سنجش و تحلیل میزان آگاهی سیاسی درباره گروه ویژه اقدام مالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج

10.29252/piaj.2020.100633

چکیده

هـدف پژوهـش حاضـر بررسـی میـزان آ گاهـی سیاسـی دانشـجویان دانشـگاه یاسـوج درخصـوص گـروه ویـژه اقـدام مالـی و کنوانسـیون های مربوطـه و عوامل مؤثر بـر آ گاهی آنهـا اسـت. فرضیـه پژوهـش بـر آ گاهـی سیاسـی بـاالی دانشـجویان دربـاره موضـوع پژوهـش تاکیـد دارد. بـرای سـنجش این مسـاله از روش پیمایشـی اسـتفاده شـده اسـت. بدیـن ترتیـب کـه بـا اسـتفاده از فرمول کوکـران حجـم نمونه ۴۰۰ تـن انتخاب شـد و ۲۴ سـؤال بسـته در اختیـار آنهـا قـرار گرفـت. پرسـش نامـه شـامل چهـار بخش و هـر بخش دارای شـش سـؤال دربـاره گـروه ویـژه اقـدام مالـی، کنوانسـیون مبـارزه بـا تأمیـن مالـی تروریسم،کنوانسـیون مبـارزه بـا جرائـم سـازمان یافتـه فراملی وکنوانسـیون مبارزه با فسـاد بـود. یافته هـای پژوهـش نشـان داد میـزان آ گاهـی سیاسـی دانشـجویان در حـد متوسـط قـرار دارد. بیشـترین آ گاهـی سیاسـی دربـاره گـروه ویـژه اقـدام مالـی و کمتریـن آ گاهـی سیاسـی مربـوط به کنوانسـیون مبـارزه با فسـاد بود. همچنین دانشـجویان پسـر به نسـبت دانشـجویان دختـر و دانشـجویان دانشـکده علـوم انسـانی بـه نسـبت سـایر دانشـکده ها آ گاهـی سیاسـی بیشـتری داشـتند. عالوه بـر این میـزان آ گاهی سیاسـی دانشـجویان با دو متغیـر سـن و میـزان مصـرف رسـانه ای ارتبـاط معنادار داشـت، اما هیـچ ارتباطـی بین دو متغیـر وضـع اقتصـادی خانواده هـا و محـل سـکونت دانشـجویان مشـاهده نشـد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Analysis of the Level of Political Awareness about FATF

نویسنده [English]

 • Ali Bagheri Dolatabadi
member of political science department in yasouj university
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the political awareness of the students of Yasouj University about the Financial Action Task Force (FATF) and related conventions and also factors affecting their knowledge. Research hypothesis emphasizes students› awareness of the subject of research. A survey method was used to measure this issue. Using the Cochran formula, the sample size was 400 people and 24 Closed questions were given to them. The questionnaire consisted of 4 sections and each section had 6 questions about the United Nations Conventions on Combating the Financing of Terrorism, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the United Nations Convention against Corruption and the Financial Action Task Force (FATF). The findings showed that the students› political awareness was moderate. The most political awareness belonged to FATF and the least political awareness was about the United Nations Convention against Corruption. Also, male students compared to girls and students of humanities faculty compared to other faculties had more political awareness. In addition, there was a significant correlation between student›s political awareness with age and media consumption, but there was no relationship between the two variables of household economic status and the student›s residence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • FATF
 • students
 • political awareness
 • terrorism
 • convention
 1.   منابع

  الف) فارسی

  1. اسکافی، مریم، (1386)، «بررسی میزان آگاهی جوانان از حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل موثربر آن در شهر مشهد»، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 9، بهار و تابستان 1386، ص1-33.
  2. افهمی، بنفشه، (1382)، «بررسی نگرش و رفتار سیاسی نوجوانان و جوانان شهر مشهد»،پایان نامه دکتری دانشگاه فردوسی، دانشگاه مشهد.
  3. آلموند، گابریل؛ بینگهام، پاول جی، (1377)، چارچوب نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  4. بازیگر، قدرت الله؛ مرادی زاده، سهراب، (1383)، «سنجش میزان آگاهی سیاسی دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه استان لرستان»،پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت.
  5. باقری احمد ابادی، محمد رضا، (1377)، «عوامل موثر بر مشارکت سیاسی جوانان : مورد مطالعه شهر شیراز»، پایان نامه کارشناسی ارشددانشکده علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه شیراز.
  6. باقری دولت آبادی، علی، (1395)، «بررسی آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه یاسوج درخصوص موضوعات روابط بین الملل و عوامل موثر بر آن»، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، دوره 1، شماره 19، صص 177-211.
  7. باقری، فاطمه، (1394)، «بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا»، کارآگاه، سال 8، دوره 2، شماره 31، صص 66-86.
  8. برچیل، اسکات و دیگران، (1391)، نظریه های روابط بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده و روح الله طالبی آرانی، تهران: میزان.
  9. بیابانی، غلامحسین؛ مظفری، افسانه، (1392)، «جرائم سازمان یافته ملی و فراملی»، کارآگاه، سال 6، دوره 2، شماره 24، صص 31-46.
  10. خامنه ای، سید علی، (30/3/1397)، «بیانات در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی»، پایگاه  اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای، آخرین بازیابی 20/4/1397، قابل دسترس در: http://www.leader.ir/fa/speech/21378
  11. خبیری، کابک؛ دربندی، مارال، (1391)، «حقوق بین المللی و تروریسم»، فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین الملل، سال 4، شماره 17، صص151-178. 
  12. داوسون، ریچارد و دیگران، (1382)، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه مهدی جواهری فر، تهران: نشر لاجورد
  13. زارع قاجاری، فردوس؛ قائم مقامی، علی، (1392)، استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تهران: تاش.
  14. سلیمی، صادق، (1382)، «جنایت سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن»، مجله حقوقی، شماره 29، صص169-212.
  15. سمیعی اصفهانی، علیرضا؛ بهرامی مقدم، سجاد؛ افشاری، داوود، (1384)، «ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ»، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، سال 6، شماره 22، صص 107-136.
  16. شاکری، حمید، (1384)، «بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد از گفتگوی تمدن ها» پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.
  17. شاهسون، پریچهر، (1380)، «بررسی مقایسه ای مشارکت زنان در امور مدنی – سیاسی کشورهای مختلف»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی،شماره 163-164 ، صص165-156.
  18. شهرام نیا، امیر مسعود؛ ملائی، صابر (1389)، «تحلیل تاثیر آگاهی سیاسی معلمان بر شرکت در انتخابات : مطالعه موردی نواحی 1 و 3 اصفهان»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره اول، زمستان، صص 135 -166 .
  19. شیبانی، ملیحه، (1381)، «تحلیلی جامعه شناختی از وضعیت شهروندی در لرستان»، مجله جامعه شناسی ایران، ش2، دوره چهارم، صص 60-80.
  20. طلوعی، علی، (1379)، «جامعه پذیری سیاسی جوانان با تاکید بر نقش تلویزیون»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، مشهد.
  21. طیبی فرد، امیرحسین، (1384)، «مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسناد بین المللی»، مجله حقوقی، شماره 32، صص 259-305.
  22. فاضلی، محمد؛ خوشفر، غلامرضا، (1390)، «مشارکت سیاسی در استان گلستان»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره 3، دور چهارم، پیاپی 11، ص12-1.
  23. فلاح ، مجید، (1376)، «بررسی میزان آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه شاهد »، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران.
  24. قلی پور، آرین، (1384)، نهادها و سازمان ها، تهران: سمت.
  25. مسعود نیا، ابراهیم، ( 1387)، «مقایسه آگاهی سیاسی دانش آموزان شاهد و غیرشاهد دوره دبیرستان در استان اصفهان»، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال24، شماره 2، صص 59-78.
  26. مسعودنیا ، حسین؛ مرادی، گلمراد ؛ محمدی فر، نجات، (1388)، «تاثیر آگاهی سیاسی دانشجویان بر تغییر نگرش آنها نسبت به مشروعیت نظاک سیاسی بر اساس نظریه وبر: مورد مطالعه دانشگاه اصفهان»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره چهارم،پاییز،صص232-201.
  27. مشیرزاده، حمیرا، (1385)، تحول در نظریه های روابط بین الملل، چاپ دوم، تهران: سمت.
  28. هاشمیان فر، سید علی؛ جلالی، مینا؛ هاشمی، سید ضیاء، (1390)، «تاملی بر چیستی غرور ملی و برخی عوامل موثر بر آن مورد مطالعه شهر اصفهان»، دانش نامه علوم اجتماعی، دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان، صص23-49
  29. هرسیج، حسین؛ نوعی باغبان، سید مرتضی؛ صادقی نقدعلی، زهرا، (1393)، «بررسی رابطه مصرف رسانه ای و آگاهی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان»، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال 21، شماره 3، صص 33-54.

  ب) انگلیسی

  1. Alwin,D.F and Scott,J., (1996), Attitude Change: Its Measurement and Interpretation Using Lonitudinal Survey, in: Taylor ,B. and, K.(eds) Undrstanding Change in Social Attitudes. Aldershot, Dartmouth.
  2. Beck,P.A,Jenning, M.K., (1982), "Pathways to Participation", The American Political Science Review,Vol.79, P.94-108.
  3. Bennet,S., (1989), "Trends in American Political Information,1967-1987", American Politics Quarterly, Vol.17, No.4, P.422-435.
  4. Butler d, Stokes,D., (1969), Political Change in Britain, London: Macmillan.
  5. Delli-Carpini, M.X.; Keeter,S., (1996), What American Know about Politica & Why it Matters, New Haven: Yeal University.
  6. Easton,D., (1965), "A Framework for Political Onformation,1967-1987", American Politics Quarterly,Vol.17, No.4, P.422-435.
  7. Euro barometer, (1994), Knowledge of Cancer, Risks, Euro, EU Rights, N.16, 284, European Commission, Available at: www.ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/.../83178
  8. Euro barometer, (1996), Knowledge of EU Institutions.45, Spring 1996, European Commission, Available at: www.ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/.../83178
  9. FATF Members and Observers, (2018), The Financial Action Task Force (FATF),  Available at: http://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/#d.en.3147

  10. FATF, (2018), "Who we are", The Financial Action Task Force (FATF), Available at: http://www.fatf-gafi.org/about/

  11. Founet,M., (2005), "Sterotype Threat and the Gender Gap in  Political Knowledge", Paper Presented at the 2005 Rice Undergraduate, Conference, Houston, Texas,Jauary 14-16 2005.

  12. G7 Information Center, (1989), "Economic Declaration", The Financial Action Task Force (FATF), Paris Summit, 16 July 1989, Available at: http://www.g8.utoronto.ca/summit/1989paris/communique/index.html

  13. Genova ,B. Greenberge .N., (1979), "Internets in News and the Knowledge Gap", Public Opinion Quarterly, Vol.43,P.79-91

  14. Gorden ,S.B, & Seguran,G.M., (1997), "Cross-national  Variation in the Political Sophistication of Individuals", Journal of Politics, Vol.59, P.126-147.

  15. Hass,Leisl; Carole, J.Wilson, (2004), "Comparing the Gap : A Cross National Analysis of Attitudinal Dereferences between Men Women" ,Presented at the 2004 Southern Political Science Association's Annual Meeting , New Orleans, Louisiana.

  16. High-risk and other monitored jurisdictions, (2019), The Financial Action Task Force (FATF), Available at: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk

  17. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, (2018), The Financial Action Task Force (FATF), Paris, France, Available at: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%202012.pdf

  18. Jerit, J. & Barabas, J., (2003), "The Debate over Social Security Reform and Citizen Knowledge", Annual Meeting of Midwest Political Science Association, Chicago, IL, April 3-6 2003.

  19. Kimberlee, R., (1998), "Politically Apathetic Youth: A New Generation?", Renewal, Vol.6, No.2, P.87-90.

  20. Kuklinski,J.H; Qurick, P.J; Jerit, J.; Schweider, D.; Rich, R., (2000), "Misinformation and the Currency of Citizenship", Journal of Politics, Vol.62, P.790-819.

  21. Norris, P., (2000), A virtuous Circle: Political Communications in Post _ Industrial Societies, London:Cambridge University Press.

  22. Norris,P., (2000), A Virtuous Circle: Political Communications in Post –Industrial Societies, London: Cambridge University Press.

  23. Page,B.L.& Shapiro,R.Y., (1992), The Rational Public: Fifty Tears of Trends in American's Policy Preferences, Chicago: University of Chicago Press.

  24. Park, A., (1999), "Young People and Political Apathy", in: Jowell, R., Curticw, J., Park, A.; Thomsin, K., (ed), British Social Attittudes,16th Report, Aldershot, Dartmouth.

  25. Public Statement: Iran, (2018), The Financial Action Task Force (FATF), 29 June 2018, Available at: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2018.html

  26. Putnam, R.D., (1995), "Boweling along: America's Declining Social Capital", Journal of Democracy Vol.6, P.65-78.

  27. Richardson, A., (1990), Talking about Commitment, The Views of Young People on Citizenship and Volunteering, London: Social and Community Planning Research

  28. Roskin,M.G Cord,R.L,Medeirso,J.A & Jones, W.S., (1994), Political Sciences: An Introduction ,Princeton: Prentice Hall International, INC.

  29. Shapiro,R.S &Mhajan, H., (1986), "Gender Differences in Policy Preferences: A Summary of Trends From the 1960s to the 1980s",The Public Opinion Quarterly, Vol.50,No.1, P.42-61

  30. Singleton, J. A., (1966), Political awareness among students of Southeastern State College, USA. Southeastern State Collel'e: Durant.

  31. Sodaro, M.; Collinwoo, D.W; Dickson, B.J;  Klesner, J.L ; Sick, T.D., (2001), Comparative Politics: A Global Introduction, New York: MaGraw-Hill Press.

  32. Stokes S.C., (2000), "Rethinking Clientalism" , Paper Presented at the XXII International Congress of the Latin America Studies Association, March 16-18.

  33. The 40 Recommendations, published October 2004, (2003), The Financial Action Task Force (FATF), October 2003, Available at: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20-%2040%20Recommendations %20rc.pdf

  34. The Current State of Political Awareness in the U.S., (2018), available at: http://www.squidoo.com/political-iqt

  35. Turner,B.S., (2000),"Islam Civil Society on Citizenship: Reflection on the Sociology of Citizenship and Islamic Studies", in: N.A Butenschon et al (ed), Citizenship and the State  in the Middle East, Syracuse University Press.

  36. White, C.; Bruce, S.; Ritchje, J., (2000),Young People Politics: Political Interest and Engagement amongst 14 to 24 Years old, York Publishing Service, LTD.