رابطه هویت ملی و هویت قومی بین جوانان شهر زنجان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هویت ملی در عین داشتن عناصر و مؤلفه‌های مشترک با هویت قومی، از تعدادی عناصر و مؤلفه‌های اختصاصی نیز برخوردار است. عناصر و مؤلفه‌های فرهنگ، تاریخ، سرزمین، مذهب و نژاد بین هویت‌های ملی و قومی مشترک هستند ولی عناصر و مؤلفه‌های حاکمیت و استقلال، حکومت، بروکراسی، اقتصاد ملی و سیستم دفاعی مختص هویت ملی هستند. اگر چه هویت قومی همواره زیرمجموعه­ ی هویت ملی تعریف می‌شود، بر­اساس نوع نگرش عمومی به مؤلفه‌های هویتی، یکی از جهت‌گیری‌های ارتباطیِ تقویتی، تخریبی، توازی یا تلفیقی بین دو نوع هویت قومی و هویت ملی برقرار است.    مقاله­ ی حاضر در پی مشخص نمودن نوع جهت‌گیری رابطه‌ای بین هویت قومی و هویت ملی میان جوانان شهر زنجان در مرداد ماه سال 1390برآمده است. برای این منظور، از طریق روش پیمایشی و با توزیع پرسشنامه بین 380 نفر از جوانان 18-30 ساله، از آن­ها نظرسنجی به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که جوانان آذری در شهر زنجان دارای گرایشات مثبت نسبت به هویت قومی و در­عین­ حال به هویت ملی هستند. به ­این ­ترتیب مشخص گردید که بین هویت ملی و هویت قومی جوانان شهر زنجان، نه تنها رابطه­ ی منفی وجود ندارد بلکه بین این دو هویت جمعی رابطه‌ای تقویتی (با شدت کم) برقرار است. به­ طوری­که، با بیشترشدن میزان هر یک از دو هویت قومی یا هویت ملی، میزان دیگری نیز بین جوانان زنجانی افزایش می‌یابد. بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که بین هویت‌های قومی و ملی بین جوانان شهر زنجان، جهت‌گیری رابطه‌ای تقویتی برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relevence of National and Ethnic Identity Among Zanjan’s Youth

نویسندگان [English]

  • Hamid Ahmadi
  • Mosaddegh Ganjkhanlou
چکیده [English]

While National identity has the elements and common component of ethnic identity, it also has some proprietary number of elements and components. Elements and components of the culture, history, territory, religion, race, are common between the national or ethnic identities. But the elements and features of the sovereignty and independence, government, economy and national defense and army are specific to national identity. Although ethnic identity is defined as the subsets of national identity, in some cases, there is the possibility of changing direction towards ethnic or national identity especially if the orientation of the components of identity changes. Thus, we can create one of the strengthening, destructive, parallel or consolidated orientation connections between two types of ethnic identity and national identity based on the general attitude to the identical components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national identity
  • ethnic identity
  • the Azeri’s youth people
  • Zanjan