دریدا و خوانش اسطورۀ برج بابل: شالوده شکنیِ نگرش و سیاست خشونت طلبانۀ سامی ها با استفاده از مفهوم دوستی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

مقالة حاضر تلاشی است که ضمن تلقی «برج افسانه­ای بابل» به عنوان نماد خشونت و سلطه ­طلبی معماران آن (سامی­ها)، به شیوة توصیفی-تحلیلی و با استفاده از رویکرد شک­ گرایانۀ شالوده ­شکنی، این نوع نگرش و سیاست را به چالش می­ کشد. دریدا بنای برج بابل را در راستای حفظ تبار و زبان واحد و از آن طریق، ایجاد یک امپراطوری عظیم نژادی و زبانی، تلاش سامی ­ها برای خلق معنایی معین تلقی می­ کند و بر آن است تا با اعطای معنایی بدیع به مفهوم «دوستی»، بر بنیاد تعاریف متفاوتی از مفاهیم «برادری»، «مسئولیت ­پذیری»، «هدیه»، «مهمان ­نوازی» و «بخشایش» (که همگی برخلاف گفتمان سنتی، دارای ویژگی نمادین، نامحدود، ناگسستنی و نامشروط هستند)، نویدبخش شیوه­ای تازه­ و اصیل از سیاست و حکومت با عنوان «دموکراسی در راه» باشد. بدین ­ترتیب، دریدا فروپاشی برج بابل را از جانب خداوند، نماد پایان خودمحوری و دیگر­ستیزی و آغازی بر حرکت به سمت آزادی و برابری قلمداد می­ کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Derrida and Reading the Tower of Babel: Deconstructing Sami's Violent Attitudes and Policy by Using the Innovative Concept of Friendship

نویسندگان [English]

  • Ali Alihoseini 1
  • Alireza Aghahoseini 2
  • Hamid Nassaj 1
  • Sara Veisi 3
چکیده [English]

The present paper is an attempt that pointing Babel Tower as the symbol of the violence and domination of the Semites and attempt to challenge this attitude and policy by the Innovative concept of friendship in a descriptive-analytical manner. Derrida considers the efforts of the Sami to build the tower, thereby preserving their descent and language, as their attempt to create meaning; and by his deconstruction approach, fights this type of imperialism. Derrida by giving a new meaning to the concept of "friendship" based on the brotherhood, responsibility to the other, gift, hospitality, forgiveness- which are unbreakable, unconditional and universal- heralds a new and original form of politics and government named "democracy to come". Derrida considers the collapse of the Babel Tower by God, the symbol of the end of tyranny and injustice, and the beginning of a move toward equality and freedom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Babel Tower
  • Friendship
  • Fraternity
  • Democracy to come
  • Derrida's Deconstruction