پیامدهای نظریه شناسایی اکسل هونت برای رادیکالیسم معاصر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

2 دانشگاه تهران

چکیده

امروزه نظریه­ ی شناسایی به ­مثابه پارادیمی نو و در عین حال بالغ در ساحت فلسفه و علوم اجتماعی غربی بسط و تکوین پیدا کرده است. در مقاله ­ی حاضر، به مبانی و اصول فکری اکسل هونت، فیلسوف سیاسی آلمانی که در سال­ های اخیر نقش عمده ­ای در بسط و تحول نظریه ­ی شناسایی داشته است، می­ پردازیم. هونت با بازتفسیر نظریه­ ی انتقادی و تلاش برای رفع موانعی که این نظریه از آغاز با آن دست به گریبان بوده، مفهوم «به رسمیت شناخته شدن» یا «شناسایی» را پایه و اساس هنجاری منازعه ­ی اجتماعی قرار داده است. او از این طریق کوشیده با ارائه­ ی درک جدیدی از مفهوم «هویت»، از نسل اول نظریه­ ی انتقادی یعنی آدورنو، هورکهایمر و مارکوزه که بر دیالتیک منفی تأکید داشتند و نسل دوم که به سردمداری هابرماس بر کنش ارتباطی در چارچوب عام­ نگری و بیناذهنیت تأکید دارند، فراگذرد و بر اساس نظریه­ ی شناسایی، چشم­ انداز تجارب اخلاقی سوژه­ ها را در تعاملات بیناذهنی بررسی کند.پرسش اصلی مقاله ­ی حاضر این است که چگونه اکسل هونت با ارائه ­ی تمهیداتی در چارچوب نظریه­ ی شناسایی با رویکردی انتقادی، در مباحث رادیکالیسم معاصر تحول ایجاد می­ کند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه­ ی زیر مطرح می ­شود: هونت با مربوط کردن سه حوزه­ ی هویت­ ساز یعنی عشق و دوستی با روابط مبتنی بر حقوق و همبستگی، به دیدگاه جامعی درباره ­ی شناسایی رسیده است و این دستاورد را مبنای یک تحلیل فراطبقاتی در رادیکالیسم معاصر و نقد دیدگاه­ های راست ­کیش قرار داده است. اهمیت موضوعی مقاله ­ی حاضر بررسی یکی از روندهای در حال رشد در رادیکالیسم معاصر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consequences of the Axel Honneth’s Recognition Theory for Contemporary Radicalism

نویسندگان [English]

 • Mohsen Beigi 1
 • Jahaangir Moeini Alamdari 2
1 Tarbiat Modarres University
2 Tehran University
چکیده [English]

Nowadays, the Theory of Recognition emerges as a new discourse, at the same time has been grown up in the field of Western philosophy and social sciences. In the present article, the fundamentals and intellectual principles of Axel Honneth’s thought – a German political philosopher who has an important role in the expansion of recognition theory – are studied. Honneth considered the concept of “recognition” as the basis of social conflict by re-interpreting the critical theory and aiming at eliminating the barriers that this theory has been struggling with at the beginning. He presented a new understanding of the concept of “identity” to pass the first generation of critical theory presented by Adorno, Horkheimer, and Marcuse, who all emphasized on negative dialectic and the second generation that emphasized on the communicative action in the universalism framework and Intersubjectivity to evaluate the perspective of the ethical experiences of subjects in interpersonal interactions based on recognition theory.The main question raised in the present study is “How does Axel Honneth evolve in contemporary radical issues by introducing measures in the framework of recognition theory with the critical approach?” In response to this question, the following hypothesis is proposed: Honneth has come up with a comprehensive view of recognition by relating three areas of identificators, namely, love and friendship with rights-based relationships and solidarity. He deduced this achievement as the basis of an infraclass analysis of contemporary radicalism and a critique of the orthodox view. The aim of the present study was to examine one of the growing trends in contemporary radicalism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Recognition
 • Love
 • Solidarity
 • identity
 • Self Esteem
 • Critical Theory
 • intersubjectivity
 1. Altusser, Louis. (1971). Frued and Lacan, in Lenin and Philosophy and Other Essays.Translated by Ben Brewster. Published by Montly Review Press. New York and London.
 2. Anderson, Joel. (1996). Introduction in Struggle for Recognition, Published by Polity Press.
 3. Deranty, Jean. Philippe; Renault, Emmanuel. (2007). Politizing Honneth’s Ethics of Recognition, Thesis Eleven. Number 88, pp. 92- 111.
 4. Frazer, N. (2003). Social justice in an age of identity politics: Redistribution, recognition and participation, in Fraser, N.; Honneth, A. (eds), Redistrubution or recognition? London,Verso.
 5. Genel, Katia; Deranty, Jean. Philippe. (2016). Recognition or Disagreement Critical Encounter on The Politics of Freedom, Equality and Iddentity, Published by Columbia University Press.
 6. Honneth, Axel. (2007). Disrespect: The Normative Foundations of critical theory, Cambridge: polity.
 7. Honneth, Axel. (1996). The Struggle for Recognition(The Moral Grammar of Social Conflicts), Translated by Joel Anderson, Published by Polity Press.
 8. Jeffery, C. Alexander; Pia Lara, Maria. (1996). Honneth’s new critical theory of recognition, New Left Review, 220 (1), 126-136.
 9. Petherbridge, Danielle. (2013). The Critical Theory of Axel Honneth, Published by Lexington Books.
 10. Petherbridge, Danielle and Others. (2011). Axel Honneth: Critical Essays With a Reply by Axel Honneth. Published by Brill.
 11. Pilapil, Renante. (2011). Paychologization of injustice? On Axel Honneth’s Theory of Recognitive Justice, Ethical Perspectives. 18. No. Pp.76-106.
 12. Schmidt am. Bush; Hans, Christoph; F. Zurn, Christopher. (2010). The Philosophy of Recognition. Published by Lexington Books.
 13. Taylor, Charles. (1994). The Politics of Recognition’. Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, Amy Gutmann (ed.), Princeton: Princeton University Press.
 14. Thompson, Simon. (2006). The Political Theory of recognition: A Critical Introduction, Cambridge: Polity.
 15. Van Den Brink, Bert; Owen, David. (2007). Recognition and Power Axel Honneth and Tradition of Critical Social Theory, Published by Cambridge University Press.
 16. Zurn, C. (2000). Anthropology and normativity: A critique of Axel Honneth’s formal conception of ethical life, Philosophy and Social Criticism, 26(1), 115-124.