چالش های حقوقی-اقتصادی ارزهای مجازی برای نظام های سیاسی در پرتو نظریه جایگزینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجو

10.29252/piaj.2020.100631

چکیده

ارزهـای مجـازی را می تـوان نمونـه ای از فن آوری هـای نوظهـور دانسـت کـه از چالش هـای حقوقی-اقتصـادی بسـیاری بـرای نظام هـای سیاسـی برخوردارنـد. بخـش عمـده ای از ایـن چالش هـا، بـه کارکردهای متنوع ایـن ارزها بازمی گردد کـه قابلیت جایگزینی با سـاختارهای موجـود را دارنـد. یکـی از کارکردهـای مهـم ارزهـای مجـازی، از جملـه بیت کویـن، کارکرد پولـی آنهـا اسـت. در ایـن راسـتا، توسـعه دهندگان ایـن ارز مجـازی در چارچـوب »نظریـه جایگزینـی« در تالش انـد تـا بـا ایجـاد زمینه هـای الزم، سـاختار ایـن رمـزارز را جایگزیـن سـاختار پولـی موجود در سـطح ملی و فراملـی نمایند. امری کـه می تواند با توجـه به جایگاه تحـوالت اقتصـادی در زندگـی جمعـی، زمینه سـاز مناقشـات اساسـی در بدنـه نظام هـای حاکـم باشـد. بـر این اسـاس، تبیین چالش هـای حقوقـی و اقتصـادی ارزهای مجـازی برای نظام هـای سیاسـی انجام پژوهـش حاضـر را اجتناب ناپذیر کـرده اسـت. بدین ترتیب، جهت پاسـخ بـه این پرسـش باید قابلیت پول محسـوب شـدن ارزهـای مجازی را سـنجید، مواجهه چنیـن ارزهایـی بـا انتقادات موجـود را ارزیابی کرد و مزیت هـای پولی آنها را برشـمرد. امری کـه می توانـد در تبییـن و بررسـی مخاطرات واقعـی و احتمالی ایـن فن آوری، بـرای نظام های حاکـم سیاسـی راه گشـا باشـد. بر این اسـاس، در پژوهش حاضر با روشـی کیفـی و گردآوری و تحلیـل داده هـای کتابخانـه ای به تحلیـل مباحث مزبـور پرداخته می شـود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal-Economic Challenges of Virtual Currencies on Political Systems in the Light of Alternative Theory

نویسندگان [English]

  • Bagher Shamloo 1
  • Aref Khalili paji 2
1 University professor
2 student
چکیده [English]

   ۱۱۹۴/۵۰۰۰Virtual currencies can be seen as an example of emerging technologies that have many legal-economic challenges for political systems. Most of these challenges are due to the diverse functions of these currencies, which can be replaced by existing structures. One of the important functions of virtual currencies, including bitcoin, is their monetary function. In this regard, the developers of this virtual currency are trying to replace the cryptocurrency structure with the existing monetary structure at the national and transnational levels by creating the necessary contexts within the framework of "alternative theory". Which, given the place of economic change in collective life, can be a source of fundamental controversy in the body politic. Accordingly, answering important questions makes the present study unavoidable. First; Can virtual currencies, including bitcoin, be considered fundamentally conceptual? Second; What will be the face of such currencies with the existing criticisms and what are their monetary advantages? Answering these questions in the context of political systems can be helpful in explaining and examining the real and potential risks to the ruling systems. This is significant not only politically but also security-wise. Accordingly, in the present study, the mentioned topics are analyzed by qualitative method and collection and analysis of library data.ارسال بازخوردسابقهذخیره‌شده‌هاانجمن

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual currencies
  • bitcoin
  • alternative theory
  • money creation
  • political challenges
الف) منابع فارسی
توسلی، محمداسماعیل (1394)، تحلیل ماهیت پول و بنیان­های اعمال سیاست پولی در اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، چاپ اول.
خردمند، محسن(1398)، «بررسی فقهی استخراج و مبادله رمزارزها با تمرکز بر شبکه بیت­کوین»، مجله معرفت اقتصاد اسلامی، سال دهم، شماره 2.
خلیلی پاجی، عارف (1398)، «امکان­سنجی تأمین مالی تروریسم در پرتو ارزهای مجازی»، مجموعه مقالات همایش بین­المللی ابعاد حقوقی-جرم­شناختی تروریسم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاهی علامه طباطبایی.
روﺷﻦ، ﻣﺤﻤﺪ؛ ﻣﻈﻔﺮی، ﻣﺼﻄﻔﻲ؛ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ، ﻫﺎﻧﻴﻪ (1398)، «بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین»، مجله تحقیقات حقوقی، دوره 22، شماره 87.
رهبر، مهدی، خطیبی، منیره (1396)، «ماهیت پول از منظر فقه اسلام»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی فقه مقارن، سال پنجم، شماره 9، بهار و تابستان.
سبحانی، حسن، درودیان، حسین (1394)، «نقدی بر دیدگاه­های مکتب اتریش در رد پول کاغذی»، فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه­ریزی و بودجه، سال بیستم، شماره 1.
شاملو، باقر، خلیلی پاجی، عارف (1399) [الف]، «سیاست­گذاری جنایی ریسک­مدار در برابر فناوری ارزهای مجازی» فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست­وهفتم، شماره یک­صدوسوم.
شاملو، باقر، خلیلی پاجی، عارف (1399) [ب]، «مجازی­شدن بزهکاری یقه­سفیدی در پرتو ارزهای مجازی»، مجله حقوقی دادگستری، سال 84، شماره 110.
صمصامی، حسین و همکاران (1393)، «هزینه­های خلق پول در نظام بانکداری متعارف و راهکار تأمین مالی اسلامی»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال چهاردهم، شماره 55.
کمیجانی، اکبر، عربی، هادی، توسلی، محمداسماعیل (1391)، «بررسی و نقد نظریه­های اندیشه­وران اقتصادی غرب درباره ماهیت پول»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال هفدهم، شماره 51.
ﻣﺤﻤﻮدی، اﺻﻐﺮ(1398)، «تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبیقی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 49، شماره 3.
یوسفی، احمدعلی (1377)، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
ب) منابع انگلیسی
Dibrova, Alina (2016), Virtual currency: new step in monetary development, 5th International Conference On Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences.
eoffrey (2004), The nature of money, Economic Sociology: European Electronic Newsletter, ISSN 1871-3351, Max Planck Institute for the Study of Societies (MPIfG), Cologne, Vol. 5, Iss. 2.
FATF (2019), VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS, https://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html.
Hermele, Kenneth (2014), Commodity Currencies vs Fiat Money-Automaticity vs Embedment. (Fessud Working Cuadras-Morató, Xavier, Fiat Money, Intrinsic Properties, and Government Transaction Policy: http://www.econ.upf.edu/~cuadras/fiatmoney.pdf
HOUBEN. R and SNYERS.A (2018), Cryptocurrencies and blockchain: legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion, European Parliament study, July 2018, p. 100. (electronically available via https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf).
HÜLSMANN, JÖRG GUIDO (2008), The Ethics of Money Production, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama.
Ingham, G. (2004), The Nature of Money, Policy press, Cambridge.
Kubát, Max (2015), Virtual currency bitcoin in the scope of money definition and store of value, Procedia Economics and Finance 409 – 416.
Rochon , Louis-Philippe, Vernengo, Matías (2003), State money and the real world: Or chartalism and its discontents, Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 26, No. 1.
Rossi, Sergio (2007), Money and Payments in Theory and Practice, Routledge, London and New York.
Shala, Albulena and others (2013), The Current Global Financial Crisis 2008-2012, ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS, Vol 9, no 6.
SEMENOVA, ALLA (2011), THE ORIGINS OF MONEY: EVALUATING CHARTALIST AND METALLIST THEORIESIN THE CONTEXT OF ANCIENT GREECE AND MESOPOTAMIA, A DISSERTATION IN Economics and Social Science, M.A., University of Missouri-Kansas City.
Singhal, Anu, Rafiuddin, Aqila (2014), Role of Bitcoin on Economy, Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science.
Umlauft, Thomas S., (2018), IS BITCOIN MONEY? AN ECONOMIC-HISTORICAL ANALYSIS OF MONEY, ITS FUNCTIONS AND ITS PREREQUISITES, Conference: 85th International Atlantic Economic Conference, At London, United Kingdom.
Xiong, Wanting, Fu, Han, Wang, Yougui (2017), Money creation and circulation in a credit economy, journal Physica A 465 (2017) 425–437.
Yaga, Dylan and others (2018), Blockchain Technology Overview, U.S. Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology Internal Report 8202.
ج) منابع الکترونیکی
Greenfield, M, (2016), Number of Bitcoins in Circulation Worldwide, The Statistics Portal <https://www.statista.com/statistics/247280/number-of-bitcoins-in-circulation/>.
McLeay, Michael, Radia, Amar, Thomas, Ryland, Money creation in the modern economy: https://www.researchgate.net/publication/260988787_Money_Creation_in_the_Modern_Economy/link/0a85e533163fe07d69000000/download