پیوند میان روابط بین الملل و حقوق بین الملل در پرتو سازه انگاری: یک نگاه بین رشته ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 واحد علوم تحقیقات

2 واحد علوم و تحقیقات

چکیده

از آغاز هزاره سوم میان نظریه پردازان روابط بین الملل ، به ویژه کسانی که به جنبه های اجتماعی ساخته شدن هویت ها عنایت دارند و نیز تئوریسین های که توجه خود را معطوف به نقش هنجارها در سیاست بین الملل کرده اند ، و همچنین آن دسته از محققان حقوق بین الملل که برای تحولات هنجاری اهمیت زیادی قایل اند ، گفتگویی برقرار شده است . تحت این شرایط سازه انگاران عمدتا برجنبه های اجتماعی ایجاد هنجارها تاکید کرده اند .از آنجائیکه حقوق بین الملل بر حسب ماهیت آن برهنجارها تمرکز کرده و به ایجاد ، تحول و زوال هنجارها علاقه مند است ، بنابراین این امر می تواند قوی ترین نقطه اتصال میان برخی از محققان حقوق بین الملل و سازه انگاران به شمار رود . چنین پیوندی محور اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. سازه انگاری از طریق نشان دادن این مطلب که چگونه ممکن است هنجار ها باعث تشکیل و یا حتی تحت تحت الشعاع قرار دادن منافع شوند ، به عملکرد حقوق بین الملل کمک فراوانی نموده است . در حقیقت بنظر می رسد بسیاری از حقوقدانان بین المللی به نحوی از انحاء از شم خردگرایانه و نیز سازه انگارانه برخوردار بوده اند . مهمترین کمک تحقیقاتی سازه انگاری در عرصه های روابط بین الملل و حقوق بین الملل فهم آن دسته از فرایندهای اجتماعی است که منجر به عملیات حقوق بین الملل می شوند. سازه انگاری نیز از چنان پتانسیلی برخوردار است که می تواند توضیح منسجم تری از حقوق بین الملل عرفی بیش از سایر تئوریسین های روابط بین الملل و حتی حقوق بین الملل ارائه دهد. به منظور برقراری چنین گفتگوی میان این دو رشته مطالعاتی ، حقوق دانان بین الملل باید نسبت به مفاهیم سیاست بین الملل با دید بازتری برخورد کرده و این رشته را به صورت رشته ای که صرفا به موضوع قدرت و منافع مادی می پردازد ، تصور نکنند.

عنوان مقاله [English]

The Linkage between International Relations & International Law Through Constructivism: An Interdisciplinary Perspective

نویسندگان [English]

 • Samira mohseni 1
 • Abdolali Ghavam 2
چکیده [English]

Since the beginning of the third millennium, a new dialogue has been emerged between IR theorists especially those who are interested in the social creation of identity and who focus attention on the role of norms in international politics and international law scholars for whom normative evolution is highly significant. Constructivists have emphasized more on the social creation of norms. However, because international law is, of its nature, norm-focused, it is a fascination with norm creation, evolution, and destruction that has proven to be the strongest bridging point between some international law scholars and the constructivists. This bridge will form the core of this article. Constructivism has made a lot of contributions to understanding the operation of international law by demonstrating constitute or even trump interests. In fact, somehow norms may many international lawyers appear to have both rationalist and constructivist intuition. The most significant contributions of constructivist scholarship in both IR and IL are
related to the insights it offers into social processes that drive the creation and the operation of international law. Constructivism hassuch potential to provide a more coherent account of customary international law than other IR theories and even than international law itself. In order to pursue such dialogue between the two fields, international lawyers will have to open their minds to conceptions of international politics that do not assume the latter field confine itself only to power and material interests.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Norms
 • Rules
 • Socialization
 • Social Structures
 • Inter-Subjective Understanding
 • International Actor
 • Identity Interests
 1. Adler , Emanuel (2005) . Communitarian International Relations : The Epistemic Foundations of International Relations (N.Y.: Routledge).
 2. Adler ,E.and Vincent Pouliot (2011)(eds). International Practices ( Cambridge : Cambridge University Press).
 3. Abbott , Kenneth , and Duncan Snidal (2013). “ Law , Legalization and Politics : An Agenda for the Next Generation of IL/IR Scholars ,” Cambridge : Cambridge University Press).
 4. Barnett , Michael (1997) .”Bringing in the New World Order : Liberalism , Legitimacy , and the United Nations ,” World Politics, Vol.49.No.4.
 5. Bhaskar , Roy (1979). The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critical of the Contemporary Human Sciences (Brighton : Harvester Press).
 6. Barnett,Michael ,and Martha Finnemore (2004). Rules for the World : International Organizations in Global Politics (Ithaca : N.Y.: Cornell University Press).
 7. Chekel , Jeffrey (2001) .” Why Comply ? Social Learning and European Identity Change ,” International Organization ,Vol .55,No .3.
 8. …………(2005).”International Institutions and Socialization in Europe : Introduction and Framework ,” International Organization,vol.5a,No.4.
 9. Dewey , John (1988) .” The Nature of Aims ,” in J. Dewey (ed.) ,The Middle Works of John Dewy ,Volume ,4,1899-1924 (Carbondale : Southern Illinois University Press).
 10. Franck , Thomas (1990) . The Power of Legitimacy among Nations (N.Y.: Oxford University Press).
 11. ………(1995). Fairness in International Law and Institutions (Oxford : Clarendon Press).
 12. Giddens , Anthony (1984). The Constitution of Society : Out line of the Theory of Structuration ( Cambridge : Polity Press).
 13. Goodman , Ryan , and Derek Jinks (2004),”How to Influence States: Socialization : Conceptual , Empirica and Normative Challenges ,” Duke Law Journal ,Vol.54,No.4.
 14. Hurd , Ian (2008) .”Constructivism ,” in Christian Reus-Smit (ed) , The Oxford Handbook of International Relations (oxford : Oxford University Press).
 15. Hopf , Ted(2010) .”The Logic of Habit in International Relations.” European Journal of International Law , Vol .16.No.4.
 16. Hurd , Ian(2007).”Breaking and Making Norms : American Revisionism and Crises of Legitimacy ,” International Politics , Vol . 44.
 17. Hathaway , Dona (2002) .” Do Human Rights Treaties Make a Difference ?,”Yale Law Journal ,Vol.111,No.8. Koh , Harod Hongiu (1996) .”Transnational Leg Process”: The 1994 Roscoe Pound Lecture ,” Nebraska law Review, Vol.75,No.1.
 18. Koh,Harod Hongiu (1996).”Transnational Legal Process “: The 1994 Roscoe Pound Lecture ,” Nebraska Law Review ,Vol.75,No.1.
 19. ………(1998a).”The 1998 Frankel Lecture : Bringing International Law Home ,” Houston Law Review , Vol .35,No.3.
 20. Kratochwill , Fredrich (1989). Rules ,Norms and Decisions : On the Conditions of Practical and Reasoning in International Relation and Domestic Affairs ( Cambridge : Cambridge University Press).
 21. McDougal , Myres , and Michael Reisman (1980) .” The Prescribing function in World Constitutive Process :How International Law Is Made .” Yale Studies.
 22. Onuf , Nickolas (1989). World of Making : Rules and Rule in Social Theory and International Relations (Columbia : University of South Carolina Press).
 23. O’Connell, Mary – Ellen (1999).”Symposium on Method in International Law : New International Legal Process.” American Journal of International Law , Vol .93,N0.2.
 24. Price ,Richard (2008) .” Moral Limit and Possibility in World Politics ,” International Organization ,Vol.62,No.2.
 25. Price , R .and Chistian Reus- Smit (1998).”Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivism,” European Journal of International Relations , Vol.4.No.3.
 26. Ruggie , John(1986) .” Continuity and Transformation in the World Polity Toward a Neoralist Synthesis ,” in Robert O . Keohane (ed) , Neorealism and Its Critics (N.Y: Columbia University press).
 27. Rorty , Richard (1989). Contingency ,Irony , and Solidarity ( Cambridge : Cambridge University Press).
 28. Reus-Smit , Christian (2004) .” The Politics of International Law “ in Christian of International Law (Cambridge : Cambridge University Press).
 29. Ruggie ,John (1998) .” What Makes the Wtrld Hang Together ? Neo- Utilitarianism and the Social Constructivist Challenge ,” International Organization,” Vol.52,No.4.
 30. Reisman , Michael (1981).”International Law – Making : A Process of Communication : The Harod Laswell Memorial Lecture ,” Proceeding of the Annual Meeting ( American Society of International Law),Vol.75.
 31. Risse ,Thomas and Kathryn Sikkink (1999). “The Socialization of Iternational Human Rights Norms into Domestic Practices : Introduction ,” in Thomas Risse , Steve Ropp ,and Kathryn sikkink (ed.), The Power of Human Rights : International Norms and Domestic Change (Cambridge :Cambridge University Press).
 32. Searle , John (1995) The Construction of Social Reality (N.Y.: Free Press).
 33. Sinclair , Adriana (2010) . International Relations Theory and International Law : A Critical Approach ( Cambridge : Cambridge University Press).
 34. Tipson , Frederick Samaon (1973-1974). “ The Lass well- McDougal Enterprise: Toward a World Public Order of Human Dignity ,” Virginia Journal of International Law , Vol . 14,No.3.
 35. Toop , Stephen (1990) .” Confronting Indeterminacy : Challenges to International Legal Theory ,” Proceeding of the Canadian Council on International Law.
 36. Wiener , Antje (2008) The Invisible Constitution of Politics : Consted Norms and International Encounters ( Cambridge : Cambridge University Press).