دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 71، آذر 1401، صفحه 1-288