گفتمان امنیتی غرب آسیا از منظر اندیشکده‌های راهبردی روسیه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل. دانشگاه گیلان

10.29252/piaj.2022.226260.1227

چکیده

در پاسخ به چالش­ها و معضلات امنیتی در سطوح خارجی (منطقه­ای - جهانی)، سیاست­های امنیتی کنشگران بر پایه پویش­های محیطی طرح­ریزی و پیگیری می­شود. در مراکز مطالعاتی روسیه، اهداف امنیتی برگرفته از یک محیط­شناسی بوده و بر پایه جغرافیای سیاسی اولویت می­یابد. ساختارهای حاکم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی درک شده در هر محیط از سوی این مراکز، بازتاب شرایط امن نسبت به منافع و خواسته­های کرملین می­باشد. این پرداخت روسی از امنیت و محیط در غرب آسیا بر اساس تبیین نیاز­ها، منافع و پیامد­های هر رفتار و تصمیم دولت روسیه در میان محققان روس شکل گرفته و درنهایت به یک گفتمان امنیتی دست می­یابند. این نوشتار با هدف شناخت مبنای استراتژی کلان و دکترین­های امنیتی اندیشکده­های روسی در رابطه با محیط غرب آسیا، سؤال اصلی خود را بدین صورت بیان می‌دارد: اندیشکده‌های رسمی و تصمیم‌ساز روسیه چه نگرش، تبیین، دامنه و عناصری پیرامون مفهوم امنیت در محیط غرب آسیا دارند؟ پژوهش حاضر فرضیه خود را بر اساس تعریف مدلول امنیت از سوی اندیشکده­های راهبردی روسیه در سطح منطقه‌ای و جهانی به ویژه منطقه غرب آسیا، بر پایه زیست تاریخی، جغرافیای وطنی و هویت درک شده توسط روس­ها و با هدف چگونگی تعریف و تحقق منافع و اولویت‌های مادی روسیه قرار داده است. این مقاله در چارچوب نظریه سازه‌انگاری به تأویل نگاه و فهم روسی از محیط امنیتی در غرب آسیا می‌پردازد. نوشتار پیش­رو برای دستیابی به یافته‌های قابل‌اتکا و مورد نظر، با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای (مکتوب و الکترونیکی) به انجام رسیده است. در پایان برای نتیجه­گیری سریع­تر با بهره‌گیری از تحلیل‌های مبتنی بر مطالب اندیشکده­های روسی، یافته­های پژوهش در سه بعد محوری و نه مؤلفه‌های اصلی بیان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The West Asian Security Discourse from the Perspective of Russian Strategic Think tanks

نویسندگان [English]

 • Mehdi Hedayati Shahidani 1
 • MohammadReza Larti 2
1 Associate Professor, International Relations, Univrsity of Guilan
2 MSc International Relations, University of Guilan
چکیده [English]

In response to security challenges and problems at the external level (regional - global), the security policies of actors are designed and pursued based on regional dynamics. In the study centers of the Russian Federation, security objectives are derived from enviromentology and are prioritized based on political geography. The governing political, economic, and cultural structures perceived in these regions by these centers reflect a secure region in line with the Kremlin's interests and aspirations. This Russian approach to security and the region in West Asia is based on a cost-benefit explanation of every behavior and decision of the Russian government among Russian researchers, and ultimately leads to a security discourse. This article aims to identify the basis of the macro-strategy and security doctrines of Russian think tanks in relation to the West Asian region: What is the attitude, explanation, scope and elements of Russian official and decision-making think tanks about the concept of security in the West Asian environment? The present study bases its hypothesis on the bio-history, national geography and identity defined by Russia's strategic think tanks at the regional and global levels, with the aim of how to define and realize Russia's material interests and priorities, especially in the West Asian region. This article, within the framework of constructivism theory, interprets Russia's view of the security region in West Asia. This article has been done by descriptive-analytical method and using library resources (written and electronic) to achieve reliable and desired findings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • think tank
 • security discourse
 • Russia
 • West Asian
 • Environmentology
 •  

  منابع

  • افتخاری، اصغر (1379)، «امنیت در حال گذار: تحول معنای امنیت در قرن بیستم و یکم»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 10، زمستان 1379. 8-27.
  • امینیان، بهادر (1390)، «محیط امنیتی ایران و تحولات بیداری اسلامی»، فصلنامه آفاق امنیت، شماره 13، زمستان 1390. 5-17.
  • جمشیدی، محمد و الهی، ایرج (1393) «ارائه الگوی تحلیل محیط راهبردی سیاست خارجی ایران در حوزه آسیای مرکزی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 86، تابستان 1393. 31-61.
  • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1388)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات سمت.
  • مشیرزاده، حمیرا (1386)، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت.
  • نوری، علیرضا (1398)، «موازنه و ثبات دوسطحی در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه؛ پیامدها بر امنیت و منافع ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 1، بهار 1398. 73-98.
  • هدایتی شهیدانی، مهدی و لارتی، محمدرضا (1399)، «درک تهدید آثار آن بر رویکرد محیط‌شناسی اندیشکده­های روسیه؛ با تأکید بر محیط آسیای مرکزی و قفقاز»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین­المللی، شماره 45، زمستان 1399. 55-72.
  • Awan, Zamir Ahmed (2021), "Russia May Play Leadership Role in Middle-East Peace", Geopolitics, Available at: https://www.geopolitica.ru, (Accessed on: 27.10.2021).
  • Aksenenok, Aleksandr & Mahmood, Omar (2017), "Russia – GCC Relations After the Signing of the JCPOA with Iran", Russian Internatinal Affairs Council, Available at: http://russiancouncil.ru, (Accessed on: 07.11.2020).
  • Belenkaya, Marianna (2019), "Should the United States Be Worried About Russian Activity in the Gulf?", Carengie Moscow Center, Available at: http://carnegie.ru, (Accessed on: 11.10.2021).
  • Divsallar, Abdolrasool & Kortunov, Pyotr (2020), "The Fallout of the US-Iran Confrontation for Russia: Revisiting Factors in Moscow’s Calculus", Russian Internatinal Affairs Council, Available at: http://russiancouncil.ru, (Accessed on: 06.11.2021).
  • Dugin, Alexander (2016), "Kurdistan and the Greater Middle East", Geopolitics, Available at: https://www.geopolitica.ru, (Accessed on: 09.10.2021).
  • Eftekhari, Fardin (2021), "Is Russia Preparing to Get Closer to Iran in the Biden Era?" Available at: http://russiancouncil.ru, (Accessed on: 01.11.2021).
  • ElSheikh, Nourhan (2017), "A New Launching for Russian Saudi Relations", Valdai Discussion Club, Available at: http://valdaiclub.com, (Accessed on: 09.10.2021).
  • Flochart, Trine (2012), "Constructivism and Foreign Policy", In Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne, eds, Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Oxford University Press.
  • Geopolitics (2018), "The Middle East: A Prognosis for 2018", Geopolitics, Available at: https://www.geopolitica.ru, (Accessed on: 09.10.2021).

  ‒     Glazova, Anna (2017), "Russian policy in the Middle East", Russian Institute for Strategic Studies, Available at: https://en.riss.ru, (Accessed on: 03.10.2021).

  ‒     Khlebnikov, Alexey (2017), "Middle East at the regional security crossroads", Russian Internatinal Affairs Council, Available at: http://russiancouncil.ru, (Accessed on: 04.11.2021).

  ‒     Khlebnikov, Alexey (2020), "Russia and Iran in Syria and Beyond: Challenges Ahead", Russian Internatinal Affairs Council, Available at: http://russiancouncil.ru, (Accessed on: 04.11.2021).

  ‒     Kortunov, Andrey (2021), "Russia and Iran: How Far from a Strategic Partnership?", Russian Internatinal Affairs Council, Available at: http://russiancouncil.ru, (Accessed on: 18.11.2021).

  ‒     Majdalani, Ahmed (2021), "The Middle East and Great Power Politics", Valdai Discussion Club, Available at: http://valdaiclub.com, (Accessed on: 09.10.2021).

  ‒     Malashenko, Aleksey (2021), "В Контексте Общей Нестабильности в Регионе В 2020-е Годы", Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences, Available at: https://www.imemo.ru, Accessed on: 27.10.2021).

  ‒     Mamedov, Ruslan (2017), "Moscow’s Iraq strategy: Make lots of friends", Russian Internatinal Affairs Council, Available at: http://russiancouncil.ru, (Accessed on: 13.11.2021).

  ‒     Mamedov, Ruslan (2020), "The Energy Sector, Competition and Security in the Eastern Mediterranean", Russian Internatinal Affairs Council, Available at: http://russiancouncil.ru, (Accessed on: 13.11.2021).

  ‒     Mamedov, Ruslan (2021), "Russia: Towards a Balance of Interests in the Eastern Mediterranean", Russian Internatinal Affairs Council, Available at: http://russiancouncil.ru, (Accessed on: 13.11.2021).

  ‒     McGann, James, G (2016), Global Go to Think Tank Index Report 2020, University of Pennsylvania, ScholarlyCommons. Pennsylvania.

  ‒     Monika, Santa & Vurmus, Kristiny (2021), "Деятельность России и Китая на Ближнем Востоке", Center for Strategic Assessment and forecasts, Available at: http://csef.ru, (Accessed on: 17.11.2021).

  ‒     Notte, Hanna & Azizi, Hamidreza (2021), "Will Iran Accept Russia’s Ideas for a Middle East Regional Security Process?", Valdai Discussion Club, Available at: http://valdaiclub.com, (Accessed on: 15.010.2021).

  ‒     Suchkov, Maxim (2020), "Russia in the Middle East: “Be with Us — and Remain Yourself”", Russian Internatinal Affairs Council, Available at: http://russiancouncil.ru, (Accessed on: 15.11.2021).

  ‒     Wendt, Alexander (1995). "Constructing International Politics", International Security, Vol, 20, Issue 1.

  ‒     Zviagelskaya, Irina & Surkov, Nikolay (2019), "Russian Policy in the Middle East: Dividends and Costs of the Big Game", Russian Internatinal Affairs Council, Available at: http://russiancouncil.ru, (Accessed on: 02.11.2021).