دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، پاییز 1398 
4. مناقشه حقوق بشری ایران و آمریکا؛ هویت یا قدرت

صفحه 81-101

مرضیه کریمی؛ رضا سیمبر؛ احمد جانسیز