم سیاسی، ترجمه میترا رانجات، تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 4. چرنوف، فرد. (1388). نظریه و زبر‌نظریه در روابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
 5. روزنا، جیمز. (1388). حکمرانی در عصر واهمگرایی: نه یک جمهوری جهانی و نه یک نظام بین‌دولتی جهانی، ترجمه‌ی صونا قاجار، فصلنامه مطالعات بین‌المللی،سال ششم،شماره 2.
 6. صالحی، حجت. (1388). سازگاری مفهوم حکمرانی جهانی با بحران خاورمیانه، سازمانهای بین‌المللی 5 ،پژوهشنامه چهل ویکم.
 7. فن گلان، گرهارد. (1378). درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه سید داود آقایی، تهران:نشر میزان.
 8. کراهمان، الکه. (1387). تهدیدات و بازیگران جدید در امنیت بین‌الملل، جمعی از مترجمان ، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 9. مارش، دیوید، استوکر، جری. (1392). روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیر محمد حاج یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 10. مشیر زاده، حمیرا. (1391). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات سمت.
 11. معینی علمداری، جهانگیر. (1392). روش‌شناسی نظریه‌های جدید در سیاست (اثبات‌گرایی و فرااثبات گرایی)، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات.
 12. ب) منابع انگلیسی
 13. Adler, Emmanuel, Bernstein, Steven. (2005). Knowledge in Power:The Epitemic Construction of Global Governance, In Power in Global Governance, Edited by Michael Barentt and Raymond Duvall, New York: Cambridge University Press.
 14. Annan, Kofi. (2001). We the Peoples,
 15. in:www.un.org/millennium/sg/report/full.html.
 16. Barnett, Michael, Duvall, Raymond. (2005). Power in Global Governance, Combridge University Press.
 17. Barnett, Michael, Finnemore, Martha. (2005). The Power of Liberal International Organization, In Power in Global Governance, edited by Michael Brnett and Raymond Duvall, New York: Cambridge University Press.
 18. Betsill, Michele M., Corell, Elisabeth (eds). (2008). NGO Diplomacy, Cambridge: MIT Press.
 19. Boli, J., Thomas, G. (eds). (1999). Constructing World Culture, Stanford: Stanford University Press.
 20. Chayes, Abram and Antonia Handler Chayes. (1995). The New Sovereignty: Compliance With International Regulatory Agreements, Cambridge:Harvard University Press.
 21. Commission on Global Governance. (1999). Our Global Neighbourhood: Report of the Commission on Global Governance, Oxford: Oxford University press.
 22. Cupitt, Richard, Witlock, Rodney and Lynn Williams Whitlock. (1997). The Mortalityof International Governmental Organizations, In The Politics of Global Governance: International Organization in an Interdependnt World, edited by Paul F.Diehl, Boulder:LynneRienner.
 23. D.BA Alice, J. Hoffmann, Matthew. (2005). Contending Prospectives on Global Governance, London: Routledge.
 24. Dingwerth, Klaus, Pattberg, Philipp. (2006) Global Governance as a Prespective on World Politics, Global Governance, 12 (2).
 25. Duffield, John. (2007). What Are International Institutions?, International Studies Review, 9(1).
 26. Gilpin, Robert. (2001). Global Political Economy:Understanding the InternationalEconomic Order, Princeton University Press.
 27. Ku, Charlott, Diehl, Paul F. (2006). Filling in the Gaps, Global Governance, 12(2).
 28. Harris, E., Yunker J. (eds). (1999). Toward Genuine Global Governance: Critical Reactions to Our Global Neighborhood, Westport: Praeger.
 29. Hewson, M., Sinclair, T. (eds). (1999). App to Global Governance Theory, Albany: SUNY Press.
 30. Jacobson, Harold k., Brown Wiss, Edith. (1995). Strengthening Compliance With International Environmental Accord:PreliminaryObserrvations from a Collaborative Project, Global Governance , 1(2).
 31. Kaldor, Mary. (2003) The Idea of Global Civil Society, International Affairs,79(3).
 32. Karns, Margaret P., Mingst Karen A. (2010). International Organization: The Politics and Processes of Global Governance, Lynne Rienner.
 33. Keohane R. (2001). Governance in Partially Globalized World, American Political Science Association, 95(1).
 34. Mathews, Jessica T. (1997). Power Shift, Foreign Affairs ,76(1).
 35. Mathiason, John. (2007). Invisible Governance: International Secretariats in Global Politics, Bloomfield, CT: Kumarian.
 36. Mittleman, J.(eds). (1997) Globalization: Critical Reflection, Boulder: LynneReinner.
 37. Morphy, C. (2000). Global Governance: Poorly Done and Poorly Understood, International Affairs, 76 (4).
 38. O’Brien, R., Goetz A.M, Scholte J.A AND Williams M. (2000). Contesting Global Governance, Combridge: Cambridge University Press.
 39. Rosenau , James N. (1997). Governance, Order, and Change in World Politics, in Governance Without Government: Order and Change in World Politics, edited by James N.Rosenau and E.O. Czempiel, Cambridge: Cambridge University Press.
 40. Spar, Debora L. (1999). Lost in Cyber Space, In Private Authority and International Affairs, edited by A.Claire Cutler, Virginia Haufler and Tony Porter, Albany: State University of New York Press.
 41. Takur, Ramesh, Maley, William. (1999). The Ottawa Convention on Landminse, Global Governance, 5 (3).
 42. Wisss, T. (2000). Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges, Thired World Quarterly ,21 (5).
 43. Reincke, Wolfgang H. (1999-2000). The Other World Wide Web: Global Public Policy Networks, Foreign Policy,117.
 44. Year book of International Organization. (2008-2009).